PL EN


2013 | 5 | 2 | 27-54
Article title

Federalistický papež? Pius XII. a počátky evropského integračního projektu v letech 1939–1958

Authors
Content
Title variants
EN
The federalist pope? Pius XII and the beginnings of the european integration project in 1939–1958
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie pojednává o postojích papeže Pia XII. vůči evropskému integračnímu procesu. Stanoviska papeže k těmto událostem byla o to významnější, že stál v čele římskokatolické církve v době střetu dvou totalitních ideologií — nacismu a komunismu — a posléze začínající studené války. Autor primárně analyzuje, jaké byly hlavní cíle papeže během druhé světové války, pokud šlo o budoucí sjednocení starého kontinentu, a o jeho vztah ke konkrétním organizacím — Evropskému společenství uhlí a oceli (jež Pius XII. dokonce prorocky předestřel dva roky před jeho vznikem), Evropskému obrannému společenství, o roli Vatikánu během Haagského kongresu v roce 1949 či o jeho podporu návrhu na jednotnou zahraniční politiku evropských zemí. Pius XII., ač je toto téma prakticky neznámé, vytvořil jedinečný přístup Svatého stolce k evropské integraci, který dodnes do velké míry determinuje postoj Vatikánu k integračnímu projektu, v němž by se podle jeho slov mělo pokračovat i v případě ekonomické nevýhodnosti.
EN
The study treats the viewpoints of Pope Pius XII on the European integration process. His attitudes towards those events were highly relevant as he was heading the Roman Catholic Church at the time when two totalitarian ideologies — Nazism and Communism — clashed, and afterwards, at the outbreak of the Cold War. Primarily, the author of the study analyses what the main goals of the Pope were during the World War II as to the unification of the old continent, as well as what his stand on particular emerging organizations was — be it the European Coal and Steel Community (which Pius XII had already foreseen two years before its coming into existence), the European Defense Community, the role of the Vatican during the Hague Congress of 1949, or his promoting the proposal for a united strategy in foreign policies of the European countries. Although this fact may not be so well-known, Pius XII managed to create a unique attitude of the Papal See towards European integration, which has until today determined the stand of the Vatican on the question of the integration project to a considerable degree, stating that it ought to be even pursued in case it were economically unfavourable.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
27-54
Physical description
Contributors
author
  • Dvacáté století, redakce, Ústav světových dějin FF UK v Praze, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f49bee2-910b-4a70-a077-af9ccf8df4cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.