PL EN


2019 | XVI (2019) | 1: Filozofia: Lwów-Preszów-Rzeszów | 27-38
Article title

Rola i znaczenie ideałów w życiu społeczno-politycznym w XXI wieku

Content
Title variants
EN
The Role and Importanse of Ideals in Social and Political Life of the 21st century
RU
Роль и значение идеалов и мифов в общественно-политической жизни 21 века. Избранные аспекты
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł to próba wskazania jakie znaczenie i funkcje pełnią ideały w życiu społeczno-politycznym na początku XXI wieku. Ideały jako wartości zasadnicze, które należy urzeczywistnić, wyznaczają kulturowy horyzont działań jednostki i społeczeństwa. Jednakże ich „atrakcyjność” sprawia, że traktowane są instrumentalnie celem realizacji partykularnych interesów politycznych. Ideały w życiu społeczno-politycznym pełnią rolę mitów, natomiast mityczna organizacja świata jest w kulturze stale obecna.
EN
The article is an attempt to show what significance and functions fulfill ideals in socio-political life at the beginning of the 21st century. Ideals as fundamental values, that should be realized, set the cultural horizon for the activities of the individual and society. However, their “attractiveness” makes that they are treated instrumentally to pursue particular political interests. Ideals in socio-political life play the role of myths, while the mythical organization of the world is constantly present in culture.
RU
Эта статья является попыткой показать, какое значение и функции выполняют идеалы в социальной и политической жизни в начале XXI века. Идеалы как фундаментальные ценности, которые должны быть реализованы, устанавливают культурный горизонт для деятельности человека и общества. Однако их «привлекательность» означает, что с ними обращаются инструментально, чтобы преследовать определенные политические интересы. Идеалы в общественно-политической жизни играют роль мифов, а мифическая организация мира постоянно присутствует в культуре.
Year
Volume
Pages
27-38
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Badiou, A., Etyka, Krytyka Polityczna, Warszawa 2009;
 • Campbell, J., Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa Josephem Campbellem, tłum. I. Kania, Znak, Kraków 2013;
 • Drabarek, A., Podmiot, wartościowanie, działanie, APS, Warszawa 2011;
 • Eliade, M., Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998;
 • Frithand, M., Wartości i fakty, PWN, Warszawa 1982;
 • Gawor, L., Szkice o cywilizacji, Rzeszów 2009;
 • Giddens, A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesno-ści, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2007;
 • Guzowska, B., Kategoria estetyzacji w ponowoczesności. Analiza wybranych zagadnień z filozofii kultury, UR, Rzeszów 2019;
 • Herder, G. J., Myśl o filozofii dziejów, T. I,, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1962;
 • Jedynak, S., Teorie konfliktu społecznego, w: Konflikt i walka, red. A. Żuk, UMCS, Lu-blin 1996;
 • Jonescu, G., Gellner, E., Introdaction, in: Populism: Its Meaning and National Character, Wiedenfeld&Nicolson, London 1969;
 • Kołakowski, L., Obecność mitu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994;
 • Kozielecki, J., Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa 1980;
 • Król, M., Filozofia polityczna, Znak, Kraków 2008, s. 68-93;
 • Kuderowicz, Z., Filozofia dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973;
 • Lasch, Ch., Bunt elit, Platan, Kraków 1997;
 • May, R., Błaganie o mit, tłum. B. Moderska, T. Zysk, Zysk i S-ka, Poznań 1997;
 • Müller, W. J., Co to jest populizm?, Krytyka Polityczna, Warszawa 2017;
 • Müller, W. J., Przeciw demokracji, Krytyka Polityczna, Warszawa 2016;
 • Nemo, Ph., Co to jest Zachód?, tłum. P. Kamiński, Warszawa 2006;
 • Niemczuk, A., Stosunek wartości do bytu. Dociekania metafizyczne, UMCS, Lublin 2005;
 • Opara, S., Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki, Muza SA, Warszawa 2009;
 • Smith, D. A., Nacjonalizm, tłum. E. Chomicka, Sic!, Warszawa 2007;
 • Szacki, J., Spotkania z utopią, Sic!, Warszawa 2000;
 • Szahaj, A., Jakubowski, N. M., Filozofia polityki, PWN, Warszawa 2005;
 • Taylor, Ch., Źródła współczesnej tożsamości, tłum. A. Pawelec, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Znak, Kraków 1995;
 • Wójtowicz, R., Homo consumer, w: O racjonalności w nauce i życiu społecznym, red. Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer, UAM, Poznań 2009;
 • Wójtowicz, R., Prawo natury-naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia, UR, Rzeszów 2016;
 • Zachariasz, L. A., Kultura jej status i poznanie, WSP, Rzeszów 2001.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ef2ab4b-c7f5-40bf-9890-66b2de2355cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.