Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 30-35

Article title

Wyzwania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej wynikające z unijnej polityki wsparcia zrównoważonej energii

Content

Title variants

EN
The Challenges Related to Electricity Production Resulting from the EU Policy of Support for Sustainable Energy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zmiany funkcjonowania unijnego rynku energii elektrycznej - począwszy od jego liberalizacji do realizacji celów polityki klimatycznej. Pokazano korzyści dla odbiorców energii wynikające pierwotnie z uwolnienia rynku oraz przyczyny ich stopniowego ograniczania - rozwój odnawialnych źródeł energii i wprowadzane równolegle przepisy z zakresu ochrony środowiska. Przeanalizowano podstawowe kierunki działań regulacyjnych podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej i ich wpływ na sytuację unijnych? producentów energii elektrycznej. Omówiono propozycje Komisji Europejskiej zmierzające do wprowadzenia jednolitego rynku energii oraz wynikające z nich wyzwania dla wytwórców energii. Wskazano także proponowane sposoby oddziaływania na odbiorców energii w celu sterowania popytem i rozwiązania w ten sposób niektórych problemów będących rezultatem realizacji celów klimatycznych. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom służącym wdrażaniu zaawansowanej infrastruktury pomiarowej, stanowiącej pierwszy krok ku technicznej realizacji rzeczywistego zarządzania zużyciem energii przez finalnych konsumentów. Przedstawiono też projekt? unii energetycznej która ma być kolejnym narzędziem UE zmieniającym sposoby działania rynku energii i wspierania wybranych technologii wytwórczych. Ponadto poruszono kwestię wprowadzania i ciągłego zaostrzania wymagań odnoszących się do ochrony środowiska jako kolejnego środka oddziaływania na stosowane technologie produkcji energii. Na koniec wskazano zagrożenia wynikające z wdrażania obecnej polityki energetyczno-klimatycznej, ich konsekwencje dla producentów energii elektrycznej oraz unijnego przemysłu, a także gospodarstw domowych.
EN
The article discusses changes in the functioning of the EU electricity market - from its liberalisation to the realisation of climate policy objectives. Benefits for consumers arising from market liberalisation have been described as well as their subsequent fall caused by the development of renewable energy sources and parallel introduction of environmental protection constraints. Major directions of the regulatory action at the EU level and their impact on electricity producers have been analysed. The proposals of the European Commission aimed at introducing a single energy market and the resulting challenges for its producers have been discussed. Recommendations affecting energy consumers on the demand side and thus partly solving the problems arising from the implementation of climate goals have been indicated. Particular attention has been paid to the regulations implementing advanced measurement infrastructure, which is the first step towards the technical implementation of effective management of energy consumption by the end user. The Energy Union has been described as an additional tool with which the European Union intends to change the way the energy market operates and supports the selected technologies. The problem of implementation and continuous tightening of environmental protection requirements as a further measure that affects energy generation methods has been addressed. Finally, risks arising from the implementation of the current climate and energy policy and their implications for electricity producers, EU industry, and individual households have been pointed out.

Year

Issue

2

Pages

30-35

Physical description

Dates

published
2015-03-2015-04

Contributors

  • Biuro Regulacji i Współpracy Międzynarodowej Tauron Polska Energia, Katowice

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3e9806dd-54e0-450c-ac4e-9759ef2d3ba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.