PL EN


2016 | 3(15) | 199-217
Article title

O niektórych skutkach prawnych i wątpliwościach, jakie rodzą orzeczenia zakresowe Trybunału Konstytucyjnego – uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. K 29/13

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Legal effects and doubts arising from judicial decisions of the Constitutional Court – some remarks on the judgment of the Constitutional Court of 10 March 2015, file no. K 29/13
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
199-217
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Florczak-Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.
 • Gdesz M., Komentarz do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Zielona Góra 2011.
 • Gonera K., Łętowska E., Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej, „Państwo i Prawo” 2003, z. 9.
 • Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010.
 • Jaworski S.J., Uprawnienia podmiotów legitymowanych warunkowo do wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (wybrane problemy), w: Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, pod red. F. Rymarza, A. Jankiewicza, Warszawa 2001.
 • Mączyński A., Kontrola konstytucyjności przepisów uchylających i zmieniających, w: Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, pod red. F. Rymarza, A. Jankiewicza, Warszawa 2001.
 • Mikołajewicz J., Orzeczenia zakresowe i interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego jako przejaw kryzysu legitymizacji legalnej, w: Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność, pod red. J. Oniszczuka, Warszawa 2010.
 • Mikołajewicz J. (red.), Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia, Warszawa 2015.
 • Nowacki J., Praworządność, Warszawa 1977.
 • Nowicki D., Miejsce orzeczeń interpretacyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2012, z. 10.
 • Safjan M., Interpretacja a kontrola konstytucyjności, „Rzeczpospolita” 29 XII 2003, nr 3112.
 • Trzciński J., Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, z. 1.
 • Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2011.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
 • Ziembiński Z., Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980.
 • Ziembiński Z., Przepis prawny a norma prawna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1960, z. 1.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2013.
Notes
PL
III. Z orzecznictwa
EN
III. Judicial decisions and case reports
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e8cb01c-95de-4536-adcf-7fbd0fb6d811
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.