PL EN


2016 | 1 (360) | 122-132
Article title

Slow Food w gastronomii w kontekście zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Slow Food in Catering in the Context of Sustainable Development
RU
Слоуфуд в общественном питании в контексте устойчивого развития
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Problematyka podjęta w artykule dotyczy jednej z form realizacji idei zrównoważonego rozwoju, jaką jest Ruch Slow Food. W artykule szczegółowo przedstawiono wielowymiarowość inicjatywy Slow Food oraz jej wdrożenie na rynku usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w Polsce. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy porównawczej lokali gastronomicznych posiadających rekomendację spod znaku Czerwonego Ślimaka na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych restauracji. W ocenie lokali uwzględniono następujące kryteria: misja i wizja, oferta kulinarna, ceny dań, dostawcy i surowce. Wszystkie polskie restauracje rekomendowane przez Slow Food można zaliczyć do sektora restauracji premium. Dominującym rodzajem oferty kulinarnej jest kuchnia polska, międzynarodowa, a także fusion z akcentem na kuchnię Polską, a wspólnym elementem jest powoływanie się na wykorzystanie lokalnych produktów. Idea Slow Food wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju, jednak specyfika lokali rekomendowanych przez Ruch w Polsce ma przede wszystkim charakter marketingowy, nie zaś ideologiczny. Jednocześnie należy podkreślić, iż pośród zaledwie ośmiu lokali z logo Slow Food, dwa realizują w pełni agendę Ruchu podkreślając suwerenny regionalnie i tradycyjny charakter oferty kulinarnej.
EN
The problems undertaken in the article concern one of the forms of implementation of the idea of sustainable development, which is the movement named Slow Food. In her article, the author presented in details the many-sidedness of the Slow Food initiative as well as its implementation in the market for catering services, with a particular consideration of the activities carried out in Poland. For the purposes of this article, the author carried out a comparative analysis of eating places with the recommendation of the Red Snail sign on the grounds of information available on the restaurants’ Internet sites. In the evaluation of premises, there were taken into account the following criteria: mission and vision, culinary offer, prices of dishes, suppliers and raw materials. All Polish restaurants recommended by Slow Food can be included in the premium restaurant sector. The dominating type of culinary offer is Polish, international cuisine as well as fusion with an emphasis on the Polish cuisine, and the common element is reference to the use of local products. The Slow Food idea is a part of the stream of sustainable development; however, the specificity of the premises recommended by the movement in Poland is primarily of the marketing and not ideological nature. At the same toe, it is proper to emphasise that among merely eight premises with the Slow Food logo, two fully implement the movement’s agenda, emphasising its regionally sovereign and traditional character of the culinary offer.
RU
Проблематика, затронутая в статье, касается одной из форм осуществления идеи устойчивого развития, какой является движение «Слоуфуд». В статье подробно представили многомерность инициативы Слоуфуд и её внедрение на рынке услуг общественного питания, с особым учётом действий, выполняемых в Польше. Для нужд настоящей разработки провели сопоставительный анализ заведений общественного питания с рекомендацией из-под знака Красной Улитки на основе информации, доступной на вебсайтах ресторанов. В оценке объектов общепита учли следующие критерии: миссия и видение, кулинарное предложение, цены блюд, поставщики и сырьё. Все польские рестораны, рекомендуемые системой Слоуфуд, можно отнести к сектору ресторанов высшего разряда. Преобладающим вилом кулинарного предложения является польская, международная кухня, а также fusion, с упором на польскую кухню, общим же элементом является установка на использование местных продуктов. Идея Слоуфуд – часть русла устойчивого развития, однако специфика заведений, рекомендуемых этим движением в Польше, имеет прежде всего маркетинговый, а не идеологический характер. Заодно следует подчеркнуть, что в числе лишь восьми объектов с логотипом Слоуфуд два полностью осуществляют порядок дня движения, подчеркивая суверенный в региональном отношении и традиционный характер кулинарного предложения.
Year
Issue
Pages
122-132
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Augustyn A. (2011), Idea cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, t. 25.
 • Gralak K. (2012), Slow tourism-nowy trend w rozwoju współczesnej turystyki, (w:) Ozimek I., Współczesna turystyka i rekreacja – nowe wyzwania i trendy, SGGW, Warszawa.
 • Jaros B. (2012), Zrównoważona konsumpcja w świetle wyzwań XXI wieku, „Handel Wewnętrzny”, t. 2, nr 4.
 • Jones P. i in. (2003), Return to traditional values. A case study of Slow Food, “British Food Journal”, Vol. 105, No. 4/5.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Lotti A. (2010), The commodization of products and taste: Slow Food and the conservation of agrobiodiversity, “Agric. Hum. Values”, No. 27.
 • Nitkiewicz-Jankowska A., Szromek A.R. (2010), Turystyka a zasady zrównoważonego rozwoju, „Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrony przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych”, nr 42.
 • Plebańczyk K. (2013), Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – Perspektywa dla Polski, „Turystyka Kulturowa”, nr 10.
 • Rosicki R. (2010), Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Naukowo–Metodyczny”, nr 4.
 • Schneider S. (2008), Good, Clean, Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movemnet, “College English”, Vol. 70, No. 4, Special Focus: Food.
 • Siniscalchi V. (2013), Environment, regulation and the moral economy of food in the Slow Food Movement, “Journal of Political Ecology”, Vol. 20
 • Wiśniewska M. (2012), Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3/2.
 • http://cittaslowpolska.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.whitehouse.com.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.atelieramaro.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.drirenaerisspa.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.gleboczek.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.gothic.com.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.hugorestaurant.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.pah.org.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.parkhotel.szczecin.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.restaurant99.com [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.slowfood.pl [dostęp: 23.11.2014].
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3eea51ec-d61a-4070-911b-c2450264da55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.