PL EN


2016 | 45 | 186-194
Article title

Strategie marketingowe w dobie społeczeństwa informacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Marketing Strategies in the Information Society
RU
Маркетинговые стратегии в информационном обществе
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia wykorzystania rozwoju nowych narzędzi komunikacji marketingowej dla zarządzania organizacją w erze cyfrowej. W artykule przedstawiono znaczenie strategii komunikacji marketingowej w erze cyfrowej. Pokazano, jaki wpływ mają technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu organizacją w obszarze marketingu w dobie cyfryzacji. Strategia marketingowa to wybrany przez menedżerów zestaw działań, za pomocą których organizacja chce osiągnąć wyznaczone cele strategiczne. Założone cele mogą dotyczyć zdobycia nowych rynków, wprowadzenia na nie odpowiednich produktów, zwiększenia udziału firmy na wybranym rynku, zwiększenia poziomu zysków lub tworzenia pozytywnego wizerunku przedsię-biorstwa. Centralnym punktem strategii marketingowych jest klient, dlatego że wszystkie wymie-nione cele są związane z postępowaniem nabywców dóbr i usług oferowanych przez organizację na rynku. Celem artykułu jest także uświadomienie zarządzających, jak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie strategii marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. W obecnych czasach łatwo jest uzyskać informację o produkcie chociażby drogą elektroniczną. W nowej erze cyfrowej tradycyjnie rozumiane rynki oddają miejsca sieciom, posiadanie zasobów jest zastępowane dostępem do nich. W tradycyjnej gospodarce rynek oznaczał kupujących i sprzedających, a obecnie są to dostawcy i użytkownicy. W nowym typie gospodarki łańcuch wartości przekształca się w sieć wartości, a wykorzystywana technologia pozwala wprowadzać innowacyjne rozwiązania strukturalne. Zwiększanie wartości produktów i usług jest działaniem wykorzystującym nieograniczone generowanie wartości na drodze interakcji partnerów współpra-cujących w otwartej sieci.
EN
The aim of the article is to point out the importance of the use of the development of new marketing communication tools for the management of the organization in the digital age. The article presents the importance of marketing communication strategy in the digital age. Shown the impact of information and communication technologies in the management of the organization in the field of marketing in the digital age. The marketing strategy is chosen by managers set of actions by which an organization to achieve its strategic objectives. Goals may relate to conquer new markets, introducing to them the relevant products, increase the share of the company on selected markets, increase the level of profits or creating a positive image of the company. The focal point is the customer marketing strategy, so that all the goals are related to the behavior of purchasers of goods and services of-fered by the organization on the market. The purpose of this article is also aware governing how important it is to design a marketing strategy in the information society. Nowadays it is easy to get information about the product even electronically. In the new digital era, the traditional understanding of the markets give space networks, has the resources it is replaced by access to them. In the traditional market economy meant buyers and sellers, and are now the suppliers and users. In a new type of economy value chain transforms into the network, and used technology allows introduce innovative structural solutions. Increasing the value of products and services is an activity that uses unlimited generating value through interac-tion partners cooperating in an open network.
Year
Volume
45
Pages
186-194
Physical description
Contributors
 • Katedra Marketingu Politechnika Lubelska
References
 • Afuah A., Tucci Ch.L., 2003, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Boulanger P., 1995, Organiser l’entreprise en réseaux, Nathan, Paris.
 • Buchnowska D., 2006, CRM – strategia i technologia, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., 2004, Zarządzanie relacjami z klientem, Centrum Doradztwa i Inforamcji, Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Domańska – Szaruga B. (red.), 2009, Budowanie relacji z klientem, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Dussel M., 2009, Marketing w praktyce. Praktyka i teoria biznesu, Wydawnictwo edu, Warszawa.
 • Flejterski S., Klóska R., Majchrzak M., 2005, Usługi w teorii ekonomii [w:] Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski i in., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Garbarski L. (red.), 2011, Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa.
 • Gonciarski W. (red.), 2010, Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 • Harasim W., Dziwulski J., 2012, The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage, Zeszyty Naukowe Nowoczesne Systemy Zarządzania nr 7, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa. http://dx.doi.org/ 10.5604/18969380.1159232
 • Harasim W., Dziwulski J., 2015, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 • Hayes T., 2010, Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Koltler Ph., 2005, Marketing, Rebis, Warszawa.
 • Li Ch., Bernoff J., 2009, Marketing technologii społecznych, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2010, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sajkiewicz A., 2004, Zarządzanie kapitałem ludzkim a przedsiębiorczość – wyzwania XXI wieku [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchno-wicz, Poltext, Warszawa.
 • Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M., 2007, CRM. Przewodnik dla wdrażających, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f2ef7e4-fa99-43a6-854d-ed9b9de10fe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.