PL EN


Journal
2013 | 2 | 73-91
Article title

Permanentná výzva pre laikov v poslaní pre dobro sveta. Dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Apostolicam actuositatem

Authors
Content
Title variants
EN
A Permanent Challenge to the Laymen in the Mission for the Church’s Benefit. The Vaticanum Secundum Decree Apostolicam Actuositatem
PL
Permanentne wyzwanie dla świeckich w misji dla dobra świata. Dekret Vaticanum Secundum Apostolicam actuositatem
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Dekrét DVK podpísaný pápežom Pavlom VI. Apostolicam actuositam vznikol ako následok veľkej túžby pápeža Jána XXIII obnoviť Cirkev a konfrontovať ju s problémami súčasného sveta. Doslovne je možné názov dekrétu preložiť ako: apoštolská činnosť. Túto činnosť si pápež uvedomoval rovnako, ako si uvedomoval miesto, ktoré zastávajú laici v Cirkvi. Právom ich považoval pápež za nevyhnutnú zložku v procese šírenia kresťanstva. Samotný dekrét bol však schválený a podpísaný až za pontifikátu pápeža Pavla VI. dňa 18. novembra v roku 1965. Veľmi významným krokom pri vzniku dekrétu bol fakt, že do diskusií boli prizvané aj viaceré ženy, aby prispeli svojim pohľadom na rozvíjanie apoštolátu. Dekrét vyjadruje myšlienky obnovy Cirkvi, vychádza z poznania a skúsenosti Cirkvi na rôznych frontoch a úsekoch života. Práve preto v jednotlivých častiach opisuje nie len ciele apoštolátu laikov, ale aj oblasti apoštolskej činnosti, poriadok, formáciu apoštolátu a výzvy na šírenie evanjelia. Vymedzením týchto náležitostí sa stal dekrét nevyhnutnou súčasťou každého laika, ktorý svojim životom ohlasuje Krista. Zároveň oslovuje každého človeka k tomu, aby získaval túžbu vstúpiť do spoločenstva s Bohom.
EN
The Apostolicam actuositatem Decree, signed by Pope Paul VI, arose as a result of Pope John XXIII’s desire to restore the Church and confront it with the problems of the contemporary world. Literally the Decree’s name can be translated as apostolic activity. The Pope realised what important place lay people held in the Church as far as this activity was concerned. The Pope considered them as an essential element in the process of spreading Christianity. However, the actual Decree was approved and signed up during the pontificate of Pope Paul VI on November 18, 1965. A very important point in the Decree’s development was that a several women were also invited to discuss and contribute their views on the expansion of the apostolate. The Decree expresses the idea of renewal of the Church, based on the knowledge and experience of the Church on various fronts and sections of life. That is why in different parts it describes not only the objectives of the lay apostolate, but also the apostolic activities, schedules, formation and apostolate call to spread the Gospel. By defining these requirements the Decree has become an essential part of any decree of a layman who proclaims Christ by your life. It also speaks to each person to make acquiring desire to enter into communion with God.
PL
Dekret Apostolicam actuositatem, promulgowany przez papieża Pawła VI, jest owocem dążeń papieża Jana XXIII do odnowy Kościoła i jego otwarcia się na problemy współczesnego świata. Tytuł Dekretu można dosłownie tłumaczyć jako działalność apostolska. Papież zdawał sobie sprawę, jak ważną rolę w tej działalności pełni w Kościele laikat. Działalność apostolską uważał za kluczowy element w procesie chrystianizacji. Ostatecznie Dekret został zaaprobowany i podpisany 18 listopada 1965 roku za pontyfikatu Pawła VI. W trakcie prac nad projektem dokumentu istotnym wydarzeniem było zaproszenie kilku kobiet do dyskusji i przedstawienia własnych poglądów na temat rozwoju apostolatu świeckich. Dekret wyraża ideę odnowy Kościoła w oparciu o wiedzę, osiągnięcia i doświadczenia różnych dziedzin życia. W poszczególnych rozdziałach papież opisuje cele apostolatu świeckich wpisane w szeroko rozumianą działalność apostolską, jak również specyfikę formacji i powołania świeckich do głoszenia Ewangelii. Definiując te wymagania Dekret stał się nieodzownym kryterium duchowej formacji świeckich, którzy głoszą Chrystusa własnym życiem; tym samym zwraca się do każdego człowieka, by zechciał przystąpić do komunii z Bogiem.
Journal
Year
Issue
2
Pages
73-91
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
author
References
 • A. Zuberebier, Wprowadzenie do dekretu o apostolswie świeckich, [in:] Sobór Watykanski II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002
 • Druhý Vatikánsky Koncil. Apostolicam actuositatem, 1965 [in:] prekl. S. Polčin, Druhý Vatikánsky Koncil. Dokumenty II. vatikánskeho koncilu I, Rím 1968
 • Druhý Vatikánsky Koncil. Dokumenty Druhého Vatikánskeho Koncilu, Trnava 2008
 • E. Weron, Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi świeckich, vyd. 2, Poznań 1999
 • F. Drążkowski, Patrologia, Pelplin-Lublin 1998
 • H. Pesch, Druhý vatikánsky koncil, Praha 1996
 • J. Janda, Ján XXIII., Pavel VI. a II. Vatikánsky Koncil, Praha 1966
 • J. Jarab, Apostolicam actuositatem – dekrét o laickom apoštoláte Druhého vatikánskeho koncilu, [in:] „Duchovný pastier“, roč. 83, č. 9, 2002
 • J. Jurko, Approfondimento Druhého vatikánskeho koncilu, Košice 2008
 • J. Jurko, Druhý Vatikánsky Koncil a Slovensko, Bardejov 1999
 • J. Jurko, O dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu, Bardejov 2000
 • J. Jurko, Prehĺbenie poznatkov o DVK pre liturgiu, martýriu, diakoniu a communio, Košice 2009
 • J. Jurko, Synopsa dokumentov DVK, Prešov 1998
 • J. Špaňár, Latinsko-slovenský, slovensko-latinský slovník, Bratislava 1998
 • J.A. Beňo, II. Vatikánsky Koncil 1962-1965, Nitra 1992
 • Ján Pavol II, Do biskupów francuskich przybyłych ad limina, „L´osservatore Romano“, vyd. pol., nr 4, 1982
 • Ján Pavol II, Homília v čase liturgie slova, nasmerovaná k predstaviteľom laikov, Olsztyn, 6. júna 1991, [in:] Pielgrzymki do Ojczyzny: przemówienia, homilie, Krakov 1997
 • K. Lehmann, Glauben bezeugen, Gesellschaft, gestalten. Reflexionen und Positionen, Freiburg 1993
 • K. Wojtyla, Pri základoch obnovy, Bratislava 2003
 • Kol. Autorov, II. Vatikánsky Koncil, Rím 1966
 • List Diognetovi, [in:] M. Starowieyski (red.), Pierwsi świadkowie, Kraków 1988
 • S. Kratky, Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství, Praha 1970
 • S. Polčin, Úvod. Dekrét „Apostolicam actuositatem“ o laickom apoštoláte, [in:] Dokumenty II. Vatikánskeho Koncilu II, Rím 1970
 • V. Pražák, Grécko-český slovník, Praha 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f79940c-93ee-4000-b06c-d61e18f1d8ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.