PL EN


2018 | 35 | 93-118
Article title

KSIĘGA MIEJSKA ZBĄSZYŃSKA (1588–1914) – ZAPOMNIANE ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW ZBĄSZYNIA W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

Content
Title variants
EN
ALDERMEN’S REGISTER OF THE TOWN OF ZBĄSZYŃ (1588–1914) – A FORGOTTEN SOURCE OF THE HISTORY OF ZBĄSZYŃ IN THE COLLECTIONS OF THE KÓRNIK LIBRARY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The collections of the Kórnik Library include an aldermen’s register of Zbąszyń, which was kept between 1588 and 1914. For centuries, it was the most important book documenting the town’s life. The articles contains a detailed analysis of records entered in the volume. The text is accompanied by an annex containing the first list of the most important town officials – the mayors and wójtowie (Vögte).
Keywords
Year
Issue
35
Pages
93-118
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Kórnicka
References
 • Księga miejska Zbąszynia, rękopis, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, sygn. BK 1730.
 • Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416–1527), wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad, Toruń 2012.
 • Księgi miejskie wojnickie, Advocatialia, t. I, wyd. Józef Szymański, Wojnicz 1995.
 • Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, oprac. i wyd. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Sochacka; wstęp Piotr Dymmel, Lublin 2012.
 • Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428–1444), wyd. Tomasz Jurek, [w:] Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, t. I, Poznań 2011.
 • Najstarsza pleszewska księga radziecka: zapiski z lat 1485–1519, wyd., przeł. i oprac. A. Kozak, [w:] Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, t. IV, Poznań 2014.
 • Szamotulska księga ławnicza z lat 1567–1579: Staatsbiliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz Ms. boruss. fol. 1002, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Szamotuły 2010.
 • Bartoszewicz Agnieszka, Księgi sądowe Nowej Wsi (Łobzowskiej) z drugiej połowy XV, „Studia Źródłoznawcze” 2001, nr 39.
 • Bartoszewicz Agnieszka, „Pauperes litterati” w polskich miastach późnego średniowiecza, [w:] Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, red. Bronisław Nowak, Mirosław Nagielski, Jerzy Pysiak, Warszawa 2011.
 • Bartoszewicz Agnieszka, Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze, „Rocznik Mazowiecki” 2010, nr 22.
 • Bartoszewicz Agnieszka, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, [w:] Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. Sławomir Gawlas przy współudziale M.T. Szczepańskiego, Warszawa 2011.
 • Bartoszewicz Agnieszka, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.
 • Bartoszewicz Agnieszka, Warta. Społeczeństwo miasta w 2 połowie XV i na początku XVI wieku, [Warszawa 1997].
 • Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 • Budka Włodzimierz, Papiernie poznańskie, [w:] Antologia prac historyka papiernictwa Włodzimierza Budki, red. Józef Dąbrowski, Nowa Ruda 2009.
 • Burchardt Jarosław, Meissner Roman K., Burchardt Dorota, Oddech śmierci – zaraza dżumy w Wielkopolsce i w Poznaniu w pierwszej połowie XVIII wieku, „Nowiny Lekarskie” 2009, nr 78.
 • Chojnacka Kazimiera, Archiwalia wielkopolskich miast szlacheckich (okres staropolski), „Archeion” 1970, nr 54.
 • Dzieje Zbąszynia, red. K. Rzepa, Poznań 2014.
 • Friedberg Marian, Kancelaria miasta Kazimierza pod Krakowem 1335–1802, „Archeion” 1962, nr 36.
 • Grimsted Patricia Kennedy, Księga Metryki Ruskiej w Bibliotece Kórnickiej. Akta kancelarii królewskiej z lat 1609–1612, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1993, z. 23.
 • Grulkowski Marcin, Definicja i klasyfikacja ksiąg miejskich. Księgi w kancelariach miast obszaru Hanzy, [w:] Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. Aleksandra Jaworska, Robert Jopa, Warszawa 2013.
 • Grulkowski Marcin, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Warszawa 2015.
 • Hajdrych Łukasz, Księga wójtowska miasta Kleczewa jako źródło do badań mikrohistorycznych, [w:] Źródła historyczne: nowe konteksty-badania-interpretacje, red. Violetta Julkowska, Sabina Jakutović, Piotr Krajewski, Poznań 2017.
 • Karpiński Tomasz, Morowe powietrze w kronikach miejskich Wschowy i Zbąszynia w początku XVIII wieku, „Rocznik Leszczyński” 2016, nr 16.
 • Krasoń Józef, Zbąszyń z przełomu wieku XVI-go i XVII-go, Zbąszyń 1935.
 • Łosowski Janusz, Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.
 • Łosowski Janusz, Księgi miejskie Bełżyc (XVI–XVIII w.), „Archeion” 1989, nr 86.
 • Ogonowska Ewa, Oprawy zabytkowe i artystyczne XIII–XIX wieku, Gdańsk 1993.
 • Piekosiński Franciszek, Średniowieczne znaki wodne, Kraków 1893.
 • Piskorska Helena, Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 1793 r., Toruń 1956.
 • Płaszczyńska Katarzyna, Dekoracje opraw skórzanych XVI–XVII w. – figuracyjne motywy na radełkach (na przykładzie opraw z Biblioteki Księży Misjonarzy w Krakowie), [w:] Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii, red. Agata Ptak, Katarzyna Baran, Lublin 2011.
 • Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1947.
 • Radtke Irena, Kancelaria miasta Poznania do 1570 r., Warszawa 1967.
 • Samsonowicz Henryk, Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Tomasz Jasiński, Tomasz Jurek, Jan M. Piskorski, Poznań 1997.
 • Stanko Przemysław, Zaginiona najstarsza księga miejska Kęt z XIV–XVI wieku, „Archiwista Polski” 2009, nr 54, z. 2.
 • Stankowa Maria, Kancelaria miasta Lublina XIV–XVIII w., Warszawa 1968.
 • Szczepańska Luiza, Księga miejska Zbąszynia (BK 01730) – analiza kancelaryjno-archiwalna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, praca licencjacka napisana pod kierunkiem naukowym dr Magdaleny Biniaś-Szkopek, rkps.
 • Sztachelska Alina, Trzy księgi miejskie białostockie, „Archeion” 1968, nr 50.
 • Szymański Józef, Nauki pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 2004.
 • Tandecki Janusz, Dokumenty i kancelarie miejskie, [w:] Dyplomatyka staropolska, red. Tomasz Jurek, Warszawa 2015.
 • Warschauer Adolf, Die Städtischen Archive in der Provinz Posen, Leipzig 1901.
 • Wyrozumska Bożena, Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1997.
 • Zbąszyń. Zarys historii dziejów miasta, red. Eugeniusz Kurzawa, Zenon Matuszewski, Zielona Góra 1985.
 • Żurowski Stanisław, Organizacja papierników polskich XVI w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Biblioteka 1/29 (1960).
 • Żurowski Stanisław, Znaki wodne papiernictwa wielkopolskiego XVI–XIX w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Biblioteka 5/57 (1965).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3eb422f4-29ae-40de-aca6-6bd050e6b4b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.