PL EN


2017 | 20 | 89-103
Article title

Wzmacnianie funkcji ekonomii społecznej z poziomu regionu. Rozważania na przykładzie założeń i efektów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Content
Title variants
EN
Strengthening the functions of social economy at regional level. Considerations the example of the „Academy of Social Economy Development” project results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie argumentów stojących za tezą, że inicjatywy ekonomii społecznej niosą za sobą korzyści w wymiarze społeczno-gospodarczym, odczuwalne na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Korzyści te zostały omówione poprzez analizę funkcji ekonomii społecznej, rozumianych jako istotne cele, z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju, na przykładzie projektu pn. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w województwie małopolskim, w latach 2008-2015. Artykuł omawia sześć funkcji ekonomii społecznej, w tym trzy bezpośrednie, realizowane przez działania podmiotów ekonomii społecznej (PES), czy szerzej – w ramach inicjatyw ekonomii społecznej: 1. Funkcja generowania miejsc pracy i aktywizacji zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (jobmachine); 2. Funkcja dostarczania usług użyteczności publicznej, w tym usług deficytowych; 3. Funkcja mobilizowania lokalnych przewag konkurencyjnych (prorozwojowa w kontekście działań na rzecz rozwoju lokalnego); oraz trzy, które mają charakter oddziaływania pośredniego i są związane w dużej mierze z wartościami i kulturą organizacyjną podmiotów ekonomii społecznej: 4. Funkcja wzmacniania kapitału społecznego; 5. Funkcja wzmacniania postaw obywatelskich; 6. Funkcja mobilizowania postaw przedsiębiorczych. Artykuł przedstawia, w jaki sposób działania projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przyczyniały się do wzmacniania każdej z wyżej wymienionych funkcji ekonomii społecznej. Projekt miał dualny charakter – z jednej strony przewidywał bezpośrednie, kompleksowe wsparcie dla różnorodnych organizacji, grup, środowisk lokalnych (pełnił funkcję ośrodka wsparcia ekonomii społecznej), z drugiej – zakładał działania strategiczne – przekładające praktyczne doświadczenia i rozwiązania wypracowane w partnerstwie na poziom rozwiązań systemowych na szczeblu wojewódzkim. Działania ROPS w Krakowie były unikalne właśnie ze względu na dysponowanie zarówno wiedzą/doświadczeniem płynącymi z faktu realizowania bezpośredniego wsparcia dla sektora ekonomii społecznej (znajomość tematu ekonomii społecznej „od podszewki”), jak i kompetencjami dotyczącymi projektowania polityk publicznych.
EN
The article presents the arguments for the thesis that social economy initiatives involve lots of benefits in socio-economic dimension at local and regional level. These benefits are discussed in relation to functions of the social economy, understood as important targets in terms of regional development policy on the example of the project "Academy of Social Economy Development" implemented by the Regional Centre for Social Policy in Krakow - Malopolska Region in the years 2008-2015. The article discusses the six functions of the social economy, including three direct functions carried out by social enterprises, or more broadly - in the framework of social economy initiatives: 1. The function of generating jobs and economic activation of people at risk of social exclusion (jobmachine). 2. The delivery of social services. 3. The mobilization of local competitive advantages (pro-development in the context of local development); and three functions, which are indirect impact and are associated largely with the values and organizational culture of social enterprises: 4. The strengthening of social capital. 5. The strengthening of citizenship. 6. The mobilization of entrepreneurial attitudes. The article shows how the “philosophy” and activities of the "Academy of Social Economy Development" project contribute to the strengthening of each mentioned functions. The article presents dual character of the project - on the one hand it provided direct, comprehensive support for a variety of organizations, groups, local communities (Regional Center for Social Policy in Krakow acted as the social economy support center) on the other hand – it implemented strategic solutions – transferred practical knowledge and experience on the regional level of system solutions. This approach was unique because of the possibility to design public policies based on evaluated solution (inside knowledge about social economy). The last but not least – main objective of the project was to plan, test and implement social economy solutions in partnership.
Keywords
Year
Issue
20
Pages
89-103
Physical description
Dates
published
2017-03
Contributors
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
References
 • Bohdziewicz-Lulewicz M., 2016, Monitoring kondycji sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Wybrane zagadnienia., Kraków.
 • Davister C., Defourny J., Gregoire O., 2004, Work Integration Social Enterprises in the European Un-ion: An Overview of Existing Models., EMES European Research Network, http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/107996/1/04-2%20WISE%20in%20the%20EU.pdf (dostęp: 13.02.2017)
 • Defourny J, Develtere P., Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, w: Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 • Evers A., Laville J.L., The Third Sector in Europe, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2004.
 • KPRES, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej http://pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3495.html
 • Kubacka E. (red.), Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną. Rekomen-dacje dla Małopolski, Kraków 2013.
 • Mazur S., Pacut A., Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne, w: „Ekonomia społeczna teksty”, Kraków 3/2006.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków-Warszawa, 1995.
 • RPRESWM, Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020. http://www.rops.krakow.pl/pliki/ARES/rozne/19.11_Regionalny_Plan_Rozwoju_Ekonomii_Spo___ZWM.pdf (dostęp:13.02.2017).
 • Sałustowicz P., 2007, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, w: Ekonomia społeczna. Teksty, nr 2/2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f940d93-372a-4592-97ab-58db3d90f08d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.