PL EN


2018 | 98(154) | 43-67
Article title

Rozwój problematyki rachunku kosztów jakości w czasopismach polskich

Authors
Content
Title variants
EN
Quality costing in articles published in Polish journals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie dorobku naukowego rachunkowości polskiej w zakresie rachunku kosztów jakości jako jednego z rozwiązań współczesnego rachunku kosztów wspomagającego zarządzanie. Do jego osiągnięcia niezbędne było zastosowanie analizy literatury przedmiotu na podstawie wybranych pozycji książkowych zarówno z zakresu rachunkowości zarządczej, jak i zarządzania jakością, a także wybranych czasopism polskich. Badanie przeprowadzono na wyselekcjonowanym zbiorze artykułów z wybranych czasopism zarejestrowanych w BazEkon. Badaniem objęto lata 1977–2017, jednakże ze względu na zróżnicowany dostęp do czasopism okres badania różni się dla poszczególnych periodyków. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie występującej luki badawczej, która odnosi się do kontekstu szerszego zastosowania rachunku kosztów jakości jako integralnej części nowoczesnych strategicznych systemów rachunkowości zarządczej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rachunek kosztów jakości cieszy się w Polsce popularnością od lat 90. XX wieku. Podejmowane zagadnienia w publikacjach zarówno o charakterze naukowym, jak i praktycznym świadczą o tym, że zainteresowanie tym rozwiązaniem nadal jest duże. W wielu publikacjach eksponowane są koncepcje jakości, kosztów jakości i modelowe ujęcia rachunku kosztów jakości opracowane przez największe autorytety (tzw. Guru Jakości) zajmujących się tą problematyką. Nie brakuje jednak również publikacji zawierających autorskie koncepcje autorów w tym zakresie. Transformacja zarządzania jakością i powstanie wielu nowych narzędzi wspomagających zarządzanie jakością spowodowały zmianę charakteru rachunku kosztów jakości, który stanowi współcześnie integralną część procesu zarządzania.
EN
In the twentieth century, with the rapid changes in business practice, the importance of quality began to increase significantly, both from enterprises and customers perspective. The increased importance of quality and the emergence of new methods and tools supporting quality management has caused increased attention to quality costs and quality costing systems. The aim of the article is to present the state of scientific achievements in the field of quality costing as one of the solutions supporting modern cost management. To achieve the purpose of this article, it was necessary to conduct literature analysis on the basis of selected books dealing with management accounting and quality management, as well as selected Polish journals. The articles were chosen from journals registered in BazEkon. The study covered the years 1977–2017, however, due to the varied access to journals, the study period differs for individual periodicals. The research made it possible to identify a research gap which refers to the context of a wider application of quality costing as an integral part of modern strategic systems of management accounting. The analysis shows that the quality cost calculation has been popular in Poland since the 1990s. Issues discussed in both scientific and practical publications prove that interest in this solution is still strong. In many publications the concepts of quality, quality costs and model approaches to the calculation of quality costs, prepared by the greatest authorities (so-called Quality Gurus) dealing with this issue are presented. However, there are also publications presenting authors' concepts in this area. The transformation of quality management and creation of many new tools supporting quality management resulted in a change in the nature of quality costing, which is now an integral part of the management process.
Contributors
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, renata.biadacz@wz.pcz.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ea82b36-230e-4f6f-b671-3879e3679238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.