PL EN


2017 | 17 | 44 | 707-724
Article title

Public Support for Renewable Energy in Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Wsparcie energii odnawialnej ze środków publicznych w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses major public funding sources available to promote investments in renewable energy projects in Poland. The main sources include environmental funds that are financed from environmental charges levied on companies that cause environmental damage and operational programmes funded by European Union funds. The aim of the paper is to reveal the amount of public support for renewable energy in Poland, after comparison of funding programmes implemented by environmental funds and EU funds managing authorities. The comparison includes the level of support and impact on objectives in relation to renewable energy production and greenhouse gas emissions. Based on available information it can be concluded that the level of financial support for investments in renewable energy provided by the environmental funds and operational programmes was quite comparable in recent years. Both types of funding sources are also important instruments to foster the use of renewable energies. An important result of the support is the reduction of greenhouse gas emissions.
PL
W artykule omówiono główne źródła finansowania inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce. Najważniejsze z tych źródeł to fundusze ekologiczne zasilane opłatami za korzystanie ze środowiska oraz programy operacyjne finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Celem artykułu jest określenie wysokości wsparcia na odnawialne źródła energii w Polsce na podstawie porównania programów pomocowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz programów operacyjnych. W porównaniu uwzględniono zarówno poziom pomocy, jak i jej wpływ na realizację celów związanych z produkcją energii odnawialnej i redukcją emisji dwutlenku węgla. Opierając się na dostępnych danych można przyjąć, że w ostatnich latach poziom dofinansowania z obydwu źródeł był zbliżony. Oba źródła finansowania są ważnym instrumentem mającym wpływ na rozwój energetyki odnawialnej. Istotnym rezultatem pomocy finansowej jest też redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
707-724
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
author
 • Wrocław University of Economics, Poland
redactor
References
 • Abdmouleh, Z.; Alammari, R.; Gastli, A. (2015). Review of policies encouraging renewable energy integration & best practices. Renewable and Sustainable Energy Reviews 45: 249–262.
 • Agrotec Polska Sp. z o.o. (2015). Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Warszawa: Agrotec Polska Sp. z o.o.
 • Bunn, D.; Muñoz, J. (2015). Supporting the externality of intermittency in policies for renewable energy. Energy Policy (article in press).
 • Conway, D. (2015). Blazing trail or flickering flame? Market mechanisms under the UNFCCC. In: Van Calster; G.; W. Vandenberghe; L. Reins (eds.). Research handbook on climate change mitigation law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • European Commission (2015). Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund (CF) – Work Package Zero: Data collection and quality assessment. Brussels: European Commission.
 • Eurostat (2017). Greenhouse gas emissions by sector. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc210&plugin=1. Accessed 15 August 2017.
 • Główny Urząd Statystyczny (2008). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny (2009). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny (2010). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny (2011). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny (2012). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny (2013). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny (2014). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny. Departament Produkcji Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki (2016). Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Graczyk, A. (2014). Management of renewable energy sources by the households in context of the economics of sustainable development. Economic and Environmental Studies 14(3).
 • Gürkan, G.; Langestraat, R. (2014). Modeling and analysis of renewable energy obligations and technology bandings in the UK electricity market. Energy Policy 70.
 • Kitzing, L.; Mitchell, C.; Morthorst: (2012). Renewable energy policies in Europe: Converging or diverging? Energy Policy 51.
 • Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2017). Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 za rok 2016. Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Krajowy System Informatyczny – raporty (2017). Available at: https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx. Accessed 15 August 2017.
 • Local Data Bank (2017). Available at: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica. Accessed 20 August 2017.
 • Minister Gospodarki (2009). Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Warszawa: Minister Gospodarki.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014a). Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014b). Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • National Fund for Environmental Protection and Water Management (2015a). Oferta finansowania. Available at: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/. Accessed 5 July 2015.
 • National Fund for Environmental Protection and Water Management (2017a). Sprawozdania z działalności. Available at: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/organizacja-i-dzialalnosc/sprawozdania-z-dzialalnosci/ Accessed 19 July 2017.
 • National Fund for Environmental Protection and Water Management (2017b). Informacje o programie. Available at: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/. Accessed 25 August 2017.
 • National Fund for Environmental Protection and Water Management (2017c). BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii. Available at: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/. Accessed 25 August 2017.
 • Ogłoszenie nr 1/2015 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie „Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2014 roku” (2015). Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2015 r., poz. 1350.
 • Paska, J.; Surma, T. (2014). Electricity generation from renewable energy sources in Poland. Renewable Energy 71.
 • Ptak, M. (2014). Incentives to promote the development of renewable energy in Poland. Economic and Environmental Studies 14(4).
 • Ptak, M. (2015). Financing renewable energy projects through regional operational programmes. The Wroclaw School of Banking Research Journal 15.
 • Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw (2015). Program priorytetowy „Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku. Warsaw: Regional Fund for Environmental Protection and Water Management.
 • Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Lublin (2017a). Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Available at: http://www.wfos.lublin.pl/bip//index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=70. Accessed 31 August 2017.
 • Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Lublin (2017b). Sprawozdania z działalności. Available at: http://www.wfos.lublin.pl/bip//index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=97. Accessed 29 August 2017.
 • Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (2014).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (2014).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (2014).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (2014).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (2015).
 • Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (2013). OJ L 347, 20.12.2013.
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (2014).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 II półrocze 2014 r. (2015).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 za II półrocze 2014 r. (2015).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 za drugie półrocze 2014 r. (2015).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (2014).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 za II półrocze 2014 r. (2015).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013 za I półrocze 2014 r. na lata 2007-2013 (2014).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP na lata 2007-2013 za II półrocze 2014 r. (2015).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 za I półrocze 2014 roku (2014).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WZ na lata 2007-2013 – II półrocze 2014 (2015).
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – II półrocze 2014 (2015).
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 (2017).
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 za 2016 rok (2017).
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2016 r. (2017).
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w 2012 r. (2013).
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za rok (2017).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 (2017).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za okres sprawozdawczy 2016 (2017).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za 2016 r. (2017).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (2016).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2016 (2017).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2016 roku (2017).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 za 2014 i 2015 r. (2016).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (2014).
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO 2014+ za 2016 r. (2017).
 • Sprawozdanie roczne za 2016 rok z realizacji regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 (2017).
 • Sprawozdanie roczne za rok 2016 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (2017).
 • Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 (2017).
 • Sprawozdanie z realizacji RPOWŚ 2007-2013 za 2014 rok (2015).
 • Tessen-Węsierski, J. (2009). Finansowe i inwestycyjne aspekty wykorzystania zielonej energii w Polsce. In Matejun. M.; Grądzki R. (eds.). Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi. Łódź: Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej Politechniki Łódzkiej.
 • Uchwała nr 75/KM-LRPO/2015 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2014 (2015).
 • Urząd Regulacji Energetyki (2017). Moc zainstalowana (MW). Available at: http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html. Accessed 20 August 2017.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (2009), Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 WRPO 2014+ (2014).
 • WYG PSDB (2015). Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Warszawa: WYG PSDB.
 • Zarząd Województwa Pomorskiego (2017). Szczegółowy opis osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Szczecin: Zarząd Województwa Pomorskiego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f51cf0b-4abd-4bd4-b2ad-1d159a0f3ac4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.