PL EN


2017 | 2/2017 (68), t.2 | 210-214
Article title

Dziedzictwo przeszłości – nawiązująca inspiracja czy interpretacyjne nadużycie?

Authors
Content
Title variants
EN
The Heritage of the Past – A Referential Inspiration or an Abuse of Interpretation?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W wywo łanym konferencją niniejszym sprawozdaniu autor stawia kwestię: na ile dorobek Karola Adamieckiego – tak nowatorski przed stuleciem – stanowi inspirację do poszerzania pola współczesnych dociekań, a na ile staje się przedmiotem interpretacji przekraczającej granice wiarygodności? Odwołując się do prezentowanych wystąpień, można dylemat ująć jak następuje. (1) We współczesnych naukach o zarządzaniu istnieje stale obecne nawiązywanie do dorobku przeszłości, w tym przypadku do Adamieckiego harmonizacji działania, czego przejawem są różne propozycje i poszukiwania w obrębie zarządzania procesami organizacji. Ani przez moment nie została ta inspiracja podana w wątpliwość. (2) Niesieni twórczą weną interpretacji inni autorzy poszli dalej, widząc w dziele Adamieckiego podstawę do formułowania projekcji, których w dorobku klasyka nauki organizacji wprost nie było. Te błyskotliwe propozycje rodzą otwarte pytanie o ich prawomocność, zaś kryterium przesądzającym o ich akceptacji, jak się wydaje, może być tylko rzetelność badawcza interpretującego autora.
EN
In this report inspired by the conference, we raise a question of how much the works of Karol Adamiecki – so innovative one century ago – constitute an inspiration for widening the areas of contemporary research or whether they become a subject of interpretation that goes beyond the borders of credibility. Referring to the presentations, this dilemma may be perceived in the following way. 1) Reference to the works of the past exists permanently in contemporary science of management, being in this case the reference to Adamiecki’s harmonisation of labour which manifests in various proposals and research regarding organisational processes management. This inspiration has never been questioned. 2) Other authors, carried by a creative vein of interpretation, went further as they saw in Adamiecki’s work the basis for formulating projections which had been actually lacking in the creation of this management science classic. These brilliant proposals raise, however, questions concerning their legitimacy and the decisive criterion allowing one to accept them should be, as it seems to us, only the scientific reliability of the author of the interpretation.
Year
Pages
210-214
Physical description
Dates
online
2017-07-05
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
References
  • Adamiecki, K. (1923). Znaczenie społeczne pracy inżyniera w przemyśle. Przegląd Techniczny, (44).
  • Adamiecki, K. (1924). Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej. Przegląd Techniczny, (53).
  • Adamiecki, K. (1925). Stanowisko inżyniera jako kierownika zakładów wytwórczych. W: Naukowa Organizacja Pracy. I Zjazd Polski 1924. Warszawa: Komitet Wydawniczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji Pracy w Polsce.
  • Adamiecki, K. (1932). Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym. Przegląd Organizacji, (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f506cfb-f729-4bf3-a8c5-f841643197b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.