PL EN


2014 | 24 | 4 | 177-187
Article title

O pedagogice prawa kościelnego

Authors
Title variants
EN
On the pedagogy of canon law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pedagogika prawa jest działem teorii i filozofii prawa, który zajmuje się wychowawczym oddziaływaniem prawa, poszukiwaniem optymalnych rozwiązań legislacyjnych, badaniem obowiązującego lub projektowanego prawa pod względem jego zgodności z prawem naturalnym, a także pod-noszeniem świadomości prawnej i rozwiązywaniem konfliktów. Opiera się na założeniach prawno-naturalnych i personalistycznych. Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane zagadnienia dotyczące pedagogiki prawa kościelnego, w szczególności prawa partykularnego. W toku rozważań podjęte zostały podstawowe zagadnienia aksjologiczne, teleologiczne i prakseologiczne, problemy stałości prawa i dyscypliny kościelnej, rodziny i przygotowania do małżeństwa oraz wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne.
EN
The Pedagogy of Law is a branch of law theory and philosophy which focusses on the educational function of law, seeking the best-possible legislative solutions, analysing the existing or draft laws in terms of their compliance with natural law, and also increasing legal awareness and resolving conflicts. The Pedagogy of Law is based on legal and natural assumptions, and also personalistic foundations. The article deals with selected issues related to the Pedagogy of Canon Law, especially particular Law. It discusses basic axiological, theological and praxeological issues, topics associated with the permanence of Canon Law and discipline, the family and preparation for marriage, and also selected socio-economic problems.
Year
Volume
24
Issue
4
Pages
177-187
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Gospodarczego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
References
 • Elliot Anthony: Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie, tłum. P. Tomanek, Warszawa 2011.
 • Główny Urząd Statystyczny, Małżeństwa zawarte i rozwiązane w latach 1970-2013.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2013.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
 • Kieżun Witold: Patologia transformacji, wydanie uzupełnione, Warszawa 2013.
 • Kojder Andrzej: Godność i siła prawa, Warszawa 2001.
 • Petrażycki Leon: O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, wyd. II, Warszawa 2002.
 • Ropke Wilhelm, Civitas humanna, Erlenbach–Zürich 1946.
 • Stadniczeńko Stanisław L.: Zarys pedagogiki prawa. Wybrane zagadnienia prawne dla pedagogów, wyd. II roz., Opole 1997.
 • Walkowiak Jerzy: Idea dobra wspólnego na tle doktryn społeczno-gospodarczych i działalności ponadnarodowych korporacji, [w:] Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W.J. Wołpiuk, Warszawa 2008, s. 185-226.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f26b3e6-d612-44df-bf9a-1de77d4bcfe2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.