PL EN


2020 | 35 | 49-63
Article title

Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część druga: po zakończeniu II wojny światowej

Content
Title variants
EN
Historical sports facilities of Warsaw as an asset for contemporary tourism. Part two: after World War II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaprezentowane w części pierwszej i drugiej artykułu warszawskie historyczne obiekty sportowe, z których najstarsze przetrwałe liczą sobie ponad 200 lat – stanowią istotny czynnik więzi społecznej. Zabytkowa architektura sportowa, tak jak i inne gmachy publiczne o walorach historycznych, są ponadto wizualnym spoiwem między tradycyjną tkanką miasta a współczesnością. Zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego miast, przestrzeń publiczna i obiekty publiczne, w tym współczesne i historyczne obiekty sportowe, powinny pełnić znacznie szerszą i ważniejszą rolę społeczną niż przyjęło się tradycyjnie. W odniesieniu do obiektów i terenów sportowych, byłaby to poza główną funkcją sportową także edukacyjna, rekreacyjna i kulturotwórcza. Konsekwentnie obiekty sportowe powinny być wykorzystane dla różnych form turystyki, na przykład: sportowej, jako uczestnictwo bierne (kibice) i czynne (zawodnicy) w wydarzeniach sportowych, kongresowej, biznesowej, jako uczestnictwo w targach i wystawach, religijnej (spotkania duchowe), kulturowej przy wykorzystaniu obiektów i miejsc związanych z ważnymi sportowymi wydarzeniami o znaczeniu historycznym. Wydaje się, że w odniesieniu do warszawskich obiektów historycznych, przy ich planowym wykorzystaniu dla turystyki kulturowej i poznawczej, warto jest rozważyć zaprojektowanie szlaku tematycznego „Historyczne Obiekty Sportowe Warszawy”.
EN
The historical sports facilities in Warsaw, the oldest of which are more than 200 years old, are an important factor in creating social bonds. Historic sports architecture, as well as other public buildings of significant historical value, could also strengthen the visual bond between the traditional fabric of the city and the present day. According to the contemporary principles of sustainable urban development, public space and public facilities (including sports facilities) should play a much broader and more important social role than traditionally adopted. In reference to sports facilities and areas, it would be both the main sports function, as well as educational, recreational and cultural functions. Consequently, sports facilities should be used for various types of tourism, for example: sports – as passive (fans) and active (players) participation in sports events, business, congress, as participation in fairs and exhibitions, religious (spiritual meetings), cultural – with the use of facilities and places related to important sports events of historical importance. With regard to the historical sports facilities of Warsaw, planned to be used for cultural and cognitive tourism, it is worth considering designing a “Historical Sports Facilities of Warsaw” thematic route.
Year
Issue
35
Pages
49-63
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
References
 • Bogucka M., 2008, Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 • Drozdowski M., Zahorski A., 1981, Historia Warszawy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Drzewiecki M., 2008, Stadion Narodowy w Warszawie, Narodowe Centrum Sportu, Warszawa.
 • Leśniakowska M., 2005, Architektura w Warszawie, Wydawnictwo PHS ARKADA, Warszawa.
 • Lipoński W., 2012, Historia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mórawski K., 1998, Informator „Warszawa”, Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej, Warszawa.
 • Olszewski A.K., 1986, Architektura, malarstwo, rzeźba [w:] Sztuka Warszawy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 382-466.
 • Ordyłowski M., 1997, Szkice z dziejów kultury fizycznej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Pawlikowska-Piechotka A., 2014, Europejskie tradycje rekreacji w mieście, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa.
 • Pawlikowska-Piechotka A., Piechotka M., 2017, Dzieje obiektów sportowych w Europie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa.
 • Pawlikowska-Piechotka A., 2019, Jubileusz 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, MAZOWSZE Studia Regionalne, 31, s. 173-184;
 • Pawłowski T., Zieliński J., 2008, Żoliborz – przewodnik historyczny, Wydawnictwo Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
 • Szafer T. P., 1972, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1966–1970, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa.
 • Szafer T. P., 1977, Polska architektura współczesna, Wydawnictwo Interpress, Warszawa.
 • Szafer T. P., 1979, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1971–1975, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa.
 • Szafer T. P., 1981, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1976–1980, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa.
 • Szolgina W., 1991, Ilustrowana Encyklopedia. Architektura i Budownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Tarasewicz K., 2005, Cały wiek w Warszawie, Wydawnictwo Veda, Warszawa.
 • Tuszyński B., 1986, 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Wydawnictwo Okolicznościowe Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Warszawa.
 • Warsza J., 2008, Stadion X – miejsce, którego nie było, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa – Kraków.
 • Zabłocki W., 2007, Architektura, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica.
 • Zabłocki W., 2013, Obiekty sportowe. Uwagi programowe, Mój Zawód Architekt, 4, 34, s. 24-31.
 • Zieliński J., 2009, Realizm socrealistyczny w Warszawie, Fundacja Hereditas, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ed9d5b6-9847-4623-9797-e681b7edb073
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.