PL EN


2009 | 2 | 161-186
Article title

Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego

Content
Title variants
EN
The level of education as a factor of region al development. Example of mazowieckie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zmienność i relacje poziomu wykształcenia ludności, jednego z kluczowych uwarunkowań w procesie rozwoju regionalnego z innymi czynnikami. Pierwsza część artykułu omawia zmienność poziomu wykształcenia w ubiegłym stuleciu, warunki będące podstaw owej zmienności oraz pokrótce streszcza konsekwencje z nich wynikające. W drugim rozdziale zostały zaprezentowane zróżnicowania poziomu wykształcenia w Polsce wraz z cechami społeczno – ekonomicznymi, będącymi podstawą tych zróżnicowań. Trzeci rozdział opisuje sytuację wewnątrz Mazowsza, przedstawiając różnice w poziomie wykształcenia pomiędzy poszczególnymi obszarami o strategicznym znaczeniu. Wraz ze wspomnianą zmiennością wykształcenia w przestrzeni, zobrazowano istniejący podział na centrum i peryferie w regionie. W kolejnym rozdziale poruszono temat wpływu wykształcenia na rozwój miast i gmin w województwie mazowieckim. Wspomniany wpływ wymiernie kształtuje struktury społeczno – przestrzenne w województwie, w którym przebiegają procesy kreujące nowe warunki gospodarcze. Następny rozdział wyjaśnia wzajemne związki zachodzące pomiędzy wykształceniem ludności a zaangażowaniem zawodowym i pozycją na rynku pracy grup społecznych. W ostatniej części opisano rolę poziomu wykształcenia jako czynnika oddziałującego na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Wykształcenie bowiem zalicza się do jednego z czynników tworzących popyt na innowacyjność, kształtujących poziom płac oraz wpływających na wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. W podsumowania omówiono uwarunkowania i rezultaty społeczne i ekonomiczne wzrostu poziomu wykształcenia ludności oraz najważniejsze problemy i bariery związane z przedstawionymi zagadnieniami.
EN
The article presents the variability and relations in the educational level of people – one of the key conditions in the process of regional development with other factors. The first part of the article discusses the educational level variability in the previous century, conditions forming the basis of this variability, as well as it concisely summarises the consequences arising therefrom. The second chapter presents differentiations of the educational level in Poland with social and economic features being the foundation of those differentiations. The third chapter describes the situation within the Mazovia region depicting differences in the educational level between individual areas of strategic significance. The existing division into the centre and periphery in the region was presented together with the mentioned variability of education in space. The following chapter focuses on the subject of the impact of education on the development of cities and communes in the Mazowieckie Voivodeship. The mentioned impact measurably shapes social and spatial structures in the voivodeship, where processes creating new economic conditions take place. The next chapter explains mutual relations, which take place between people’s education and professional commitment and the position on the job market of social groups. The last part describes the role of the educational level as a factor influencing the development of economy based on knowledge. Education is ranked as one of the factors that create demand for innovation, and those factors shape the pay level and influence equipping households with durable goods. The conditions and social and economic results in the increase in people’s educational level, as well as the most important problems and barriers related to the presented issues were all discussed in the summary.
Year
Issue
2
Pages
161-186
Physical description
Dates
published
2009-06
Contributors
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
References
 • Fierla, I., 1998, Geografia gospodarcza Polski, Warszawa.
 • 2. Chojnicki, Z., Czyż, T., 2007, Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, „Przegląd geograficzny”, 2007, nr 79, z. 3-4, s. 423-438.
 • 3. Słodczyk, J., 2002, Przekształcenia demograficzno- i społeczno-przestrzennej struktury miast w okresie przemian ustrojowych, (w:) U. Łangowska-Szczęśniak (red.), Demograficzne i ekonomiczne skutki transformacji w Polsce, Opole, s. 8-17.
 • 4. Zahorska, M., 2007, Zmiany w polskiej edukacji i ich społeczne konsekwencje, (w:) M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego – Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, s. 93-112.
 • 5. Narodowy Spis Powszechny 1988 – wyniki, GUS, Warszawa.
 • 6. Narodowy Spis Powszechny 2002 – wyniki, GUS, Warszawa.
 • 7. Raport, 2007, Education at a Glance: OECD Indicators.
 • 8. Raport Narodowego Spisu Powszechnego, 2003, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa.
 • 9. Rocznik Statystyczny Województw 2007, GUS, Warszawa.
 • 10. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007, Urząd Statystyczny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f54ad9a-e7cd-460c-9bfa-ce0612f98415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.