PL EN


2014 | 8/2014 | 27-42
Article title

Diversion w wymiarze sprawiedliwości wobec nieletnich w Anglii i Walii

Authors
Content
Title variants
EN
Diversion in juvenile justice in England and Wales
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zachowania antyspołeczne, w tym przestępczość wśród nieletnich to coraz częstsze zjawisko we współczesnym świecie. Autor, na przykładzie rozwiązań przyjętych w Anglii i Walii, przedstawia jeden z możliwych sposobów reagowania systemów wymiaru sprawiedliwości na zaistniałą sytuację. Koncentrowanie się na zapobieganiu i wczesnej interwencji podejmowanej przez organy ścigania, jak i instytucje środowiska lokalnego wobec nieletnich naruszających porządek normatywny, to cecha charakterystyczna omawianego systemu.
EN
Antisocial behaviour is displayed more often by children and young people nowadays. This situation must lead to a modification of current proceedings. One tire may be seen in prevention and early intervention undertaken not by the criminal justice system but the local authorities. On the example of the English and Welsh system, the author puts forward a whole range of diversion, which may be applied in the case of minors violating normative order.
Year
Issue
Pages
27-42
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • [1] Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Muskała M., Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Stanów Zjednoczonych i Anglii, praca niepublikowana.
 • [2] Bottoms A., Dignan J., Youth justice in Great Britain, [w:] Youth Crime and Youth Justice: Comparative and Cross-National Perspectives, red. Tonry M., Doob A., London 2004.
 • [3] Cavadino M., Dignan J., The Penal system: An introduction, London 2007.
 • [4] Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1980.
 • [5] Dictionary of Probation and Offender Management, red. Canton R. and Hancock D., Willan Publishing 2007.
 • [6] Dünkel F., Juvenile Justice in Europe – Reform Developments in the Light of International Human Rights Standards, Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Department of Criminology 2010, dostęp: http://politika.lv/
 • [7] Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments, red. Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I., Mönchengladbach 2010.
 • [8] Juvenile Justice Systems: International Perspectives, red. Winterdyk J.A., Toronto 2002.
 • [9] Klaus W., Reforma wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2004, nr 44–45.
 • [10] Kusztal J., Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, „Probacja” 2011, nr 4.
 • [11] Moffitt T.E., Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy, „Psychological Review” 1993, Vol. 100(4).
 • [12] Morgan R., Newburn T., Youth justice, [w:] The Oxford Handbook of Criminology, red. Maguire M., Morgan R., Reiner R., Oxford 2007.
 • [13] Muskała M., Diagnoza nieprzystosowania społecznego nieletnich w Anglii i Walii czyli szacowanie ryzyka w postępowaniu z nieletnimi, tekst niepublikowany.
 • [14] Muskała M., Pozasądowe formy reakcji na zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Anglii i Walii, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 19.
 • [15] Muskała M., Nowe instytucje prawne w angielskim systemie resocjalizacji nieletnich, „Resocjalizacja Polska” 2013, nr 4.
 • [16] Newburn T. i in., The introduction of referral orders into the youth justice system, London 2002.
 • [17] No More Excuses – a New Approach to Tackling Crime In England and Wales 1997, dostęp: http://www.homeoffice.gov.uk/documents/jou-no-more-excuses?view=Html
 • [18] Pruin I., The scope of juvenile systems in Europe, Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments, red. Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I., Mönchengladbach 2010.
 • [19] Souhami A., Transforming Youth Justice: Occupational Identity and Cultural Change, Willan Publishing 2007.
 • [20] Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich od opieki do odpowiedzialności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • [21] Stańdo-Kawecka B., Założenia modelowe i standardy międzynarodowe dotyczące nieletnich sprawców przestępstw, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. XXIX–XXX.
 • [22] Walczak-Żochowska A., Modele postępowania z nieletnimi, [w:] Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, red. Kowalska-Ehrlich B., Walczak S., Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f398245-2219-4d97-a24e-6bb4d9dafea4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.