PL EN


2015 | 43 | 151-162
Article title

Polityka Unii Europejskiej wobec personelu medycznego– narzędzie zrównoważonego rozwoju społecznego?

Authors
Content
Title variants
EN
European Union Policy on Medical Personnel – A Tool of Sustainable Social Development?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przeprowadzono analizę wybranych aspektów polityki Unii Europejskiej wobec personelu medycznego. Zbadano sytuację prawną oraz stan obecny i trendy w poziomie i strukturze zatrudnienia kadry medycznej w UE, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski. Ze względu na rozległość pojęcia personel medyczny, analiza objęła podstawowe zawody medyczne, tj. lekarz, dentysta, pielęgniarka oraz położna. Poziom i struktura zatrudnienia oraz profesjonalizm kadry medycznej są, obok czynników genetycznych, środowiskowych oraz stylu życia, istotnymi determinantami zdrowia społeczeństwa. W UE obserwuje się znaczne różnice w organizacji oraz poziomie finansowania ochrony zdrowia. Choć kore-lacja pomiędzy wysokością nakładów na ochronę zdrowia oraz stanem zdrowia społeczeństwa nie została jednoznacznie stwierdzona, to analiza danych statystycznych, w tym wskaźnika oczekiwanej długości życia, pozwala przypuszczać, że społeczeństwa bogatsze są zdrowsze. Omówione w opracowaniu prawodawstwo wspólnotowe oraz głębokie różnice w poziomie nasycenia zasobami ludzkimi systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich UE, wywołują zjawisko migracji personelu medycznego, co może prowadzić do pogłębiania się nierówności społecznych. Przeprowadzona analiza pozwala sądzić, że polityka UE wobec personelu medycznego może być narzędziem zrównoważonego rozwoju społecznego, pod warunkiem jednak, że będzie uwzględniać potrzeby wszystkich państw członkowskich. Racjonalne zarządzanie europejskimi kadrami medycznymi oznacza skoordynowanie działań władz UE oraz krajów członkowskich, z wyłączeniem wprowadzania barier prawnych w swobodnym przepływie osób. Wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie polityki wobec personelu medycznego jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów działań unijnych. Właściwa strategia w zakresie polityki kadrowej w ochronie zdrowia może zwiększyć dostęp do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie wpłynąć pozytywnie na zrównoważony rozwój społeczny w Unii Europejskiej.
EN
The analysis of selected aspects of the European Union Policy on medical personnel was conducted in this study. Legal situation and the level and structure of employment of EU medical personnel (current state and trends), in particular situation in Poland was taken into consideration and examined. Because of the extent of the concept of medical personnel, the analysis included basic medical professionals, i.e. doctor, dentist, nurse and the midwife. The level and structure of employment, as well as the professionalism of medical staff, alongside genetic, environmental factors and lifestyle, are important determinants of public health. In the EU, significant differences in the organization and the funding level of health care are being observed. Although the correlation between the amount of expenditure on health care and the condition of public health was not determined, statistical data analysis (among others, the rate of life expectancy) let us assume that richer societies are healthier. The community legislation discussed in the study and large differences in the level of medical personnel employment in UE member countries, are causing the migration of medical personnel, which can lead to the deepening of social inequalities. Conducted analysis allows us to presume that the EU policy on the medical personnel can be the tool of social sustainable development, provided that it takes the needs of all member states into account. Rational management of European medical staff means coordinated action of the EU authorities and member state countries, with the exclusion of implementation of legal barriers for the free movement of persons. Development of optimal solutions in the policy on medical personnel is currently one of the most important areas of EU action. The appropriate strategy in the policy on medical personnel can increase the access to health care, and consequently have a positive influence on a sustainable social development in the European Union itself.
Year
Issue
43
Pages
151-162
Physical description
Contributors
 • Katedra Finansów Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Buchan J., Wismar M., Glinos I.A., Bremner J. (ed.), 2014, Health Professional Mobility in a Changing Europe, WHO.
 • CSIOZ, 2001, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa.
 • CSIOZ, 2005, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa.
 • CSIOZ, 2009, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa
 • CSIOZ, 2013, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa.
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, DzU L 255 z 30.9.2005, s. 22.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20.11.2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym, DzU L 354 z 28.12.2013, s. 132.
 • European Commission, 2008, Green Paper. On the European Workforce for Health, COM(2008) 725 final.
 • European Commission, 2013, Report on health inequalities in the European Union. Commission Staff Working Document, SWD(2013) 328 final.
 • European Commission, 2014, European Vacancy Monitor, no. 12.
 • Golinowska S. (red.), 2012, Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska. Health Systems in Transition, European Observatory on Health Systems and Policies, WHO.
 • GUS, 2006, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 r., Warszawa.
 • GUS, 2013, Zdrowie i jego ochrona w 2012 r., Warszawa.
 • GUS, 2014, Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 r., Warszawa.
 • http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0011/97274/Zestawienie-nr-06b.pdf (stan na dzień 15.09.2014).
 • Insight M., 2012, EU level Collaboration on Forecasting Health Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends – A Feasibility Study. Final report, European Commission.
 • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, DzU C 326/02 z 26.10.2012.
 • Kautsch M., 2013, Migracje personelu medycznego i ich skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, “Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” nr 11(2), s. 169.
 • Ministerstwo Zdrowia, 2006, Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=565&mx=0&ma=7876 (dostęp13.07.2014).
 • NIL, Liczba zaświadczeń wydanych lekarzom dentystom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach UE,
 • NIL, Liczba zaświadczeń wydanych lekarzom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach UE, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0010/97273/Zestawienie-nr-06a.pdf (stan na dzień 15.09.2014).
 • NIPiP, Liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych w okresie od 01-05-2004 do 31-12-2013, www.nipip.pl/attachments/article/2622/Wydane_zaświadczenia_2004-2013.pdf (dostęp 15.08.2014).
 • OECD Health Data, http://stats.oecd.org (stan na dzień 15.08.2014).
 • Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne, 2014, Ministerstwo Zdrowia.
 • Projekt Health Workers for All and All for Health Workers, DCI-NSAED/2011/106, http://www.healthworkers4all.eu (stan na dzień 15.09.2014).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.07.2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, DzU 2010.128.864.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.08.2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, DzU 2013.986.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny, DzU 2012.1489.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, DzU 2014.1125.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, DzU 2012.864.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.08.2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, DzU 2011.165.993.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 282/2014 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE, DzU L 86 z 21.3.2014, s. 1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 492/2011 z dnia 5.04.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii, DzU L 2011.141 z 27.05.2011, s. 1.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), DzU C 326/01 z 26.10.2012.
 • Ustawa z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, DzU 2008.63.394, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2012.572, ze zm.
 • WHO Country Health Profile, http://www.who.int/countries/en/ (stan na dzień 15.08.2014).
 • WHO, 2010, The WHO Global Code of Practice on the International Recruit-ment of Health Personnel.
 • WHO, 2014, World Health Statistics 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f06318b-fd7f-49fb-a195-e6ec39f5a9de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.