PL EN


2016 | 2 (30) | 97-113
Article title

Prawne podstawy aktywności międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
The legal basis for international activity of local government units
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zauważalny wzrost zainteresowania samorządów nawiązywaniem kontaktów z podmiotami zagranicznymi czyni zasadnym przybliżenie prawnych podstaw aktywności międzynarodowej samorządu terytorialnego. W artykule analizie poddane zostały odnośne przepisy Konstytucji RP, samorządowych ustaw ustrojowych, innych właściwych aktów prawa krajowego, prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej.
EN
The growing interest in establishing contacts with foreign entities justifies presentation of legal basis for international activity of local government. The article analyses the relevant provisions of the Constitution of Republic of Poland, constitutional local government laws, other relevant national laws, public international law and EU law.
Year
Issue
Pages
97-113
Physical description
Dates
published
2016-04-30
Contributors
References
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bandarzewski K., Komentarz do art. 84a, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Buczkowski Ł., Żukowski L., Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, Przemyśl-Rzeszów 2014.
 • Bussmann A., Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej – przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej?, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 10.
 • Chmielnicki P., Dobosz P., Komentarz do art. 7, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Cybulska R., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
 • Cybulska R., Komentarz do art. 75, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Cybulska R., Komentarz do art. 76, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Komentarz do art. 12, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warsza-
 • wa 2010.
 • Fuksiewicz A., Łada A.,Wenerski Ł., Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, Warszawa 2012.
 • Grosse T.G., Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ocena dotychczasowych efektów i dalszego rozwoju z polskiej perspektywy, „Samorząd Terytorialny”
 • 2012, nr 4.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
 • Jańczak J., Transgraniczna i zagraniczna współpraca samorządu gminnego z zachodniej Polsce, [w:] Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, red. W. Sługocki, Warszawa 2009.
 • Kentnowska K., Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Kisała M., Przystępowanie jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Kotowski J., Realizacja konstytucyjnego uprawnienia JST do zrzeszania się w świetle art.172 Konstytucji RP i umów międzynarodowych, [w:] J.P. Tarno, Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, Zielona Góra 2005.
 • Kusiak-Winter R., Uwagi o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2003, t. LIII.
 • Lewkowicz Ł., Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 12.
 • Martysz Cz., Komentarz do art. 12, [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007.
 • Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 172, [w:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Moll T., Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
 • Niewiadomski Z., [w:] Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 • Perkowski M., Główne podstawy prawnomiędzynarodowe aktywności zagranicznej samorządu terytorialnego w Europie, [w:] Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego, red. M. Perkowski, Białystok 2012.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 172, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Skorupska A., Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego na podstawie badań, [w:] Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, red. A. Skorupska, Warszawa 2005.
 • Sowiński R., Ustawowa regulacja udziału jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, „Samorząd Terytorialny” 2002,
 • nr 7–8.
 • Strzelecki Z., Współpraca gmin bliźniaczych. Komentarz, [w:] Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, red. A. Skorupska, Warszawa 2005.
 • Szewc T., Status Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej w polskim prawie, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 6.
 • Wlaźlak K., Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f919e71-7c9d-4b86-96ca-0d587b5336f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.