PL EN


2016 | 7 | 4 | 37-44
Article title

Doświadczenia nauczycieli związane z rolą wychowawcy klasy w szkołach na terenie Podkarpacia

Authors
Content
Title variants
EN
The experience of teachers related with the role of class teacher schools in the Podkarpacie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto temat istotny z punktu widzenia pedagogiki szkoły i pedeutologii odnoszący do wychowania w klasie. Autorka krótko przedstawia teoretyczne aspekty pracy wychowawcy klasy i argumentuje, jak ważne jest przygotowanie do niej kandydatów na nauczycieli. Praca z klasą wymaga bowiem odpowiedniego kierowania jej zasobami, uruchamiania wsparcia i pomocy, rozwijania dialogu i współpracy z różnymi podmiotami szkoły i środowiska, budowania autorytetu wśród uczniów. Powstaje zatem pytanie: Czy do tych trudnych ról i zadań nauczyciel jest przygotowany? Badania własne dowodzą, że doświadczenia nauczycieli związane z rolą wycho-wawcy klasy są nie zawsze pozytywne, choć często nauczyciele je afirmują. Wymagają bowiem wysokich kompetencji interpretacyjnych, prakseologicznych, komunikacyjnych i społecznych, etyczno-moralnych i krytyczno-twórczych, aby nauczyciel działał odpowiedzialnie i skutecznie. Istotne są też kompetencje do radzenia sobie ze stresem, jakiego nauczyciel doświadcza. Istnieje więc potrzeba ich kształtowania.
In the article, undertaken subject is important from the point of school's pedagogics' and pedeutology's view referring to the education at school. The author briefly presents theoretical aspects of form tutor's work and argues the importance of candidate's for teachers is. For work with class requires appropriate management of it's resources, providing support and help, developing dialogue and cooperation with different subjects of school and environment as well as building the authority amongst students. Therefore a question arises: Is teacher prepared for these difficult roles and tasks? Own research proves that teacher's experiences related to the role of form tutor are not always positive, though many teachers affirm them. They require high interpretative, praxeological, communication and social, ethical-moral and critical-creative competences, in order for the teacher to act responsibly and effectively. Competences to coping with stress, that teacher experiences is also crucial, so the need of their forming exists.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
37-44
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Badziukiewicz B., Sałasiński M. (2005), Vademecum wychowawcy, Warszawa.
 • Dąbrowska T.E., Wojciechowska-Charlak B. (1996), Między praktyką a teorią wychowania, Lublin.
 • Dudzikowa M. (2007), Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk.
 • Ekiert-Grabowska D. (1983), Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej, Warszawa.
 • Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa.
 • Kocór M. (2010), Wybrane aspekty pracy wychowawcy klasy. Studium teoretyczno-empiryczne, Rzeszów.
 • Kocór M. (2012), Kompetencje wychowawcy klasy w ocenie uczniów i nauczycieli [w:] Wychowawcza rola szkoły, red. J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kowala, Lublin.
 • Kocór M., (w druku), Teacher as giver and receiver of support in difficult situations at schools in the area of Subcarpathian Voivodeship, „International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES)”.
 • Łobocki M. (1985), Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej, Warszawa.
 • Łobocki M. (2007), W trosce o wychowanie w szkole, Kraków.
 • Radziewicz J. (1981), Funkcja wychowawcy klasy. Założenia i rzeczywistość, Warszawa.
 • Radziewicz J. (1986), Wychowawca i jego klasa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ea7c86e-af73-49ca-96b1-755cc8e456b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.