PL EN


2020 | 1(79) | 60-76
Article title

Znaczenie mieszkańców w polityce inwestycyjnej miast województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
The importance of residents in the investment policy of cities in the Śląskie Voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Polityka inwestycyjna jest kołem zamachowym transformacji miast. Jej waga jest istotna, zarówno w ujęciu codziennych warunków życia mieszkańców, jak i w znaczeniu długofalowych rezultatów podejmowanych decyzji. Głos mieszkańców na temat inwestycji w miastach powinien mieć szczególną wartość. Celem artykułu jest analiza i ocena stopnia uspołecznienia polityki inwestycyjnej wszystkich 71 miast województwa śląskiego. W opisie zastosowano modelowe ujęcia partycypacji mieszkańców: asymetryczne, opiniodawczo-konsultacyjne i symetryczne. Miasta przypisano do modeli na podstawie wyników badań ankietowych poprzedzonych studiami literaturowymi. Przeprowadzona analiza ukazuje, że mechanizm uspołecznienia nabiera znaczenia w śląskich samorządach terytorialnych, choć jednocześnie obserwuje się ciągłe niedostatki aktywizacji mieszkańców w polityce inwestycyjnej miast.
EN
Investment policy is a driving force in the transformation of cities. It plays a significant role both in terms of daily living conditions and in the long-term consequences of decisions that are taken. The residents’ opinions about the investment policy should be accorded a special value. The aim of this paper is to analyse and estimate the scale of empowerment of the investment policy of all 71 cities of the Śląskie Voivodeship. Three models of residents’ participation are used in the paper: symmetric, consultative and asymmetric. The questionnaire survey and desk research form the basis for assigning cities to the proposed models. The analysis reveals that the mechanism of empowerment is becoming more and more important for Silesian local governments, although residents’ involvement in urban investment policies is still far from satisfactory.
Contributors
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Ekonomii Politycznej
References
 • Brown A., Kristiansen A., 2009, Urban Policies and the Right to the City. Rights, Responsibilities and Citizenship, UN Habitat, http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001780/178090e.pdf (dostęp: 15.06.2019).
 • Castells M., 1982, Kwestia miejska, przeł. B. Jałowiecki, J. Piątkowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dryzek J.S., 2000, Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, Oxford: Oxford University Press.
 • Harvey D., 2012, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, przeł. A. Kowalczyk i in., Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • Jacobs J., 2014, Życie i śmierć wielkich miast Ameryki, przeł. Ł. Mojsak, Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
 • Kaźmierczak T., 2012, Koprodukcja czyli „prawo do miasta” w działaniu: jak poprawić partycypację publiczną przez udział obywateli w świadczeniu usług publicznych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Landry Ch., 2013, Kreatywne miasto: zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, przeł. O. Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Lefebvre H., 1967, Prawo do miasta, http://numery.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf (dostęp: 15.01.2018).
 • Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., 2013, Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, http://publica.pl/wp-content/uploads/2013/08/Antybezradnik_www.pdf (dostęp: 15.06.2019).
 • Merrifield A., 2016, Nowa kwestia miejska, przeł. P. Juskowiak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miessen M., 2013, Koszmar partycypacji, przeł. M. Choptiany, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • Nam T., Pardo T.A., 2011, Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, the Proceedings at the 12th Annual International Conference on Digital Government Research, https://inta-aivn.org/images/cc/Urbanism/background%20documents/dgo_2011_smartcity.pdf (dostęp: 10.01.2019).
 • Olech A. (red.), 2012, Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Peters B.G., 2008, The Two Futures of Governing Decentring and Recentring Processes in Governing, Vienna: Institute for Advanced Studies.
 • Portney E.K., 2003, Taking Sustainable Cities Seriously, Boston: The MIT Press.
 • Przybylska A., Giza A., 2014, Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Warszawa–Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Sobol A., 2017, „Mieszkaniec jako konsument i współtwórca przestrzeni miejskiej”, Studia Ekonomiczne, nr 326, s. 75–86.
 • Sobol A., 2018, „Moje, nasze, czyje? – postrzeganie miasta jako dobra wspólnego”, w: A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój lokalny i regionalny: teorie i zastosowania, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 • Sobol A., Krakowiak-Drzewiecka M., 2017, „Partycypacja obywateli w polityce rozwoju śląskich miast”, Studia Miejskie, t. 25, s. 121–132.
 • Sobol A., Krakowiak-Drzewiecka M., Dobosiewicz R., 2017, „Wpływ partycypacji obywatelskiej na zrównoważony rozwój – przykład miasta Zabrze”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 104, s. 351–365.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 • Theiss M., 2010, „System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce”, w: B. Lewenstein i in., Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Tocqueville A. de, 1996, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, Warszawa–Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f546559-889e-406c-90b1-e7663cbf52da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.