PL EN


2014 | 2(926) | 89-103
Article title

Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych

Title variants
EN
The Entities Responsible for the Payment of Expenses and Burdens on the Common Property in Residential Communities and Housing Cooperatives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza kręgu podmiotów odpowiedzialnych za pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych. W pierwszej części artykułu wskazano źródło obowiązku ponoszenia tych kosztów przez właścicieli lokali, w zarysie przedstawiono także rodzaje ponoszonych kosztów. W dalszej części omówiono regulacje określające podmioty, na których ciąży odpowiedzialność za zapłatę należności związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące kręgu tych podmiotów zostało poddane analizie zagadnienie różnicy pomiędzy umową użyczenia i stosunkiem prekaryjnym.
EN
The purpose of this article is to analyse the class of persons liable for paying the cost of the common property in community housing and housing cooperatives. The first part of the article looks at the source of the obligation to bear the cost of common property by its owners. The outline also presents the types of these costs. The next section presents the regulations outlining the entities responsible for paying the cost of common property. Due to difficulties in interpreting the group of entities, the issue of the difference between contract lending for use and precarium relationships were subject to analysis.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, akmail@op.pl
References
 • Bończak-Kucharczyk E. [2010], Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czerwiakowski J. [1994], O ustawie o własności lokali, „Palestra”, nr 7–8.
 • Doliwa A. [2006], Prawo mieszkaniowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Domański L. [1938], Instytucje prawa zobowiązań. Część szczególna, Marian Ginter – Księgarnia Wydawnictw Prawniczych, Warszawa.
 • Drozd E. [1995], Prawa i obowiązki właścicieli lokali, „Rejent”, nr 3.
 • Dziczek R. [2009a], Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa jako zarządcy nieruchomości wielolokalowych, LexisNexis, Warszawa.
 • Dziczek R. [2009b], Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sadowych, LexisNexis, Warszawa.
 • Foryś I., Nowak M. [2012], Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Gdański J. [2011], ABC członka wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości wspólnej, Fundacja Pro Promerania, Słupsk.
 • Gola A., Suchecki J. [2000], Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Górski J. [1959], Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1958 r., OSPiKA, nr 7–8, poz. 205.
 • Gudowski J. [1999], Komentarz [w:] Bieniek G. i in., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, LexisNexis, Warszawa.
 • Ignatowicz J. [1960], Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1958 r., OSPiKA, nr 4, poz. 105.
 • Ignatowicz J. [1963], Ochrona posiadania, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Ignatowicz J. [1995], Komentarz do ustawy o własności lokali, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Kodeks cywilny. Komentarz [1972], red. Z. Resich, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Kolańczyk K. [1986], Prawo rzymskie, PWN, Warszawa.
 • Litewski W. [1994], Prawo rzymskie prywatne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Mączyński A. [2008], Ochrona praw lokatorów mieszkań spółdzielczych [w:] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski i in., TNOiK, Toruń.
 • Myczkowski L. [2004], Spółdzielnie mieszkaniowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Osuchowski W. [1988], Rzymskie prawo prywatne, PWN, Warszawa.
 • Prawo rzeczowe [2007], red. E. Gniewek, System Prawa Prywatnego, t. 4, C.H. Beck, Warszawa.
 • Prawo zobowiązań – część szczegółowa [1976], red. J. Rajski, System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 2, Ossolineum, Wrocław.
 • Szpunar A. [1966], Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku samochodowego, „Państwo i Prawo”, z. 10
 • Turlej A. [2004], Wspólnota mieszkaniowa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zaradkiewicz K. [2000], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1999 r. III CZP 7/99, OSP 2000, nr 4, poz. 62.
 • Akty normatywne:
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U., nr 85, poz. 388.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116, ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie „Kodeksu cywilnego”, Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266.
 • Orzecznictwo:
 • Postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1997 r., I CKN 558/97, OSNC 1998, nr 7–8, poz. 112.
 • Postanowienie SN z dnia 18 marca 1999 r., I CKN 928/97, niepubl.
 • Uchwała SN z dnia 19 grudnia 1973 r. III CZP 78/73, OSNC 1974, nr 10, poz. 165.
 • Uchwała SN z dnia 29 maja 2000 r., III CZP 10/00, OSNC 2000, nr 12, poz. 215.
 • Uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r., III CZP 11/06, OSNIC 2007, nr 3, poz. 38.
 • Wyrok SN z dnia 1 września 1958 r., I CR 745/58, OSPiKA 1959, nr 7–8, poz. 205.
 • Wyrok SN z dnia 20 listopada 1968 r., II CR 412/68, niepubl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e9da478-c220-4d2b-bb96-aa321318b519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.