Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 16-26

Article title

Próby zliberalizowania międzynarodowego handlu towarami ekologicznymi

Content

Title variants

EN
Attempts to Liberalise the International Trade in Environmental Goods

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Liberalizacja międzynarodowego handlu towarami przyjaznymi środowisku (ekologicznymi) została uwzględniona w mandacie negocjacyjnym rundy rokowań wielostronnych WTO z Ad-Dauhy w 2001 r. Ro-kowania w tej sprawie nie przyniosły dotychczas istotnych rezultatów. Postęp hamują m.in. poważne trudno-ści ze zdefiniowaniem towarów ekologicznych i ich klasyfikacją na potrzeby celne, jak i różnice w podejściu różnych członków WTO do liberalizacji. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż liberalizację handlu towa-rami przyjaznymi środowisku promują przede wszystkim kraje rozwinięte i jedynie kilka krajów rozwijają-cych się, będących światowymi liderami w produkcji technologii prośrodowiskowych. Wobec małej sku-teczności działań wielostronnych, członkowie WTO podejmują inicjatywy plurilateralne (porozumienie kra-jów APEC, inicjatywa w sprawie towarów zielonych) oraz włączają odpowiednie postanowienia do zawiera-nych umów o wolnym handlu. W artykule przedstawiono rezultaty dotychczasowych działań międzynaro-dowych w zakresie liberalizacji handlu towarami przyjaznymi środowisku, a także potencjalne skutki plano-wanej liberalizacji plurilateralnej dla handlu międzynarodowego i środowiska przyrodniczego.
EN
The liberalisation of international trade in environmentally friendly (ecological) goods was provided for in the negotiating mandate for the Doha round of multilateral trade negotiations in 2001. However, the nego-tiations have not brought significant results. Progress was blocked, among others, by the serious difficulties in defining the environmental goods and their classification for customs purposes, as well as differences in the approach to liberalisation among WTO members. The fact that the liberalisation of trade in environ-mental goods was encouraged by developed countries and only some of developing ones (world leaders in production of green technologies), was another factor hampering multilateral attempts. Due to the low effectiveness of the multilateral efforts, some WTO members launched the plurilateral ini-tiatives (the agreement of APEC countries, green goods initiative), and include relevant provisions in their free trade agreements concluded with other countries. The article presents the results of international efforts to liberalise trade in environmental goods as well as the potential impact of the proposed plurilateral liberali-sation on international trade and the environment.

Year

Issue

6

Pages

16-26

Physical description

Dates

published
2015-11-2015-12

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3f5b1d4b-761b-4da8-939b-e206853f142b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.