PL EN


2014 | IX (1/2014) | 63-91
Article title

Growing up and upbringing in a traditional Bosnian-Herzegovinian family

Content
Title variants
PL
Dorastanie i wychowanie w tradycyjnej rodzinie w Bośni i Hercegowinie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych przeprowadzonych w grupie osiedli wiejskich na górze Majevica w północnowschodniej Bośni. Cel badań związany był z etnopedagogicznymi problemami i zagadnieniami procesu dorastania i wychowania w tradycyjnych rodzinach bośniacko-hercegowińskich w społeczeństwie wiejskim w pierwszej połowie dwudziestego wieku. W badaniach starano się uzyskać wgląd w procesy dorastania i najistotniejsze wzory wychowania po nich następujące, które zmieniły się i zostały częściowo utracone w drugiej połowie dwudziestego wieku. W badaniach wykorzystano metodę wywiadu intensywnego, a istotne dane zebrano w bezpośrednich kontaktach z narratorami (badanymi), którzy urodzili się w latach 1900–1945. Najważniejsze wyznaczniki wychowania w rodzinie w tradycyjnym wiejskim społeczeństwie zostały zaprezentowane w opisach codziennych zajęć związanych z narodzinami dziecka, podtrzymywaniem życia i zdrowia nowo narodzonego, wspieraniem jego duchowego i fizycznego rozwoju, pozycją w rodzinie, relacjami z rodzicami i innymi starszymi w środowisku, stosunkiem dzieci do rówieśników, wartości, pracy oraz własności. Co więcej, ukazano znaczenie dziecięcych obowiązków związanych z pracą, podobnie jak dziecięce zabawy, religijne wychowanie w rodzinie, jak i działania edukacyjne związane ze stosunkiem do sierot i dzieci pozamałżeńskich oraz opiekę nad duchowym i fizycznym zdrowiem dzieci i ich higieną osobistą.
EN
This paper will present the results of a field study that was conducted within a group of rural settlements on the Majevica Mountain in north-east Bosnia. The aim of the research was related to ethno-pedagogical problems and aspects of the process of growing up and upbringing in traditional Bosnian-Herzegovinian families in a rural society in the first half of the twentieth century. The research seeks to achieve insight into the processes of growing up and the most significant patterns of upbringing that followed these processes and which were modified and partially lost in the second half of the twentieth century. The method of intensive interviews has been used during the research and the relevant data was collected in direct contact with narrators (examinees) who were born between 1900 and 1945. The most important determinants of family upbringing in a traditional rural society are presented through descriptions of educational actions related to the birth of a child, preserving the life and health of a newborn and encouraging his spiritual and physical development, the position of the child within the family, the relationship with the parents and other elders in the environment, the children's attitude towards their peers, and attitudes towards values, work and property. In addition, the importance of the children’s work responsibilities is presented, their games and religious upbringing within the family upbringing, as well as the educational provision related to the attitude towards orphans and illegitimate children, and the taking care of the spiritual and physical health and personal hygiene of the children.
Contributors
 • University of Tuzla
References
 • Đurić S., Fokus – grupni intervju, Službeni glasnik, Beograd 2007.
 • Good V.C., Scates E.D., Metode istraživanja u pedagogiji, psihologiji i sociologiji,“Otokar Keršovani” Rijeka 1967.
 • Gud V., Het P., Metodi socijalnog istraživanja, Vuk Karadžić, Beograd 1966.
 • Kreč D., Kračfild S.R., Balaki L.I., Pojedinac u drušvu, Naučna knjiga, Beograd 1972.
 • Slatina M., Kultura i odgoj, “Takvim za 1999”, Rijaaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo,1999.
 • Slatina M., Od individue do ličnosti – uvođenje u teoriju konfluentnog obrazovanja, Dom štampe, Zenica 2006.
 • Spajić-Vrkaš V., Odrastanje u tradicijskoj kulturi Hrvata, Tučepi, Zagreb 1996.
 • Tufekčić A., Etnopedagoške odrednice očuvanja dječijeg zdravlja u tradicionalnoj kulturi,“Baština sjeveroistočne Bosne“, Tuzla 2010, № 1.
 • Tufekčić A., Etnopedagoški prikaz tradicijskih dječijih igara s Majevice, “Školski vjesnik“, Split, 2009, Vol. 59, № 2.
 • Tufekčić A., Osnove etnopedagogije, Dobra knjiga i Centar za napredne studije, Sarajevo 2012.
 • Tufekčić A., Radni odgoj u tradicijskoj kulturi, “Baština sjeveroistočne Bosne“, Tuzla 2009, № 2.
 • Tufekčić A., Religijski odgoj djece u tradicijskoj kulturi, “Školski vjesnik“, Split 2013,Vol. 62, № 1.
 • Volkov G.N., Čuvaššskaâ ètnopedagogika, Izdanie tret’e, dopolnennoe, Akademia Publ. Čeboksary 2004.
 • Volkov G.N., Ètnopedagogika, Učeb dlâ stud. sred. i vysš ped. učeb zavedenij, Akademiya, Moskva 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-11-8
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ecc7830-1e8e-4100-8635-6fd354d2ebee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.