PL EN


2018 | 538 | 376-389
Article title

Intangible resources and competetive position of Polish credit unions

Content
Title variants
PL
Zasoby niematerialne a pozycja konkurencyjna Polskich Unii Kredytowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Polish credit unions have been operating on the Polish financial market for nearly twenty five years and have been providing services to nearly two million of their members, which may be an indicative of their competitiveness. The analysis of their situation points out that the market is heterogeneous and diversed by the unions’ size, number of members as well as the quality of their resources. Due to the fact that environmental factors for most Polish credit unions are similar, it is necessary to search for reasons of differences in the achieved competitive position within these organizations. In this context, the question arises about the factors that cause some credit unions to achieve significantly better competitive positions than others. A literature review suggests that the intangible resources might have an influence on the achieved competitiveness. The purpose of this paper is to empirically verify the relationship between intangible assets and the competitive position achieved by Polish credit unions. The author conducted a study in which she examined whether the intangible resources of credit unions could differentiate them in terms of achieved competitive position. The article is a presentation of the results of research in this area.
PL
Polskie unie kredytowe działają na polskim rynku finansowym od prawie dwudziestu pięciu lat i świadczą usługi blisko dwóm milionom swoich członków, co może świadczyć o ich konkurencyjności. Analiza ich sytuacji wskazuje, że rynek jest heterogeniczny i zróżnicowany pod względem wielkości kas, liczby członków oraz jakości ich zasobów. Ze względu na to, że czynniki środowiskowe dla większości polskich SKOK-i są podobne, należy poszukiwać przyczyn różnic w osiągniętej przez nie pozycji konkurencyjnej. W tym kontekście pojawia się pytanie o czynniki, które powodują, że niektóre unie kredytowe osiągają znacznie lepsze pozycje konkurencyjne niż inne. Przegląd literatury sugeruje, że zasoby niematerialne mogą mieć wpływ na osiągniętą konkurencyjność. Celem niniejszego opracowania jest empiryczne zweryfikowanie zależności między zasobami niematerialnymi a pozycją konkurencyjną osiąganą przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Autorka przeprowadziła badanie, w którym zbadała, czy zasoby niematerialne SKOK-ów mogą je różnicować pod względem osiągniętej pozycji konkurencyjnej. Artykuł stanowi prezentację wyników badań w tym obszarze.
References
 • Barney J.B., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, pp. 99-120.
 • Barney J.B., 2012, Purchasing, supply chain nagement and sustained competitive advantage: The relevance of resource-based theory, Journal of Supply Chain Management, Volume 48, Issue 2, April, pp. 3-6.
 • Baxter R., Matear S., 2004, Measuring intangible value in business-to-business buyer-seller relationships: An intellectual capital perspective, Industrial Marketing Management, Volume 33, Issue 6, pp. 491-500.
 • Bratnicki M., 2001, Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, PAN Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 • Brooking A., 2010, On the Importance of Managing Intangible Assets as Part of Corporate Strategy, The Proceedings of the 2nd European Conference on Intellectual Capital, Academic Publishing Limited, pp. 157-163.
 • Byrne N., McCarthy O., Ward M., McMurtry J.J., 2012, Credit union restructuring: Don’t forget the member!, International Journal of Co-Operative Management, vol. 6 (1), pp. 31-41.
 • Dunajski A., 2012, Służąc ludziom. 20 lat SKOK w Polsce, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot.
 • Drucker P., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Flak O., Głód G., 2012, Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa.
 • Głuszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Greco M., Cricelli L., Grimaldi M., 2013, A strategic management framework of tangible and intangible assets, European Management Journal, 31 January, pp. 55-66.
 • Hall W.K., 1980, Survival strategies in a hostile environment, Harvard Business Review, September-October.
 • Harasim J., 2009, Konkurencyjność i efektywność działania banku – podejście zasobowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Hornowska E., 2007, Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Scholar, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2004, Measuring the strategic readiness of intangible assets, Harvard Business Review, vol. 82(2), pp. 52-63.
 • Krupski R., 2011, Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, praca naukowa, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Kruskal W., Wallis W., 1952, Use of ranks in one-criterion variance analysis, Journal of the American Statistical Association, pp. 583-621.
 • Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Power C., O’Connor R., McCarthy O., Ward M., 2014, Merging into the mainstream? An empirically based discussion of the potential erosion of competitive advantage in a restructured Irish credit union movement, Journal of Co-operative Organization and Management, vol. 2(2), pp. 55-64.
 • Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec września 2016 roku, http://www.knf.gov.pl/Images/SKOK_po_III_kwartale_2016_raport_tcm75-48820.pdf (access: 25.01.2017).
 • Srivastava M.K., Gnyawali D.R., 2011, When do relational resources matter? Leveraging portfolio technological resources for breakthrough innovation, Academy of Management Journal, vol. 54.4, pp. 797-810.
 • Stankiewicz M., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Steenkamp N., Kashyap V., 2010, Importance and contribution of intangible assets: SME managers’ perceptions, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11, no. 3, pp. 368-390.
 • Szreder M., 2010, O weryfikacji i falsyfikacji hipotez, Przegląd Statystyczny, no. 2/3, pp. 82-88.
 • Ulaga W., Eggert A., 2005, Relationship value in business markets: The construct and its dimensions, Journal of Business to Business Marketing, no 2 (1), pp. 73-99.
 • Urbanek G., 2012, Siła marki a wyniki finansowe banków, Zarządzanie i Finanse, vol. 4/2, pp. 353-364. de Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Wernerfert B., 1984, A resource-based view of the firm, Strategic Management Journal, no. 5, pp. 171-180.
 • Woźniewska G., 2011, Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wójcik-Karpacz A., 2012, Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3eb59663-90be-426e-8f62-5870dda40be3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.