Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

COOPERATION BETWEEN LOCAL ACTION GROUPS. COMPARISON OF NETWORKS CREATED BY ORGANISATIONS FROM THE LUBUSKIE AND MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIPS

Authors

Content

Title variants

PL
WSPÓŁPRACA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA. PORÓWNANIE SIECI TWORZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE Z WOJEWÓDZTW LUBUSKIEGO I MAŁOPOLSKIEGO

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Local action groups (LAGs) can realize so-called cooperation projects and create networks of cooperation within the framework of the projects with other organisations of the kind. The article includes comparison of networks created by LAGs from the Lubuskie and Małopolskie Voivodeships. The aim was to find out differences and similarities between them. A few questions were posed: 1. Are the ratios of the LAGs from the Małopolskie and Lubuskie Voivodeships which realise cooperation projects to the total numbers of LAGs in those regions similar? 2. What motivated LAGs to take up cooperation, was it only financial goals or other goals as well (such as exchange of experiences or mutual assistance), which might prove that the LAGs are ready to create non-instrumental social networks? 3. What determined the number of cooperating LAGs and composition of the networks? 4. What is the subject of cooperation between local action groups? The research was conducted in 2012 with the method of case study. Two study techniques were used in it: content analysis and free-form interview. It was proved that there are similarities but also significant differences between networks of cooperation of LAGs. Organisations from Małopolska were characterised with greater openness to social contacts with entities unknown to them and more often took up cooperation with organisations from other voivodeships and countries, which may indicate a higher level of social capital they have.
PL
Lokalne grupy działania mogą realizować tzw. projekty współpracy i za ich pomocą tworzyć sieci kooperacji z innymi organizacjami tego typu. W artykule poddano analizie sieci tworzone przez LGD z województw lubuskiego oraz małopolskiego. Dążono do ustalenia różnic i podobieństw między nimi. Zadano kilka pytań: 1. Czy stosunek tych LGD z Małopolski i województwa lubuskiego, które realizują projekty współpracy do ich ogółu, jest zbliżony? 2. Jakie przesłanki przyświecały podejmowaniu współpracy, czy tylko finansowe (tj. możliwość pozyskania środków na realizację projektów), czy też inne (np. wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc), które mogą świadczyć o gotowości LGD do budowania nieinstrumentalnych sieci społecznych? 3. Co zadecydowało o liczbie współpracujących LGD, składzie sieci? 4. Co stanowi przedmiot współpracy lokalnych grup działania? Badania (metodą case study) przeprowadzono w 2012 roku. Wykorzystano w nich dwie techniki badawcze: analizę danych zastanych oraz wywiad swobodny. Wykazano, iż między sieciami współpracy LGD zachodzą podobieństwa, ale i istotne różnice. Organizacje z Małopolski charakteryzowały się większą otwartością na kontakty społeczne z nieznanymi sobie podmiotami, częściej podejmowały współpracę z organizacjami z innych województw oraz krajów, co może wskazywać na wyższy poziom kapitału społecznego, jakim dysponują.

Contributors

References

 • Borek T., 2007. Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+ w Polsce. FAPA, Warszawa.
 • Budzich-Szukała U., 2008. Program LEADER w Polsce – sposób na aktywizację wsi. In: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. Eds J. Wilkin, I. Nurzyńska. FDPA, Warszawa, 117-130.
 • Działek J., 2008. Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce. In: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Eds
 • M. Szczepański, K. Bierwiaczonk, T. Nawrocki. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 127-143.
 • Furmankiewicz M., 2006. Współpraca międzysektorowa w ramach partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne 2 (21), 117-136.
 • Furmankiewicz M., Janc K., 2011. Wpływ Programu Pilotażowego LEADER+ na aktywność mieszkańców gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim. Wieś i Roln. 1 (150), 106-123.
 • Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010. Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczeg we Wrocławiu, Wrocław.
 • Halamska M., 2009. Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju. Wieś i Roln. 3 (144), 9-28.
 • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010. LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. Wieś i Roln. 4 (149), 104-119.
 • Hanke K., Psyk-Piotrowska E., 2006. Analiza SWOT wdrażania pilotażowego programu LEADER+ na podstawie badań w dwóch gminach. Wieś i Roln. 4 (133), 77-89.
 • Knieć W., 2010. Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń.
 • Kwatera K., 2011. Sieci LGD w Polsce i w Europie. Wystąpienie na konferencji pt.: „Małe projekty – wielka sprawa”. Pałac Prezydencki, Warszawa, 14 lipca 2011 r.
 • Michalska S., Zajda K., 2011. Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz „Kraina Rawki”. Wieś i Roln. 4 (153), 123-138.
 • Oś 4 PROW 2007-2013 – Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. 2009. MRiRW, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007. MRiRW, Warszawa.
 • Stake R, 1996. Studium przypadku. In: Ewaluacja w edukacji. Ed. L. Korporowicz. Oficyna Naukowa, Warszawa, 120-143.
 • Śpiewak R., 2009. Społeczności realizujące program LEADER+: wyrównywanie czy pogłębianie zróżnicowań? In: Regionalny wymiar procesów transformacyjnych, zróżnicowania i podziały. Eds A. Tuziak, B. Tuziak. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.
 • Zajda K., 2011. Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zajda K., Dzikowska E., 2012, Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience. J. Agribus. Rural Dev 3 (25), 309-319.
 • Zajda K., Kretek-Kamińska A., Psyk-Piotrowska E., Walczak-Duraj D., 2013. Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego [in print].
 • http://bialelugi.pl/pl/realizowane_projekty/sliwkowy_obszar_turystyczny_-_pat/.
 • http://dunajecbiala.pl/kom_wspolpraca_austria.php.
 • http://lgdlimanowa.eu/Portal/ru/News/171/OTWARCIE+SZLAKU+ROWEROWEGO+16.10.2011r.
 • http://www.bory.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=111&catid=9&Itemid=35.
 • http://www.borzecin.pl/stary_portal/index.php?option=com_content&task=view&id=4691&Itemid=210.
 • http://www.dolinaraby.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139:umowa-wspopracy&catid=12:album-lgd&Itemid=44;http://www.lgd-krolewska-puszcza.pl/index.php?id=chrostowa.
 • http://www.dolinaraby.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169:smaki-cz-regiony-festiwal-smakow-relacja&catid=12:album-lgd&Itemid=44.
 • http://www.gmina.bukowinatatrzanska.pl/index.php?strona,doc,pol,glowna,1538,0,1129,1,1538,konkurs_%E2%80%9Epomysl_na_produkt_lokalny%E2%80%9D_w_ramach_projektu_wspolpracy_pn._%E2%80%9Eodkrywanie_wartosci_produktow_lokalnych_od_wisly_po_spisz_jako_zasobow_rozwoju_dziedzictwa_kulturowego%E2%80%9D,ant.html.
 • http://www.kazimierzawielka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=163&artykul=789&akcja=artykul.
 • http://www.kold.pl/portal/Projekty_wspolpracy/.
 • http://www.kst-lgd.pl/index.php?strona=aktualnosci&art=35.
 • http://www.leadergorce-pieniny.pl/files/ulotka_wspolpracy.pdf.
 • http://www.leadergorce-pieniny.pl/uroczyste-podpisanie-umowy-o-wspolnej-realizacji-projektuwspolpracy,285.html.
 • http://www.lgd.mszana.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=260:projekt-beskidwyspowy-i-gorce-miejsca-szczegolnie-inspirujce-rozpoczety-nienica-24062012r&catid=34:aktualnoci&Itemid=79.
 • http://www.lgdpodbabiogorze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=332:realizacja-projektu-polski-i-szwedzki-szlak-lokalnego-produktu-rozpoczta.
 • http://www.narowerze.pl/; http://dunajecbiala.pl/komunikat_rowery2010.php.
 • http://www.puszcza-bialowieska.home.pl/lgdpb/content/view/175/30/.
 • http://www.smaknaprodukt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56.
 • http://www.spichlerz.org.pl/images/opis_kram.pdf.
 • http://www.umkonskie.sisco.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=1.
 • http://www.wieliczka.eu/pl/1951/59770/Kulinarne_zmagania_Kol_Gospodyn_Wiejskich.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3ed0bec8-2ab1-4df0-9d32-fa6d93bdd94e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.