PL EN


2012 | XIV/2 | 159-176
Article title

Przekład związków frazeologicznych z nominacjami diabła w polskich tłumaczeniach powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata

Content
Title variants
EN
Translation of Phraseological Compounds with the Lexeme of Devil in the Polish Versions of the Mikhail Bulgakov’s Novel The Master and Margarita
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
The fantastical and devilish qualities of The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov created a need for the adequate means of expression. Therefore, the phraseological units are the most representative group, as they belong to the more colloquial part of language, and have a more familiar stylistic tone. The units with the words “chort” or “devil” are the most significant, therefore they were analysed in depth from the point of view of the translation theory. To exemplify the aforementioned phenomenon, the author refers to two sources: the canonical translation of The Master and Margarita by Irena Lewandowska and Witold Dąbrowski, which is still present in the consciousness of the Polish reader, and the newer version authored by Andrzej Drawicz. The comparative analysis of the selected material indicates that the authors of both translations preferred to use the phraseological units which differed in structure or the lexical composition from their Russian counterparts. However, the juxtaposed “translation equivalents” indicate the similarities in which Polish and Russian language capture our reality.
Year
Issue
Pages
159-176
Physical description
Dates
published
2012
References
 • Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, tłum. A. Drawicz, Wrocław 1995.
 • Drawicz A., Wyzwolenie i sposób na życie, w: M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. A. Drawicz, Wrocław 1995, s. 589.
 • Drawicz A., Przypisy. Bibliografia, w: idem, Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie, Kraków 1990, s. 339–368.
 • Grosbart Z., O sztuce tłumaczenia przysłów, Teksty 1975, nr 6.
 • Iwczenko J., Diabeł we frazeologii polskiej i rosyjskiej: motywy główne, Acta Polono-Ruthenica 2009, t. 14, s. 385–396.
 • Korpała-Kirszak E., Michaił Bułhakow, w: Słownik pisarzy rosyjskich, red. F. Nieuważny, Warszawa 1994.
 • Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000.
 • Mossór M., Czy Rosjanin może „pisać na Berdyczów”? Transponowanie stałych związków frazeologicznych w polskich przekładach „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, Slavia Orientalia 2001, t. 50, nr 2, s. 249–265.
 • Nowakowska A., Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław 2005.
 • Sokołowski J., O tłumaczeniu frazeologizmów rosyjskich na język polski, Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavia Wratislaviensis III 1972, z. 3.
 • Szymoniuk M., О переводе романа Булгакова „Мастер и Маргарита” на польский язык, Annales UMCS. Sectio F. Nauki Filozoficzne i Humanistyczne 1968–1969, t. 23–24.
 • Święch J., Model komunikacji przekładowej, Teksty 1975, nr 6.
 • Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, red. J. Lukszyn, Warszawa 1998.
 • Ziomek J., Kto mówi?, Teksty 1975, nr 6.
 • Булгаков M., Мастер и Маргарита, Москва 1984, [online] <http://www.bulgakov.ru/pdf/Master-i-Margarita.pdf>, dostęp: 15.04.2011.
 • Кунин A.B., Курс фразеологии современного английского языка. Учебник для университетов и факультетов иностранных языков, Москва 1996.
 • Мелерович A.M., В.М. Мокиенко, Фразеологизмы в русской речи. Словарь, Москва 2001.
 • Павлова А.Э., Фразеологические единицы как средство создания комического в романе М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита”. Диссертация кандидата филологических наук, 10.02.2001, Кострома 2003, [online] <http://planetadisser.com/see/dis_1249862.html>, dostęp: 18.05.2011.
 • Проффер Э., Предисловие, w: М.А. Булгаков, Собрание сочинений, Москва 1983, t. 3.
 • Чудакова M., Рукопись и книга. Рассказ об архивоведении, текстологии, хранилищах рукописей писателей, Москва 1986.
 • Чудакова M., Жизнеописание Михаила Булгакова, wyd. 2 uzup., Москва 1988; eadem, Избранные работы, t. 1: Литература советского прошлого, Москва 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ec7449a-b9d3-4c2a-a580-f68ea9be3113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.