PL EN


2018 | 10(46) | 2 | 7-20
Article title

Wzrost i rozwój gospodarczy a problem zatrudnienia w gospodarce czarnorynkowej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzrost gospodarczy jest to powiększanie się zdolności wytwórczych gospodarki związane z wielkością produkcji dóbr i usług. Poziom wzrostu gospodarczego zależy od wielu czynników o charakterze ekonomicznym, takich jak wielkość zasobów kapitału, stopy oszczędności i inwestycji w gospodarce, postępu technicznego, poziomu kapitału ludzkiego czy sprawności instytucji. Natomiast pojęcie rozwoju gospodarczego jest znacznie szersze. O ile wzrost gospodarczy mierzony jest zmianami o charakterze ilościowym, to rozwój gospodarczy opisywany jest zmianami jakościowymi. W ciągu ostatnich lat do mierzenia gospodarki włączono także tzw. gospodarkę nieoficjalną. System rachunków narodowych od roku 2010 w państwach Unii Europejskiej uwzględnia produkcję i usługi dostarczane przez „szarą strefę”. W badaniach uwzględnia się także zatrudnienie w szarej strefie oraz próbuje określać determinanty tego zjawiska ekonomicznego. W artykule podjęto kwestię różnic w podejściu do wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem roli szarej strefy i zatrudnienia w gospodarce nieoficjalnej.
EN
Economic growth is an increase in the production capacity of the economy related to the size of the production of goods and services. While economic growth is measured by quantitative changes, economic development is characterized by changes in qualities. Withinin recent years, the so-called unofficial economy. Account systemsince 2010, in the European Union Member States, the production and services provided have been taken into account through the „gray zone”. The studies also take into account employment in the shadow economy and try determine the determinants of this economic phenomenon. The article discusses the difference in approach for economic growth and socio-economic development with particular emphasis on the role the shadow economy and employment in the unofficial economy.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji
References
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 174, wyd. pol., Legislacja, t. 56, 26.06.2013, s. 352.
 • Frejtag-Mika E., Sieradzka K., Granice wzrostu gospodarczego – dylematy współczesności, w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju, red. E. Molendowski, A. Mroczek, SGH, Warszawa 2015.
 • Kaczyńska B., Pomiar i monitoring w polityce społecznej, „Polityka Społeczna” 2001, nr 5-6, s. 34.
 • Kołodko G., Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Kot J., Wzrost i rozwój gospodarczy w warunkach globalizacji i umiędzynarodowienia, w: Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki, red. J. Kot, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2016.
 • Raport Głównego Urzędu Statystycznego – Praca nierejestrowana w Polsce, GUS, Warszawa 2015.
 • Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 r., Gdańsk.
 • Rutkowski W., Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny, „Ekonomista” 2016, nr 2, s. 174.
 • Schneider F., Trotz gegenlaufiger Tendenzen (Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Fluchtlinge) ein Ruckgang der Schattenwirtschaft (des Pfusch) in Osterreich in 2016, www.econ.jku.at
 • Woźniak M.G., Holityczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji, w: Gospodarka Polski 1999-2011. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Zienkowski L., Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 • Zysnarska E., Pomiar jakości życia, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2003, nr 1, s. 181-190.
 • Żukowska J., Miara bogactwa narodu i wzrostu gospodarczego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 3(2017), nr 51, s. 113-119.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f248876-d487-4d3a-9e33-3b52919050d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.