PL EN


2007 | 1(2007) | 86-95
Article title

Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej jest rodzajem postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. Opracowanie wskazuje, jak ważną rolę w demokratycznym państwie prawa pełni przyznawanie pomocy w drodze decyzji administracyjnej, mamy tu bowiem do czynienia z ingerencją w sferę uprawnień i obowi ązków jednostki, co musi odbywać się w określonych prawem formach i trybie. Stosowanie procedury administracyjnej ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego przyznawania świadczeń, ochrony uprawnień strony świadczeniobiorcy, zwłaszcza poprzez umożliwienie mu czynnego udziału w postępowaniu, jak również przez uprawnienie do wnoszenia środków zaskarżenia. Publikacja prezentuje podmioty uczestniczące w tytułowym postępowaniu, omawia czynności procesowe i rolę materiału dowodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wskazuje na możliwości weryfikowania rozstrzygnięć administracyjnych. Instytucje i czynności procesowe analizowane są w świetle idei pomocy społecznej i zasad postępowania administracyjnego.
EN
Administrative procedure regarding social assistance benefits is a kind of administrative procedure based on the act of social assistance and code of administrative procedure. The publication shows how important is granting help by means of administrative decision in a democratic state of law. There is an interference in the area of rights and duties of the individual, which must take place in forms and procedure specified by the law. Using administrative procedure is of great importance for appropriate granting of benefits, security of rights of the party beneficiary, particularly by enabling them to take part actively in the procedure as well as by the right to take appeal measures. The publication presents the subjects participating in the procedure. It covers legal actions and the role of evidence taking environmental family history into special consideration. It shows the opportunities of verifying administrative findings. Institutions and legal actions are analysed in the light of the idea of social assistance and rules of administrative procedure.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f5ec70f-f362-4de7-83b0-76459b162d9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.