PL EN


2018 | 10(46) | 2 | 103-113
Article title

Szansa uczenia się innowacyjnego w świetle Podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Title variants
EN
Chances of Innovative Learning in the Light of Core Curriculum of Early School Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamika przemian cywilizacyjnych wymaga poszukiwania nowych podejść do uczenia się. Traci na znaczeniu uczenie się zachowawcze, które przystosowuje do zastanej sytuacji, do przestrzegania reguł i postępowania wedle utartych schematów. Na uwagę w tym względzie zasługuje uczenie się innowacyjne, którego głównymi cechami są antycypacja, uczestniczenie i odpowiedzialność. Innowacyjne uczenie się opisywane jest przez następujące kategorie: rozumienie, konstruowanie znaczeń, uczenie się uczestniczące i partycypacyjne, uczenie się w interakcjach społecznych, uczenie się kontekstowe, uczenie się antycypacyjne, uczenie się twórcze, kierowanie się wartościami, umiejętność dostrzegania konfliktów (J.W. Botkin, M. Elmandjra, H. Maliza, 1982). Głównym celem przedstawionego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim zakresie Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej stwarza szansę uczenia się innowacyjnego? Chodzi głównie o stworzenie struktury zapisów programowych związanych z uczeniem się innowacyjnym. Przedstawiony materiał posiada dwa elementy strukturalne: zarys teoretycznego ujęcia nauczania innowacyjnego oraz odniesienie do Podstawy programowej.
EN
Dynamics of civilization transformations require seeking new approaches for the learning. It is losing the learning on meaning conservative which is adapting to the found situation, to observing the rules and acting according to grated schemes. In this regard a learning is worthy of notice innovative, of which anticipation, participating and the responsibility are main trademarks. Innovative learning is being described by the following categories: understanding, formulating meanings, the learning participating and participatory, learning in social interactions, learning contextual, learning anticipatory, learning creative, being guided by values, the ability of noticing conflicts. An attempt of the answer to a question is a main purpose of the presented study: what scope is the programme Base of the early-school education creating the chance of the innovative learning in? It walks mainly for creating the structure of the programme records associated with the innovative learning.
Year
Volume
Issue
2
Pages
103-113
Physical description
Contributors
  • doktorantka, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
  • Bałachowicz, J. (2016). Idea zrównoważonego rozwoju w teorii pedagogicznej. W: L. Tuszyńska (red.), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych (s. 11-44). Warszawa: Wydawnictwo APS.
  • Botkin, J.W., Elmandjra, M., Malitza, M. (1982). Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Chałas, K., Maj, A. (2006). Wychowanie ku wartościom elementy teorii i praktyki. T. I: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin–Kielce: Wydawnictwo Jedność.
  • Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dziennik Ustaw. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. poz. 356.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f067b20-1824-4086-98f4-30fff6857321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.