PL EN


2018 | 12 | 1 | 181-192
Article title

Czy „Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” z 1969 zawierało niekatolicką definicję mszy św.?

Authors
Content
Title variants
EN
Was there a non-catholic definition of the holy mass in General instruction of the Roman Missal in 1969?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Definicja Mszy św. zawarta w siódmym punkcie Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego spotkała się z silnym sprzeciwem ze strony niektórych środowisk przywiązanych do tradycyjnego nauczania Kościoła. Definicji zarzucano odejście od typowo katolickiej terminologii oraz tworzenie jej pod wpływem środowisk protestanckich. W świetle przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu analiz należy stwierdzić, że słuszność oskarżenia o niekatolicki charakter definicji Mszy św. jest uzależniona od przyjętej metodologii. Jeżeli podchodzi się do definicji od strony analizy komponentów rzeczywistości liturgii w rozumieniu systemu katolickiego, oskarżenie o niekatolicki charakter jest niesłuszne. Jeżeli jednak podchodzi się do definicji od strony precyzacji terminologicznej z powodu różnic w rozumieniu tej samej rzeczywistości przez różne konfesje chrześcijańskie, zarzut jest jak najbardziej zasadny.
EN
The definition of the Holly Mass which is included in seventh point of General Instruction of the Roman Missal was under strong attack by some people connected to Church’s traditional terminology. The definition was accused of leaving Catholic terminology and creating interpretation under influence of Protestants. Thanks to analysis in this paper it can be claimed that the right of accusation of non-Catholic character of definition of The Holy Mass depends on methodology. If that definition is looked at from the aspect of analysis of The Holy Mass components, and of Catholic system, the accusation is unfair. If it is looked at on account of terminology and differences in understanding the same reality by various confessions, this accusation is justified.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
181-192
Physical description
Contributors
author
 • absolwent teologii, filozofii, studiów podyplomowych z edytorstwa oraz informatyki, posiadacz międzynarodowego certyfikatu z zakresu grafiki komputerowej EITCA/CG. Autor monografii naukowej, dwóch dzieł z zakresu literatury pięknej oraz wielu artykułów naukowych.
References
 • Amerio R., Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, Komorów 2009.
 • Davies M., Liturgiczne bomby zegarowe Vaticanum II. Zniszczenie katolickiej wiary przez zmiany w katolickim kulcie, Warszawa 2004.
 • Davies M., Nowa msza papieża Pawła, Warszawa 2014.
 • Davies M. Zniszczenie Mszy Świętej, czyli Godly Order Cranmera, Komorów 2016.
 • Głowa W., Służba Boża, Lubaczów 1986.
 • Journet K., Msza Święta. Obecność Ofiary krzyżowej, Poznań 1959.
 • Komisja Episkopatu do spraw Liturgii, Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 24 (1971), nr 1, s. 1–76.
 • Kowalski J., Motu proprio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI z 7 lipca 2007, w: Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, red. S. Koperek, Kraków 2008, s. 225–235.
 • Krakowiak C., Dlaczego nadzwyczajna forma celebracji Mszy Świętej?, w: Jedna wiara, jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI, red. C. Krakowiak, B. Migut, Lublin 2009, s. 159–200.
 • Krakowiak C., Wiara, Kościół, liturgia, Lublin 2016.
 • Miazek J., To czyńcie na Moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, Warszawa 1987.
 • Miazek J., Trzecie wydanie Mszału rzymskiego Pawła VI, „Warszawskie Studia Teologiczne” 16 (2003), s. 181–199.
 • Milcarek P., Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Dębogóra 2009.
 • Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum Auctoritate Pauli PP. VI Promulgatum. Editio i Juxta Typicam, Vatican 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ebc4ffb-0d0d-450c-bfa9-9780b62fd7d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.