Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 | 281-299

Article title

Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne

Authors

Content

Title variants

EN
Regionalism in Definition. Selected Theoretical Problems

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Podmioty regionalne i lokalne nie posiadają często wyraźnie rozdzielonej sfery kompetencji własnych i autonomicznych. Hierarchiczna formuła struktury politycznej jest przeplatana systemem wielopoziomowej współzależności i ulega często procesom regionalizacji. Wydajne połączenie tendencji centryfugalnych i centrypetalnych jest kluczowe dla utrzymania stabilności całej struktury państwowej. Stworzenie równowagi między tymi procesami pozwala zminimalizować zagrożenie rozpadu struktury, nie może jednak stworzyć podstawy dla rozwoju systemu transparentnego i przewidywalnego w swym działaniu. Konieczność zachowania różnorodności jest istotna dla kondycji państwa, dostarcza jednak problemów natury politycznej, związanych z utrzymaniem efektywności procesów ekstrakcji decyzji politycznych. Równość połączona z wydajnością stają się więc wyzwaniem dla procesów regionalizacji.
EN
Regional entities and substructures have clearly demarcated spheres of state-like competence and clearly defined branches of power. Hierarchical framework of any political system is interspersed with the categories of multileveled interdependence and regionalism. Efficient combination of these categories is crucial for maintaining stability of the whole political structure. The sometimes perfect balance provided by ongoing multileveled political struggle is minimizing the possible danger of deterioration and consequently inevitable collapse, but finally not providing important if not essential political security, transparency and predictability so the system can be adjustable asa universal tool of multilevel governance. Necessity to maintain diversity, as an important condition of any union, adds spark to scientific discussion concerning the impact of the complex structure and its operational mechanism on the political environment and is setting a new bag of issues concerning its efficiency. Equality and equity are becoming main concerns in such a case. Significant differences among the mechanisms of implementation occurring in the analysis and broad perception of the dogma of national and cultural identity are the result of different historical background and other characteristics of the political systems.

Year

Issue

6

Pages

281-299

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski Instytut Europeistyki ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

References

 • Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii. Wrocław 2004.
 • Bednarek S., Współczesne idee regionalizmu, [w:] Słowik J., Niechcaj-Nowicka E. (red.), Biblioteka a regionalizm. Materiały konferencyjne. 1996-1998, Wrocław 1999.
 • Bieniada R., Federalizm kooperatywny jako czynnik regionalizacji substruktur państwa. Casus Austrii, RFN i Szwajcarii, Warszawa 2013..
 • Chojnicki Z., Czyż T., Region – regionalizacja – regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2(54), 1992.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Region i regionalizacja w geografii, [w:] Handke K. (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, Warszawa 1993.
 • Chudziński E., Wprowadzenie, [w:] Regionalizm – lokalizm – media, Tenże(red.), Warszawa/Bochnia 2001.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L.W. (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2000.
 • Damrosz J., Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Warszawa 1987.
 • Deyon P., Régalismes et region dans L’Europe des quinze, Lacoles de France, Paris 1997.
 • Domagała M., Iwanek J., Państwo lokalne, państwo regionalne, [w:] Dobrowolski P., Stolarczyk M. (red.), Polityka, przedmiot badań i formy jej przejawiania się, Katowice 2000.
 • Falk R., Regionalism and World Order after Cold War, [w:] Hettne B. (red.), Globalization and New Regionalism, New York 1999.
 • Gawlik S., Tradycyjność i współczesność w pojmowaniu regionalizmu, [w:] Kociszewski A., Omelaniuk A., Pilarczyk W. (red.), Szkoła a regionalizm, Ciechanów 1996.
 • Gorzelak G., Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim, [w:] Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym, Warszawa 1993.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Gdańsk 2003.
 • Haliżak E., Funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, [w:] Kukułka J. (red.), Zmienność i instytucjonalizacja w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1988.
 • Haliżak E., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych.
 • International Affairs, Fawcett L., Exploring Regional Domains, 2004.
 • Kieres L., Regionalizacja w Europie. Doświadczenie Rady Europy i jej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, [w:] Nowacki K., Ruszano R. (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Wrocław 2008.
 • Koter M., Region polityczny – geneza, ewolucja i morfologia,[w:] K. Handke (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, Warszawa 1993.
 • Kupchan Ch., Regionalism Versus Multilateralism: Analitical Notes, [w:] De Meleo, A. Panagariya (red.), New Dimensions in Regional integration, New York 1999.
 • Kurzyna-Chmiel D., Zjawisko regionalizmu, wybrane zagadnienia ustrojowo-prawne, [w:] Ura E. (red.), Sprawność działania administracji samorządowej, Rzeszów 2006.
 • Kwaśniewski K., Elementy teorii regionalizmu, [w:] Handke K. (red.), Region, regionalizm pojęcia i rzeczywistość, Warszawa 1993.
 • Malarski S., Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Opole 2000.
 • Marcou, G. Décentralisation: approfondissement ou nouveau cycle?, „Cahiers Français” no. 318, 2004.
 • McLean I, The Concise Oxford Dictionary of Politics, New York 1996.
 • Nowacki K., R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Wrocław 2008.
 • Omelaniuk A. J., Historia w ruchu regionalnym, Wrocław/Ciechanów 2001.
 • Państwo i Prawo, Elbanowski M., Maciołek M., Przybysz P., Region jako instytucja prawnoustrojowa, nr 8, 1990.
 • Pawłowska A., Instytucje samorządu regionalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej – studium porównawcze, [w:] Pawłowska A., Rykiel Z. (red.), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów 2012.
 • Pietrzyk I., Regionalizacja w krajach Unii Europejskiej, [w:] Mikołajewicz Z. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Opole 1995.
 • Prace Komisji Geografii Przemysłu, Sala S., Wpływ procesów globalizacyjnych na region, nr 10, 2008.
 • Przegląd Polonijny, Kubiak H., Region i regionalizm. Próba analizy typologicznej, nr 1(71) 1994.
 • Przegląd Zachodni, Żelazny W., Region w Unii Europejskiej, nr 1, , 1997.
 • Rousseau M.O , Zariski R., Regionalism and regional devolution in comparative perspective, New York 1987, s. 267-270; K. Kwaśniewski, Integracja społeczności regionalnej, Opole 1987.
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rabska T., Refleksje na temat układu przestrzennego administracji publicznej i jego konsekwencje w zakresie administrowania, nr 2, 1992.
 • Rydlewski G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Rykiel Z., Region jako pojęcie socjologiczne, [w:] Pawłowska A., Rykiel Z. (red), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów 2012.
 • Sagan I., Rzepczyński M. (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych, Gdańsk/Poznań 2003.
 • Sagan I., Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także praktyka, [w:] „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(16), 2004.
 • Skowroński H., Regionalizm w ujęciu podmiotowym, [w:] Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Tenże(red.), Warszawa/Krosno 2006.
 • Stadtmüller E., Regionalizm i regionalizacja jako przedmiot badań naukowych w stosunkach międzynarodowych, [w:] Jędrzejczyk-Kuliniak K., i in. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Toruń 2008.
 • Stogowska A., Regionalizm prąd umysłowy XIX i XX wieku, „Edukacja Dorosłych”, nr 1, 2000.
 • Stummann F. J., Regionalismus versus Nationalismus, „Regionale Identität in Europa” 1991. Skorowski H., Współczesne ujęcie regionalizmu, [w:] Chlewiński Z. (red.), Regionalizm. Idea - tradycje - perspektywy rozwoju w muzealnictwie, Płock 2007.
 • Szczepański M. S., Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych, [w:] A. Matczak A.(red.), Badania nad tożsamością regionalną. Stan
 • i potrzeby, Łódź/Ciechanów 1999.
 • Śliwa P., Regionalizm w Polsce a zjednoczenie Europy, [w:] Buczkowski P., Bondyra K., Śliwa P. (red.), Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Poznań 1998.
 • Tkaczyński, J. W. Willa R., M. Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980.
 • Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa 2010.
 • Woś B., Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Wrocław 2005.
 • Zorska A., Korporacje Transnarodowe, Przemiany, Oddziaływania, Wyzwanie, Warszawa 2008.
 • http://dobrebadania.pl/, 15.09.2012.
 • http://www.unic.un.org.pl/, 15.07.2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3f280db2-db0e-485d-9ab8-0b963d9d5db5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.