PL EN


2014 | 5 | 2 |
Article title

Gotowość Polski do funkcjonowania w strefie EURO

Authors
Content
Title variants
Readiness of Poland for the functioning
in the EURO area
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Data akcesji Polski nie została jeszcze skonkretyzowana, co powoduje, że przyłączenie Polski do Unii Ekonomicznej i Monetarnej jest przedsięwzięciem dość odległym, wręcz „futurystycznym”. Wyborowi właściwego terminu przystąpienia Polski do strefy euro towarzyszą liczne spory dotyczące rzeczywistej gotowości polskiej gospodarki do uczestniczenia w systemie wspólnego pieniądza euro. Dziś fundamentem tego sporu pozostaje kryzys finansowy strefy euro. Unia Europejska obecnie boryka się z jednym z najważniejszych wyzwań w całej swojej historii. Aktualna pozostaje jednak problematyka wypełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji nominalnej, realnej i prawnej, które wskazują na spełnienie warunków stawianych przez koncepcję optymalnego obszaru walutowego i możliwość względnie bezpiecznego funkcjonowania w jego ramach.
EN
The date of Polish accession to the Economic and Monetary Union has not yet been established, which causing that the Polish accession to the eurozone is a quite distant project, even “futuristic”. The choice of the appropriate term of Polish accession to the euro zone is accompanied by numerous disputes concerning the actual readiness of the Polish economy to participate in the system of the single currency euro. Today, the foundation of this dispute remains the financial crisis of eurozone. The European Union is currently experiencing one of the most important challenges in its entire history. However, current remains the issue of fulfillment by Poland criteria of nominal, real and legal convergence, which indicate the level of fulfillment of conditions set by the concept of an optimum currency area and the possibility of a relatively safe functioning in the framework of this area.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f477901-c9a6-41ad-ae09-3d9be13b9745
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.