PL EN


2019 | 4(17) | 52-67(16)
Article title

NIEPOPRAWNOŚĆ POLITYCZNA CZY DYSKREDYTACJA POLITYCZNA. PRZYPADEK WSPÓŁCZESNEJ POLITYCZNEJ PRASY NARODOWEJ W POLSCE (ADRESOWANEJ DO MŁODZIEŻY)

Content
Title variants
EN
POLITICAL INCORRECTNESS OR POLITICAL DISCREDIT. THE CASE OF CONTEMPORARY POLITICAL NATIONAL PRESS IN POLAND (AIMED AT YOUNG ADULT)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The contemporary political national press critically refers to all manifestations of political correctness. It regards it as a form of censorship. Instead, this kind of political press makes use of the language of political incorrectness. It is an expression of opposition and a method of counteracting the normative political principle. The objective of research includes obtaining an answer to the following research question: “What are the features of the political language of incorrectness used in the contemporary youth national press?” To do so, three magazines were analysed: Bastion, My, Nowe Pokolenie!, and Wszechpolak. At the time of the research, each of the titles under consideration was affiliated with the All-Polish Youth Association.
Year
Issue
Pages
52-67(16)
Physical description
Contributors
 • Katedra Myśli Politycznej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, e-mail: anna.szwed-walczak@umcs.pl ORCID ID: 0000-0002-9878-1401
References
 • Balczyńska-Kosman A. 2013, Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 • Bartyzel J. 2004, Polityczna poprawność [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. XIV, Radom.
 • Bralczyk J. 2007, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.
 • Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. 2001, Zwyczaje nominacyjne w polityce – autoidentyfikacja i stygmatyzacja [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa.
 • Bratkowska L. 2006, „Tolerancja” w Europarlamencie, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 1–2.
 • Bukowska X., 2013, Wstęp [w:] To oni są wszystkiemu winni... Język wrogości w polskim dyskursie publicznym, red. X. Bukowska, B. Markowska, Warszawa.
 • Co w nas takiego niezwykłego? 1999, „My, Nowe Pokolenie!”.
 • Dobrowolski R. 2003a, Pedały w natarciu, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 3.
 • Dobrowolski R. 2003b, Teoria historiozoficzna prof. Konecznego, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 2.
 • Dronia I. 2012, The language of political correctness and special education needs, Sosnowiec.
 • Farfał P. IV–VI 2003, Suwerenność, której nie opłaca się tracić, „Wszechpolak”, nr 112.
 • Farfał P. VI 2004a, Po co nam europarlament?, „Wszechpolak”, nr 115.
 • Farfał P. VI 2004b, Tytułem wstępu, „Wszechpolak”, nr 115.
 • Farfał P. XII 2004, Nie dla Konstytucji Europejskiej, „Wszechpolak”, nr 119.
 • Farfał P. V 2005, Czym jest Młodzież Wszechpolska?, „Wszechpolak”, nr 121.
 • Fras J. 1999, Język propagandy politycznej [w:] Teoria i praktyka propagandy, red. B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Wrocław.
 • Dobrowolski R. 2012, Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” – rys historyczny [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek: dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona Pamięci Profesora Romana Wapińskiego (1931–2008), t. 2: Działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor.
 • Giertych M. VII 2019, Setny numer, „Opoka w Kraju”, nr 100.
 • Giertych R. I–III 1991, Młodzież Wszechpolska, „Bastion”, nr 1.
 • Hojda T. wiosna 2000, Bóg, Honor, Ojczyzna, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 2.
 • Hughes G. 2011, Political Correctness. A History of Semantics and Culture, Hoboken John Wiley & Sons.
 • Kaliciński K. IV–VI 2003, UE – kolejne kłamstwa, „Wszechpolak”, nr 112.
 • Kaliciński K. 2007, Historia Młodzieży Wszechpolskiej 1989–2006 [w:] Konspekty szkoleniowe Młodzieży Wszechpolskiej, red. M. Tomczak, Warszawa.
 • Kampka A. 2009, Perswazja w języku polityki, Warszawa.
 • Karwat M. 2007, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa.
 • Kluska Ł. jesień 2000, Młody Polaku!, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 4.
 • Kluska Ł. wiosna 2001, O ustroju politycznym państwa, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 2.
 • Leśniak A. 2017, Political correctness, czyli o etycznej wrażliwości języka, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 313.
 • Maj E. 2002, Recepcja nacjonalizmu w publicystyce politycznej obozu narodowego w Polsce (po 1989 roku) [w:] Polacy – Polska – Europa. Interpretacje idei politycznych, red. T. Godlewski, W. Jurkiewicz, Bydgoszcz.
 • Maj E. 2008, Myśl narodowa i nacjonalistyczna [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin.
 • Maj E. 2013, Język niepoprawności politycznej w neoendeckiej publicystyce prasowej [w:] Współczesne media, język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin.
 • Mayntz R., Holm K., Hübner P. 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, przeł. W. Lipnik, Warszawa.
 • Mich W. 2017, Prolegomena do historii komunikacji społecznej, t. IV: Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji, Lublin.
 • Midro E. IV–IX 1991, Młodzież Wszechpolska przeciw bierności, „Bastion”, nr 2/3.
 • Mrowca-Ciułacz J. X 2004, Śmierć czy życie, „Wszechpolak”, nr 118.
 • Musiewicz P. 2018, Korzenie postprawdy i politycznej poprawności. (Pewna) teoria katolicka [w:] Postprawda. Spojrzenie krytyczne, red. T. W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, A. Pohl, Kraków.
 • MW 1999, Młody Polaku!, „My, Nowe Pokolenie!”.
 • MW zima 2000, Młody Polaku!, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 1 (4).
 • Nalaskowski F. 2012, Poprawność polityczna – ten zły, który nie istnieje, „Kultura i Edukacja”, nr 2.
 • Nemeczek VII 2004, Totalirancja, „Wszechpolak”, nr 116.
 • Nycz D. 2005, „Niech nas zobaczą” – ciąg dalszy, „My, Nowe Pokolenie”, nr 2.
 • Od kiedy Polska w Europie VI 2000, „Wszechpolak”, nr 2.
 • Olbrycht M. VI 2004, Wywiad z Wojciechem Wierzejskim, „Wszechpolak”, nr 115.
 • Parda R. V 2005, Ojczyste barwy biało-czerwone, „Wszechpolak”, nr 121.
 • Paruch W. 2010, Polityczna poprawność 0 czynnik kształtujący polityczny wymiar wolności i demokracji [w:] Współczesne oblicza demokracji, red. D. Gizicka, Toruń.
 • Pawłowiec D. wiosna 2001, Teoria poprawy, „Wszechpolak”, nr 2.
 • Pawłowski S. VI 2000, Nie tak prędko w unijne kajdany, „Wszechpolak”, nr 2.
 • Pisarek W. 2002, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków.
 • Pisarkowa K. 1994, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków.
 • Redakcja I–III 1993, Do naszych czytelników, „Wszechpolak”, nr 1.
 • Rutecki M. XII 2004, Rodzina w Konstytucji UE, „Wszechpolak”, nr 119.
 • S.M.K. X–XII 1991, Wieża Babel, „Bastion”, nr 4.
 • Sałkowska M. 2013, Jak „inny” staje się „obcym”, albo kiedy różnica staje się piętnem, [w:] To oni są wszystkiemu winni... Język wrogości w polskim dyskursie publicznym, red. X. Bukowska, B. Markowska, Warszawa.
 • Scruton R. 2002, Słownik myśli politycznej, tł. T. Bieroń, Poznań.
 • Sielezin J.R. 2010, Poprawność polityczna jako ograniczenie prawa do wolności słowa i swobody badań naukowych [w:] Współczesne oblicza demokracji, red. D. Gizicka, Toruń.
 • Skarżyńska K. 2001, Jak porozumiewają się politycy: język ostrych kategoryzacji; psychologiczne przyczyny i konsekwencje [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa.
 • Sobczak B. III 2003, Katolikiem być – polityką żyć…, „Wszechpolak”, nr 111.
 • Soczyński S. 2016, Tabu politycznej poprawności – tarcza czy kaganiec?, „Studia Socialia Cracoviensia”, nr 2.
 • Sosiński P. IX 1997, Nowoczesny patriotyzm, „Bastion”, nr 26-27.
 • Stefanowicz W. 2004, Lewica: ideologiczny rasizm, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 2.
 • Surowiecki P. III 2003, Potrzebny radykalizm wiary, „Wszechpolak”, nr 111.
 • Surowiecki P. IV–VI 2003, Tolerancja a dyskryminacja, „Wszechpolak”, nr 4.
 • Szahaj A.J. 2004, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków.
 • Szepietowski M. 2004, Niemieckie przebudzenie, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 3.
 • Szlec K. wiosna 2001, Rzucamy wyzwanie!, „My, Nowe Pokolenie!” nr 2.
 • Szwed-Walczak A. 2018, Wykorzystanie mediów społecznościowych jako platformy prowadzenia sporów politycznych. Kazus projektu polskiego ruchu narodowego „Media Narodowe”, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 3 (16).
 • Szwed-Walczak A. 2019, Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Lublin.
 • Trzaskowski P. 2016, Wstyd i duma – etyka słowa w dyskusji o Ruchu Narodowym [w:] P. Trzaskowski, U. Wysocka, Narracje o narodowcach i walce z aborcją z perspektywy etyki słowami, Warszawa.
 • Twaróg M. IV–VI 2003, Komu kłaniają się elity, „Wszechpolak”, nr 112.
 • Walczak B. 1994, Co to jest język polityki? [w:] Język a kultura, t. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wrocław.
 • Wąchocki F. IX–XX 1990, Narodowa Demokracja w oczach społeczeństwa, „Bastion”, nr 2.
 • Wiechecki R. zima–wiosna 2002, Ziemie odzyskane w wielkim niebezpieczeństwie, „Wszechpolak”, nr 105–106.
 • Wierzejski W. zima–wiosna 2002, Dlaczego nie dla UE? – kontrowersje ideowe, „Wszechpolak”, nr 105–106.
 • Wierzejski W. IV–VI 2003, Dlaczego nie dla UE?, „Wszechpolak”, nr 112.
 • Wierzejski W. XII 2004, Historia Ruchu Narodowego, „Wszechpolak”, nr 119.
 • Witek J., Żmigrodzki Z. 2003, „Polityczna poprawność” w III Rzeczypospolitej, Radom.
 • Wojnarowski M. VIII–X 2006, Homoseksualna ofensywa europejska, „Wszechpolak”, nr 123.
 • Z naszego punktu widzenia lato 2000, „My, Nowe Pokolenie!”, nr 3.
 • Zdunkiewicz-Jedynak D. 2017, Językowy kodeks poprawności politycznej a kultura języka [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań I, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, W. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ece7066-8b64-46d8-ac57-0368ce86c86c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.