PL EN


2020 | 2 | 97-110
Article title

Aktywność edukacyjna kobiet w wieku 90+

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Learning activity of women aged 90+
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skoncentrowano się na edukacji kobiet po 90 roku życia, określanych jako osoby długowieczne. Podjęto próbę wskazania determinant podejmowania aktywności edukacyjnej i barier, które sprzyjają ograniczeniu zaangażowania w omawianą formę aktywności. Badania przeprowadzono w paradygmacie jakościowym z wykorzystaniem wywiadu fokusowego. Badaną grupę stanowiło 10 kobiet powyżej 90 roku życia. Główny problem badawczy został zawarty w pytaniu: Jak przedstawia się aktywność edukacyjna kobiet w wieku 90+?
EN
The paper focuses on the education of women over 90 years old, referred to as long-lived people. An attempt was made to indicate the determinants of undertaking learning activities of those women and barriers they encounter. The research was conducted in a qualitative paradigm using a focused interview. The study group consisted of 10 women over 90. The main research problem was formulated in the question: ‘What is the learning activity of women over 90?’
References
 • Bowling A. (2007), Aspiration for Older Age in the 21st Century: What is Successful Ageing?, nternational Journal of Ageing and Human Development” 64, no. 3, p. 263–297.
 • Cattaneo M., Malighetti P., Spinelli D. (2016), The Impact of University of the Third Age Courses on ITC Adoption, „Computers in Human Behavior” 63, p. 613–619.
 • Cybulski M. (2016), Proces starzenia się społeczeństwa istotnym problemem zdrowia publicznego, w: Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego, red. M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, s. 11–16.
 • Dubas E. (2008), Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice, w: Edukacja do i w starości, red. M. Kuchcińska, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz, s. 39–61.
 • Dzięgielewska M., Edukacja osób starszych w codzienności, w: Edukacja do i w starości, red. M. Kuchcińska (2008), Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.
 • European Commission, United Nations (2014), Active Ageing Index 2014 for 28 European Union Countries, Brussels.
 • European Commission, United Nations (2015), Active Ageing Index 2014: Analytical Report, Brussels.
 • Fernandez-Ballesteros R., Active Ageing (2008), The Contribution of Psychology, Göttingen.
 • Główny Urząd Statystyczny (2018), Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r., Warszawa.
 • Halicki J. (2000), Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno- -porównawcze, Trans Humana, Białystok.
 • Kuchcińska M. (2012), Bariery uczestnictwa społecznego seniorów, w: Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości, red. D. Seredyńska, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
 • Mandrzejewska-Smól I. (2014), Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 201–212.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018, Warszawa.
 • Niewiedział D. (2015), Starzejąca się kobieta-wdowa. Wybrane problemy, w: Porozmawiajmy o starości, red. B. Antoszewska, U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Pikuła N. G. (2014), Poliformiczność starości jako czynnik sprzyjający wykluczeniu, w: Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, red. L. Pytka, T. Zacharuk, W. Jówko, Siedlce, s. 309–316.
 • Pikuła N. G. (2016), Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Półturzycki J. (2008), Edukacja ustawiczna w ujęciu Roberta Kidda, Jacques’a Delorsa i Polskiej Strategii z 2003 roku, w: Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa–Radom, s. 69–84.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f3c22dc-22ae-4a02-a56f-695c55b9e966
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.