PL EN


2013 | XV/1 | 103-116
Article title

O (NIE)MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MODELU SŁOWNIKA UMYSŁOWEGO W PODRĘCZNIKACH DO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA POLAKÓW)

Authors
Content
Title variants
EN
On (Im)Possibility of Applying a Model of Mental Dictionary in Foreign Language Coursebooks (On the Basis of Learning Russian by Polish Learners)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt at searching for theoretical basics for effective foreign language learning. The starting point for the considerations is the bilingual model, which is a subordinate and coordinate method of organizing linguistic material of the mother tongue and foreign language. Formation of bilingual (Polish-Russian) mental glossary of a learner is treated as a mental process and effectiveness of its reorganization is based on the concept of the frame. The author’s considerations are illustrated with an analysis of selected teaching resources for teaching Russian as a foreign language to Polish students.
Year
Volume
Pages
103-116
Physical description
Dates
published
2013-06-01
Contributors
author
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski
References
 • Chlebda W. (red.) (2008). Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Cz. 3. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Gleason J.B., Ratner N.B. (red.) (2005). Psycholingwistyka. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Grosjean F. (2007). Mieszane przetwarzanie językowe – problemy, wyniki i modele. W: I. Kurcz (red.). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kopaliński W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Kurcz I. (red.) (2007). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kurcz I., Okuniewska H. (red.) (2011). Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyki. Warszawa, Academica.
 • Lubocha-Kruglik J. (2010). Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim. Katowice, Uniwersytet Śląski.
 • Mazurkiewicz-Sokołowska J. (2010). Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym. Kraków, Universitas.
 • Oleksy J. (2008). Tekst podręcznika jako narzędzie komunikacji edukacyjnej. W: A. Błachnio, M. Drzewiecki, M. Schneider, W.J. Maliszewski (red.). Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. Toruń, Adam Marszałek, s. 439−450.
 • Rieger J., Rieger E. (2003). Słownik tematyczny rosyjsko-polski. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Sapir E. (1978). Kultura, język, osobowość. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Skrzypczak J. (1997). Podręcznik we współczesnej szkole. W: S. Kwiatkowski (red.). Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Slobin D.I. (2003). Od „myśli i języka” do „myślenia dla mówienia”. W: E. Dąbrowska, W. Kubiński (red.). Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków, Universitas, s. 361−402.
 • Weinreich U. (2007). Języki w kontakcie. W: I. Kurcz (red.). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 43−57.
 • Whorf B.L. (1982). Język, myśl i rzeczywistość. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Акишина А.А., Формановская Н.И. (1986). Русский речевой этикет. Москва, Русский язык.
 • Андрюшина Н.П. (ред.) (2009). Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург, Златоуст.
 • Генцель Я. (1992). Билингвальная модель порождеия высказывания и вопросы оптимизации предложения русского языка как иностранного. Русский язык за рубежом 2, s. 89−96.
 • Денисов П.Н., Морковкин В.В. (ред.) (1983). Словарь сочетаемости слов русского языка. Москва, Русский язык.
 • Минский М. (1979). Фреймы для представлений знаний. Москва. Online: <www.lib.rus. ec/b/197320/read>. Data dostępu: 10.12.2011.
 • Морковкин В.В. (ред.) (2003). Система лексических минимумов современного русского языка. Москва, Астрель.
 • Соловова Е.Н. (2010). Методика обучения иностранным языкам. Москва, Астрель.
 • Филлмор Ч. (1988). Фреймы и семантика понимания. W: Новое в зарубежной лингвистике. T. 23. Москва, Прогресс, s. 52−93.
 • Шамов А.Н. (ред.) (2008). Методика преподавания иностранных языков. Москва, Восток-Запад.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f952b61-72f8-4911-8efd-f95f23453fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.