PL EN


2015 | 62 | 1: Praca socjalna | 47-68
Article title

Idea partnerstwa międzysektorowegow zakresie minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego

Title variants
EN
Idea of Intersectoral Partnership intheArea of Diminishing Social Exclusion Phenomena
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the article is to present the model of intersectoral partnership which becomes very popular all over the world. In modern society partnership is really necessary as it gives a chance to create co-operation and helps to solve difficult environmental, social, local and global problems. Creation of well-functioning intersectoral partnership is adifficult task requiring close co-operation of partners from various sectors – public, economic and social. The mission of partnership must concern common good i.e. favourable change, profitable and noticeable for both partners and recipients. During last years the idea of partnership co-operation became more commonly accepted and evaluated and more frequently treated as the answer to the problem of helping excluded people. There are many examples of good intersectoral practices. This article presents interesting and worth recommending area of activity of United Way Foundation – mainly long-term proprietary social programme Partnership for Children being the answer to difficult social problem such as poverty of Polish children. The goal of the programme is to create the same developmental and educational chances for children threatened with exclusion and marginalization, children coming from poor multi-problem or educationally inefficient families. Helping such children is a good investment into their lives, lives of their families and the whole society. The project relying on intersectoral co-operation joins capabilities and efficiencies of various circles: non-governmental organizations, self-government, business, governmental administration, scientific centres and media.
PL
Celem artykułu jest prezentacja modelu współpracy partnerskiej, która staje się bardzo popularna w świecie. W dzisiejszym społeczeństwie partnerstwo jest ogromną potrzebą, ponieważ daje szansę stworzenia współpracy i przynosi wiele korzyści w rozwiązywaniu trudnych problemów środowiskowych, społecznych, lokalnych oraz globalnych. Stworzenie dobrze funkcjonującego partnerstwa międzysektorowego to zadanie trudne, wymagające ścisłego współdziałania partnerów z różnych sektorów – publicznego, gospodarczego i społecznego. Natomiast misja partnerstwa musi dotyczyć kategorii dobra wspólnego, czyli korzystnej zmiany, z której będą mogli skorzystać i którą zauważą zarówno członkowie partnerstwa, jak i odbiorcy. Na przestrzeni ostatnich lat idea współpracy partnerskiej jest coraz powszechniej akceptowana i ceniona oraz coraz częściej uznawana za odpowiedź na wyzwania w dziedzinie pomocy wykluczonym. Pojawia się wiele przykładów dobrych praktyk międzysektorowych. W artykule przedstawiony został ciekawy i warty polecenia jeden z nurtów działalności Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska, mianowicie – wieloletni, autorski program społeczny Partnerstwo dla Dzieci, będący odpowiedzią na ogromny problem społeczny, jakim jest bieda i ubóstwo polskich dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją, pochodzących z rodzin ubogich, wieloproblemowych bądź niewydolnych wychowawczo. Pomoc tym dzieciom jest dobrą i trwałą „inwestycją” w życie ich samych, ich rodzin, jak również całego społeczeństwa. Projekt, opierając się na współpracy międzysektorowej, scala możliwości i efektywność różnych środowisk: organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu, administracji rządowej, ośrodków naukowych i mediów.
Contributors
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Jaśle; adres do korespondencji: ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło, agnieszka. belcer@wp.pl
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Jaśle; adres do korespondencji: ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło, a.wojnarowska@poczta.onet.pl
References
 • Belcer A.: Zbędni, odtrąceni i niechciani – wykluczeni, w: M. Pokrzywa, S. Wilk (red.), Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013, s.9-24.
 • Belcer A., Wojnarowska A.: Streetworking – pomoc dla dzieci ulicy, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 99-114.
 • Bralczyk J. (red.): Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 • Dubisz S. (red.): Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
 • Frieske K. W.: Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 2005, s. 55-62.
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P.: Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 2005, s. 17-54.
 • Hurrell S., Hussain-Khaliq S., Tennyson R.: Studium przypadku – poradnik. Studia przypadku współpracy partnerskiej jako instrument zmian, t. M. Serafin, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2010.
 • Itrich-Drabarek J.: Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym, „Studia Politologiczne” 20 (2011), s. 69-89.
 • Jamrozik M., Zmysłowski M.: Partnerstwo bez granic, Warszawa: CPE 2010.
 • Kruszka R.: Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza, „Kultura i Edukacja” 2008, nr 1, s. 35-69.
 • Kwatera K., Bukowska R.: „Partnerstwo w Leadarze” o współpracy i sieciowaniu LGD, Kraków: Małopolska Sieć LGD 2009.
 • Lew-Starowicz Z.: Słownik Encyklopedyczny Miłość i Seks, Kraków: Wydawnictwo Europa 1999.
 • McManus S., Tennyson R.: Od czynu do słowa: komunikacja w partnerstwie. Poradnik dla animatorów partnerstwa, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2010.
 • Mularczyk M.: „Partnerstwo dla dzieci” – wielopłaszczyznowe podejście do problemów społecznych, w: „Partnerstwo dla dzieci – czas wolny jako narzędzie zmiany społecznej”. Materiały z II Konferencji zorganizowanej przez Fundację Wspólna Droga w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 8 grudnia 2008 roku, Warszawa 2009, s. 19-28.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa: MPiSS 2004.
 • Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012, Warszawa: MENiS 2003.
 • Szczepański T.: Przestrzenie działania pedagoga ulicznego, w: E. Bielecka (red.), Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium 2005, s.106-112.
 • Sztompka P.: Socjologia, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szuścik U.: Potrzeby dziecka, w: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia iwspółczesność. Studium monograficzne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2006, s.375-378.
 • Tennyson R.: Poradnik partnerstwa, tł. M. Serafin, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2003.
 • Wojnarowska A.: Wykluczenie polityczne jako aspekt życia społecznego w Polsce, w:M.Pokrzywa, S. Wilk (red.), Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013, s. 187-204.
 • Wygnański J.: Skuteczne animowanie kultury współpracy – czynniki sukcesu w budowaniu partnerstw, w: A. Handzlik, J. Głowacki (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2012, s.8-19.
 • Zarudzki R.: „Metody i cechy LEADERa”. Materiały szkoleniowe 1. Część A, wydane w ramach projektu „Łączy nas Kanał Elbląski – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców” 2005, s. 22-23.
 • Żeromska-Charlińska J., Śniadkowski M.: Bez-radność młodzieży wobec faktu wykluczenia społecznego, w: B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit 2010, s. 143-154.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e99a7ac-9053-4433-8b7b-30d7c4626b5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.