PL EN


2019 | 2/41/2019 | 169-188
Article title

Cyberatak w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Państwa inwestują coraz większe zasoby w rozwijanie zdolności ofensywnych i defensywnych w cyberprzestrzeni. Spowodowane jest to w głównej mierze coraz większą liczbą cyberataków skierowanych zarówno przeciwko ludności cywilnej, jak i państwom. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba odnalezienia defi - nicji cyberataku w istniejącym międzynarodowym prawie humanitarnym konfl iktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfi ki cyberprzestrzeni. PojęCyberattack in the context of international humanitarian law of armed conflicts Cyberatak w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych JOURNAL OF MODERN SCIENCE TOM 2/41/2019, S. 169–188 DOI: 10.13166/JMS/111176 ALEKSANDRA KACAŁA-SZWARCZYŃSKA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji olakacala@gmail.com ORCID 0000-0002-2139-4710 Kwartalnik JoMS 2.41.2019 .indb 169 wartalnik JoMS 2.41.2019 .indb 169 2019-08-05 12:01:29 019-08-05 12:01:29 ALEKSANDRA KACAŁA-SZWARCZYŃSKA 170 Journal of Modern Science tom 2/41/2019 cie cyberataku zawiera punkty styczne z utrwalonym w prawie międzynarodowym pojęciem ataku. Odmienności przestrzeni cybernetycznej wprowadzają jednak dysonans w zakresie rozumienia samego pojęcia cyberataku, jak też możliwości stosowania do niego istniejących norm prawnych. Powyższe czynniki natomiast mają lub mogą mieć przełożenie bezpośrednio lub pośrednio na bezpieczeństwo i prawa ludności cywilnej.
Year
Issue
Pages
169-188
Physical description
Dates
published
2019
References
 • Bielecki, D.M., (2010). International Humanitarian Law od armed confl ict and Space Law, [w:] Nowakowska-Małusecka J. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne. Antecedencje i wyzwania współczesności, Katowice; Bydgoszcz: Ofi cyna Wydawnicza Branta. ISBN 9788361668251.
 • Bunk, J., (2017). Th e protection of intellectual property in cyberspace under international humanitarian law during cyber-operations, referat wygłoszony na International Conference on Cyber Confl ict, Estonia.
 • Dinniss, H.H., (2012). Cyber warfare and the laws of war, „Cambridge: University Press”, XIX. ISBN 9781107416994.
 • Gąska, M., Ciupiński, A., (2001). Międzynarodowe prawo humanitarne konfl iktów zbrojnych. Wybrane problemy, Warszawa: AON. ISBN 8388062662.
 • Gaston, E.L., (2008). Mercenarism 2.0? Th e Rise of the Modern Private Security Industry and Its Implications for International Humanitarian Law Enforcement, „Harvard International Law Journal”, Vol. 49, No. 1. ISSN 0017-8063.
 • Góździewicz, W., (2012). Bezpośredni udział ludności cywilnej w działaniach zbrojnych i jego skutki prawne, [w:] B. Janusz-Pawletta (red.), Ochrona ludności cywilnej przez Siły Zbrojne RP w misjach poza granicami kraju a międzynarodowe prawo humanitarne konfl iktów zbrojnych, Warszawa: AON.
 • Henckaerts, J.M., Doswald-Beck, L., (2009). Customary International Humanitarian law, volum I: rules, Cambridge: University Press. ISBN 9780521005289.
 • Janaby, M.G., (2016). Th e legal regime applicable to private military and security company personnel in armed confl ict, Szwajcaria: Springer. ISBN 9783319422312.
 • Janusz-Pawletta, B., (2013). Międzynarodowe prawo humanitarne konfl iktów zbrojnych, Warszawa: AON. ISBN 9788375232196.
 • Kinsey, Ch., (2007). Corporate soldiers and international security: the rise of private military companies, Routledge. ISBN 9780415457767.
 • Kurecki, Ł., (2013), Status private military contractors w ś wietle mię dzynarodowego prawa humanitarnego, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, tom IV, selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy, Gdynia.
 • Łubieński, P., (2009). Status kombatanta i ochrona jeńców wojennych, [w:] M. Marcinko, P. Łubiński (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. ISBN 8389877295.
 • Łubieński, P., (2009). Status kombatanta i ochrona jeńców wojennych, [w:] M. Marcinko, P. Łubiński (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. ISBN 8389877295.
 • Marcinko, M., (2014). Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie, [w:] Z. Falkowski, M. Marcinko (red.), Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfl iktów Zbrojnych, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. ISBN 9788363755379.
 • Melzer, N., (2009). Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under IHL, Genewa.
 • Rodzynkiewicz, M., (2014). Art. 328. [w:] M. Rodzynkiewicz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. ISBN 9788327809582.
 • Sandoz, Y., Swinarski, Ch., Zimmermann, B. (1986). Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Convention de Genève du 12 aout 1949, Genewa.
 • Schimitt, M., Vihul, L., (2014). Th e nature of international law cyber norms, Tallinn Paper, nr 5 Tallin.
 • Schmitt, M., (2013). Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge University Press. ISBN 9781139169288.
 • Schmitt, M., (2017). Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University Press. ISBN 9781316630372.
 • Tanenbaum, A., Wetherall D., (2012). Sieci komputerowe, Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 9788324630790.
 • Waters, Ch., (2014), New Hactivists and the Old Concept of Levée en Masse, Dalhousie Law Journal, 37(2):771-786, Canada. ISSN 0317-1663.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ef25ac3-62ec-43b1-acb1-9e585046c0a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.