PL EN


2019 | 14 | 3(53) | 63-73
Article title

Kształcenie wychowawczyń przedszkoli w Prywatnym Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie (1918 -1939)

Content
Title variants
EN
Female Preschool Teachers Education in the Private Maria Papiewska’s School for Female Preschool Teachers in Lublin (1918-1939)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia kształcenia w Prywatnym Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie (1918-1939). W artykule podjęto w szczególności próbę analizy programu kształcenia zakładu w oparciu o materiały archiwalne, między innymi protokoły egzaminacyjne. Ze względu na charakter źródeł i specyfikę badań posłużono się metodami charakterystycznymi dla nauk historycznych. Wywód składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono biografię założycielki zakładu, Marii Papiewskiej. Druga część to rys działalności seminarium, w tym również założenia organizacyjne, kryteria przyjęć, charakterystyka uczennic. W części trzeciej omówiony został program nauczania. Seminarium było jedynym zakładem kształcenia wychowawczyń w Lublinie działającym do wybuchu II wojny światowej. Mimo tego, że kandydatki pochodziły z różnych środowisk i niektóre legitymowały się świadectwami ukończenia zaledwie pięciu klas szkoły powszechnej nie szczędzono wysiłków w celu uzyskania przez nie jak najwyższych kwalifikacji. Problem przygotowania nauczycieli przedszkoli wydaje się ponadczasowy. Niezmienne pozostają miłość do pracy z dziećmi oraz negacja rutyny i schematu.
EN
The aim of the article is to present the issue of education in the Private Maria Papiewska’s School for Female Preschool Teachers in Lublin (1918-1939). Due to the nature of the sources and the research, the methods characteristic of historical sciences are used. The paper consists of three parts. The first one presents the biography of the founder of the school, Maria Papiewska. The second part is an outline of the school’s activities, including organizational assumptions, admission criteria, and characteristics of the female students. The third part discusses the curriculum. The Maria Papiewska’s School was the only female teacher training institution in Lublin operating until the outbreak of World War II. Despite the fact that the candidates came from different backgrounds and some of them completed only five grades of basic education, no effort was spared to help them obtain the highest qualifications possible. The problem of preparing early childhood educators seems to be timeless. Love for working with children and the negation of routine and pattern remain unchanged.
Contributors
References
 • Archiwum Państwowe Lubelskie. Dyrekcje Szkolne, sygn. 1331.
 • Archiwum Państwowe Lubelskie. Prywatne Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie, sygn. 1-2, Protokoły egzaminów dojrzałości i odpisy świadectw.
 • Archiwum Państwowe Lubelskie. Prywatne Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie, sygn. 3-22, Katalog Główny.
 • Bagieńska I.(1960). Ze wspomnień o Marii Papiewskiej, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 6, s. 506-510.
 • Bagieńska I. (1964). Kilka danych o powstaniu i rozwoju ochronek i przedszkoli w Lublinie, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 6, s. 252-256.
 • Doroszewski J.(1994). Maria Papiewska, jej przedszkole i seminarium, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 9, s. 530-536.
 • Doroszewski J. (1996). Papiewska Maria (1859–1942),[w:] T. Radzik, A. A. Witusik, J. Ziółek (red.) Słownik Biograficzny m. Lublina, t. II, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, s. 185.
 • Doroszewski J. (2002). Seminaria nauczycielskie w Polsce w świetle polityki oświatowej państwa (1918–1937), Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 • Doroszewski J. (2005). Zasługi Marii Papiewskiej dla kształtowania i rozwoju wychowania przedszkolnego w Polsce międzywojennej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1-2, s. 173-186.
 • Łogoźna K. (1989). Wychowanie przedszkolne i problem doskonalenia nauczycieli w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Annales UMCS”, Vol. II, 3, Sectio J, s. 49.
 • Łogoźna K. (1991). Kształcenie wychowawczyń przedszkoli na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej, [w:] K. Poznański (red.) Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 215-221.
 • Sandler B. (1968). Wychowanie przedszkolne i kształcenie wychowawczyń w Królestwie Polskim, Wrocław-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PAN.
 • Weryho M. (1923). Kształcenie ochroniarek, „Rocznik Pedagogiczny”, t.1, s. 388–390.
 • Winiarz A. (2005). Zarys dziejów wychowania przedszkolnego na Lubelszczyźnie do 1939 roku, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 2, s. 68-74
 • Wolski T. (1928). Kształcenie wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli szkół powszechnych, [w:] T. Wolski (red.), Monografia szkolnictwa m. Lublina za czas od 1917 r. do 1927 r., Lublin: Drukarnia Magistratu m. Lublina, s. 70-71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3eea341b-6dca-4bf9-b7a5-3bea2b728c0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.