PL EN


2015 | 10/2015 | 27-40
Article title

Delinquens narrator – o źródłach i wybranych aspektach narracyjnego podejścia do przestępczości

Content
Title variants
EN
Delinquens Narrator – on the Roots and Selected Aspects of the Narrative Approach to Criminality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od kilkudziesięciu lat obserwujemy rosnące znaczenie tzw. podejścia narracyjnego w naukach społecznych. Pojęcie narracji jest również coraz częściej wykorzystywane – zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i metodologicznej – w rozważaniach na temat natury przestępczości. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na perspektywy stosowania pojęcia „narracja” w badaniach nad przestępczością oraz, co za tym idzie, możliwości wykorzystania wyników tych badań w resocjalizacji.
EN
For several decades the growing importance of so-called narrative approach can be observed in social sciences. The concept of narratives is also increasingly used – both at theoretical and methodological level – in discussions on the nature of crime. The purpose of this article is to indicate the prospects for applying the concept of narratives in the study of crime and, thus, the possibilities of using the results of research on criminal narratives in rehabilitation. Key words: narratives, criminality, rehabilitation, therapy.
Year
Issue
Pages
27-40
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
author
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • [1] Becker H.S., 1963, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, The Free Press, New York.
 • [2] Białecka-Pikul M., 2002, Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [3] Bokus B., 2000, Świat fabuły w narracji dziecięcej, Energeia, Warszawa.
 • [4] Bruner J.S., 1990, Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4.
 • [5] Burzyńska A., 2008, Idee narracyjności w humanistyce, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, (red.) Janusz B., Gdowska K., de Barbaro B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [6] Canter D., 1994, Criminal Shadows, Harper-Collins, London.
 • [7] Canter D., Youngs D., 2012, Investigative Psychology. Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action, John Wiley and Sons, Chichester.
 • [8] Collingwood R.G., 1946, The Idea of History, Oxford University Press, Oxford.
 • [9] Danto A.C., 1965, Analytical Philosophy of History, Cambridge University Press, Cambridge.
 • [10] Dennett D., 1991, Consciousness Explained, Little, Brown & Co, Boston.
 • [11] Dryll E., 2010, Wielkie i małe narracje w życiu człowieka, [w:] Badania narracyjne w psychologii, (red.) Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M., Eneteia, Warszawa.
 • [12] Farrall S., 2012, Rethinking What Works with Offenders, Routledge, London-New York.
 • [13] Florek S., Piotrowski P., 2014, Przekonanie o kontroli – narracja i zachowania przestępcze, [w:] Wychowanie – uwarunkowania, konteksty, narracje, (red.) Piotrowski P., Smoter B., Gaczoł K., Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz.
 • [14] Frye H.N., 1957, Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton University Press, Princeton.
 • [15] Giddens A., 2010, Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [16] Granic I., Dishion T.J., 2003, Deviant Talk in Adolescent Friendships: A Step Toward Measuring a Pathogenic Attractor Process, „Social Development”, nr 12.
 • [17] Grzegorek A., 2003, Narracja jako forma strukturyzująca doświadczenie, [w:] Doświadczenie indywidualne: szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci, (red.) Krzyżewski K., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [18] Haidt J., 2001, The Emotional Dog and its Tational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment, „Psychological Review”, nr 4.
 • [19] Hannen E., Woods K., 2012, Narrative Therapy with an Adolescent who Self-cuts: A Case Example, „Educational Psychology in Practice”, nr 28.
 • [20] Heidegger M., 1927, 2013, Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [21] Hermans H.J.M., 2002, The Person as a Motivated Storyteller: Valuation Theory and the Self-Confrontation Method, [w:] Advances in Personal Construct Psychology: New Directions and Perspectives, (red.) Neimeyer R.A., Neimeyer G.J., Praeger, Westport.
 • [22] Heyes C., 2009, Cztery drogi ewolucji poznawczej, [w:] Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2: Ewolucja i złożone struktury poznawcze, (red.) A. Klawiter, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [23] Hochstetler A., Copes H., Williams J.P., 2010, “That’s Not Who I Am:” How Offenders Commit Violent Acts and Reject Authentically Violent Selves, „Justice Quarterly, nr 27(4).
 • [24] Huesmann L.R., 1998, The Role of Social Information Processing and Cognitive Schema in the Acquisition and Maintenance of Habitual Aggressive Behavior, [w:] Human Aggression: Theories, Research, and Implications for Policy, (red.) Geen R., Donnerstein E., Academic Press, New York.
 • [25] Jägervi L., 2014, Who Wants to be an Ideal Victim? A Narrative Analysis of Crime Victims’ Self-Presentation, „Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention”, nr 1.
 • [26] Kappeler V.E., Potter G.W., 2014, Corporate Crime and “Higher Immorality”, [w:] Deviance Across Cultures. Constructions of Difference, (red.) Heiner R., Oxford University Press, New York-Oxford.
 • [27] Katz J., 1988, Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil, Basic Books, New York.
 • [28] Kennedy D.M., 2010, Practice Brief: Norms, Narratives, and Community Engagement for Crime Prevention, Center for Crime Prevention and Control, New York.
 • [29] Kielar-Turska M., 1989, Mowa dziecka. Słowo i tekst, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [30] Kreiswirth M., 1994, Tell Me a Story: The Narrativist Turn in the Human Sciences, [w:] Constructive Criticism: The Human Sciences in the Age of Theory, (red.) Kreiswirth M., Carmichael T., University of Toronto Press, Toronto.
 • [31] Kreiswirth M., 2000, Merely Telling Stories? Narrative and Knowledge in the Human Sciences, „Poetics Today”, nr 2.
 • [32] Laub J.H., Sampson R.J., 2003, Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70., Harvard University Press, Cambridge.
 • [33] Lewis C., 1994, Episodes, Events, and Narratives in the Child’s Understanding of Mind, [w:] Children’s Early Understanding of Mind. Origins and Development, (red.) Lewis C., Mitchell P., LEA, Hove.
 • [34] Maruna S., 2001, Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives, American Psychological Association Books, Washington.
 • [35] Matsueda R., 1992, Reflected Appraisals, Parental Labeling, and Delinquency: Specifying a Symbolic Interactionist Theory, „American Journal of Sociology”, nr 97.
 • [36] McAdams D., 1985, Power, Intimacy and the Life Story: Personological Inquiries into Identity, Guilford, New York.
 • [37] McAdams D., 1993, The Stories we Live by: Personal Myths and the Making of the Self, Willam Morrow & Company, New York.
 • [38] McAdams D., 1999, Personal Narratives and the Life Story, [w:] Handbook of Personality: Theory and Research (2nd ed.), (red.) Pervin L., John O., Guilford, New York.
 • [39] McAdams D., 2001, The Psychology of Life Stories, „Review of General Psychology”, 5.
 • [40] McNeill F., 2012, Four Forms of ‘Offender’ Rehabilitation: Towards an Interdisciplinary Perspective, „Legal and Criminological Psychology”, nr 1.
 • [41] Mead G., 1927/1982, 1927 Class Lectures in Social Psychology, [w:] The Individual and the Social Self: Unpublished Works of George Herbert Mead, (red.) Miller D.L., University of Chicago Press, Chicago.
 • [42] Nowak-Dziemianowicz M., 2014, Narracja w pedagogice – znaczenie, badania, interpretacje, „Kultura i Edukacja”, nr 2.
 • [43] Oleś P.K., 2008, Autonarracyjna aktywność człowieka, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, (red.) Janusz B., Gdowska K., de Barbaro B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [44] Piotrowski P., Florek S., 2014a, Narracje jako źródło danych na temat przestępczości, [w:] Wychowanie – uwarunkowania, konteksty, narracje, (red.) Piotrowski P., Smoter B., Gaczoł K., Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz.
 • [45] Piotrowski P., Florek S., 2014b, Pojęcie „Ja”, narracje i przestępczość, [w:] Wychowanie – uwarunkowania, konteksty, narracje, (red.) Piotrowski P., Smoter B., Gaczoł K., Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz.
 • [46] Presser L., 2004, Violent Offenders, Moral Selves: Constructing Identities and Accounts in the Research Interview, „Social Problems”, nr 1.
 • [47] Presser L., 2009, The Narratives of Offenders, „Theoretical Criminology”, nr 13.
 • [48] Ricoeur, P., 1984, Time and Narrative, Vol. 1, University of Chicago Press, Chicago.
 • [49] Sartre J-P., 1938/2005, Mdłości, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa.
 • [50] Sussman S., 2005, Cognitive Misperceptions as Determinants of Drug Misuse, „Salud y Drogas”, nr 1.
 • [51] Tannenbaum F., 1938, Crime and Community, Columbia University, New York.
 • [52] Toch H., 1993, Good Violence and Bad Violence: Self-Presentations of Aggressors Through Accounts and War Stories, [w:] Aggression and Violence: Social Interactionist Perspectives, (red.) Felson R.B., Tedeschi J.T., American Psychological Association, Washington.
 • [53] Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [54] Trzebiński J., 2001, Narracja jako sposób rozumienia świata, [w:] Praktyki opowiadania, (red.) Owczarek B., Mitosek Z., Grajewski W., Universitas, Kraków.
 • [55] Trzebiński J. (red.), 2002, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • [56] Trzebiński J., 2008, Problematyka narracji we współczesnej psychologii, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, (red.) Janusz B., Gdowska K., de Barbaro B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [57] Turner M., 1996, The Literary Mind, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • [58] Walas T., 1993, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Universitas, Kraków.
 • [59] Walters G.D., 1990, The Criminal Lifestyle: Patterns of Serious Criminal Conduct, Sage Publications, Newbury Park, CA.
 • [60] Walters G.D., 2006, Appraising, Researching and Conceptualizing Criminal Thinking: A Personal View, „Criminal Behaviour and Mental Health”, nr 16.
 • [61] White H., 1973, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • [62] White M., Epson D., 1990, Narrative Means to Therapeutic Ends, W.W. Norton and Company Ltd, New York.
 • [63] Wimmer H., Perner J., 1983, Beliefs about Beliefs: Representation and the Containing Function of Wrong Beliefs in Young Children’s Understanding of Deception. „Cognition”, nr 13.
 • [64] Wimmer H., Weichbold V., 1994, Children’s Theory of Mind: Fodor’s Heuristics Examined, „Cognition”, nr 53.
 • [65] Wojtczak P., 2014, Funkcjonowanie przesądów w środowisku przestępczym, Warszawska Firma Wydawnicza SC, Warszawa.
 • [66] Wolicka E., 1993, Homo narrator, „Logos i Ethos”, nr 2.
 • [67] Youngs D., Canter D., 2011, Narrative Roles in Criminal Action: An Integrative Framework for Differentiating Offenders, „Legal and Criminological Psychology”, nr 2.
 • [68] Youngs D., Canter D., 2013, Offenders’ Crime Narratives as Revealed by the Narrative Roles Questionnaire, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, nr 3.
 • [69] Dauenhauer B., Pellauer D., Paul Ricoeur, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (ed.) E.N. Zalta, http://plato.stanford.edu/entries/ricoeur/. [dostęp: 7.03.2015].
 • [70] Poulton E., “Not Another Football Hooligan Story”? Learning From Narratives of ‘True Crime’ and Desistance’, „Internet Journal of Criminology”, http://www. internetjournalofcriminology.com/poulton_football_hooliganism_ijc_dec_2012.pdf [dostęp: 9.03.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ee413f2-e072-4e53-9eab-0722577cc3cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.