PL EN


2015 | 14 | 2 | 155–167
Article title

Syndrom Syzyfa a wynik sportowy. Perspektywa analizy transakcyjnej

Content
Title variants
EN
The Sisyphus Syndrome and success in sport. Transactional analysis perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł definiuje syndrom Syzyfa jako zachowania osoby podejmującej wciąż ten sam wysiłek w danej dziedzinie, który jednak w ostatecznym rezultacie nie doprowadza jej do sukcesu. Na powstanie syndromu Syzyfa w AT decydujące znaczenie ma destrukcyjnie uformowany skrypt. Jego ujawnianie się w zachowaniach zawodników może negatywnie wpłynąć na uzyskanie pomyślnego wyniku sportowego.
EN
The article defines the Sisyphus Syndrome as the behaviour of an individual who persistently undertakes the same kind of effort in a given field of activity, however, without achieving success. This syndrome in TA is formed as a result of a destructive life script. Sportsmen who display this syndrome in their behaviour usually do not achieve significant success in sport.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej
References
 • Achimovich L., Suicidal Scripting in the Families of Anorexics, „Transactional Analysis Journal” 1985, vol. 15, nr 1, s. 21–29.
 • Adler M.S., Non-winner Script, Type B: The Plastic Prince, „Transactional Analysis Journal” 1972, vol. 2, nr 1, s. 19–20.
 • Allen J.R., Allen B.A., Scripts: The Role of Permission, „Transactional Analysis Journal” 1972, vol. 2, nr 2, s. 72–74.
 • Allen J.R., Allen B.A., Scripts and Permissions: Some Unexamined Assumptions and Connotations, „Transactional Analysis Journal” 1988, vol. 18, nr 4, s. 283–293.
 • Allen J.R., Allen B.A., Ego States, Self, and Script, „Transactional Analysis Journal” 1989, vol. 19, nr 1, s. 4–13.
 • Beekum van S., Lammers W., Over the Border: Script Theory and Beyond, „Transactional Analysis Journal” 1990, vol. 20, nr 1, s. 47–55.
 • Berne E., Transactional Analysis in Psychotherapy, Crove Press, Inc., New York 1961.
 • Berne E., Dzień dobry... i co dalej?, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1998.
 • Bockmann de Faria J.A., Safe Space and Script, „Transactional Analysis Journal” 1975, vol. 5, nr 2, s 166–168.
 • Boyd H., Scripts and Scenarios, „Transactional Analysis Journal” 1976, vol. 6, nr 3, s. 278–280.
 • Cichocka M., Suchańska A., Analiza transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej, cz. 1, „Psychoterapia” 1989, nr 2, s. 33–35.
 • Chan D.W., Berne’s Script Types and Chinese Myths, „Transactional Analysis Journal” 1991, vol. 21, nr 4, s. 220–226.
 • Cheney W.D., The Ego-Defensive Function of Life-Scripts, „Transactional Analysis Journal” 1973, vol. 3, nr 2, s. 11–15.
 • Cornell W.F., Life Script Theory: A Critical Review from A Developmental Perspective, „Transactional Analysis Journal” 1988, vol. 18, nr 4, s. 270–282.
 • Corsover H.D., Life Scripts of Asklepieion Therapeutic Community Residents, „Transactional Analysis Journal” 1979, vol. 9, nr 2, s. 136–140.
 • Cox M.O., Depressive Life Scripts in American Folk Literature, „Transactional Analysis Journal” 1980, vol. 10, nr 3, s. 222–226.
 • Eslinger J.O., Transactional Analysis with Twins, „Transactional Analysis Journal” 1976, vol. 6, nr 3, s. 272–273.
 • English F., Transaktionale Analyse und Skriptanalyse. Aufsätze und Vorträge, Altmann, Hamburg 1976.
 • English F., Whither Scripts?, „Transactional Analysis Journal” 1988, vol. 18, nr 4, s. 294–303.
 • Erskine R.G., Script Cure: Behavioral, Intrapsychic and Physiological, „Transactional Analysis Journal” 1980, vol. 10, nr 2, s. 102–106.
 • Evarts C.R., Five Male Scripts, „Transactional Analysis Journal” 1974, vol. 4, nr 4, s. 36–41.
 • Hay J., Analiza Transakcyjna dla trenerów, Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010, s. 78–84.
 • Jabandzic N., Wie man verrückt wird, „Zeitschrift für Transaktionsanalyse” 2002, nr 1, s. 25–41. Яагела Я., Психологическое обоснование анализа в теории педагогики и методике физического воспитания, (по ред.) С.Д. Неверкович, Сборник научных трудов, ВНИИФК 2000 г. Москва 2001, cc. 359–366.
 • Jagieła J., Bioskrypt w pracy nauczyciela kultury fizycznej, [w:] RodziewiczGruhn J. (red.), Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 434–443.
 • Jagieła J., Psychopatologiczne aspekty analizy transakcyjnej, [w:] Siedlaczek- -Szwed A. (red.), Zagadnienia pedagogiki specjalnej, Wyd. AJD, Częstochowa 2004, s. 125–146.
 • Jagieła J., Znaczenie skryptu (script life) jako nieświadomego przekazu międzygeneracyjnego w kształtowaniu się tożsamości jednostki, [w:] Rędziński K., Wagner I. (red.), Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa 2006/2007, s. 365–374.
 • Jagieła J., Analiza transakcyjna (AT) szansą na podniesienie zawodowych kompetencji psychologicznych w kulturze fizycznej i sporcie, (współautor Л.Д. Глазырина), [w:] Пути, тенденции и направления развития соцальной сферы. Материалы международной научно-практической конференции, (по ред.) А.П Орлова, УО „БГУ им.П.М. Машерова”, Витебск 2008, cc. 3–5.
 • Jagieła J., Słownik analizy transakcyjnej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012.
 • James M., Jongeward D., Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1994.
 • Jongeward D., What Do You Do When Your Script Runs Out?, „Transactional Analysis Journal” 1972, vol. 2, nr 2, s. 78–80.
 • Kälin K., Müri P., Kierowanie sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 74–83.
 • Krausz R. R., Organizational Scripts, „Transactional Analysis Journal” 1993, vol. 23, nr 2, s. 77–86.
 • Kreyenberg J., Bezugsrahmen und Skript im Organisationskontext, „Zeitschrift für Transaktions Analyse in Theorie und Praxis” 2000, nr 3, s. 101–118.
 • Lederer A., Script and Counterscript: An Israeli Experience, „Transactional Analysis Journal” 1996, vol. 26, nr 3, s. 248–251. Levin P., Devolution: The Link Between Script Instructions and Physical Illness, „Transactional Analysis Journal” 1998, vol. 28, nr 2, s. 100–110.
 • Lewis I., In The Cemetery Of Lost Loves, „Transactional Analysis Journal” 2002, vol. 32, nr 4, s. 234–242.
 • Massey R.F., Script Theory Synthesized Systematically, „Transactional Analysis Journal” 1989, vol. 19, nr 1, s. 14–25.
 • Matkowski M., Proces skryptowy i koncepcja miniskryptu, [w:] Santorski J. (red.), Ciało i charakter. Diagnoza i strategie w psychoterapii somatycznocharakterologicznej, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co., Warszawa 1995, s. 81–88.
 • McGrory J.E., Script Theory in Transactional Analysis: A Historical Review, „Transactional Analysis Journal” 1976, vol. 6, nr 4, s. 367–370.
 • Montuschi F., Teacher’s Scripts and In-Service Training Programs, „Transactional Analysis Journal” 1984, vol. 14, nr 1, s. 29–31.
 • Montuschi F., Skrptintervention im Schulalltag, „Zeitschrift für Transaktionsanalyse” 2008, nr 1, s. 72–79.
 • Newton T., Script, Psychological Life Plans, And The Learning Cycle, „Transactional Analysis Journal” 2006, vol. 36, nr 3, s. 186–195.
 • Pachura P., Analiza przekazywanych zapisów skryptowych w rodzinie, [w:] Jagieła j. (red.), Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1997, s. 151–152.
 • Palmer G., Script Currencies, „Transactional Analysis Journal” 1977, vol. 7, nr 1, s. 20–23.
 • Pankowska D., Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 72–80.
 • Rogoll R., Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, PWN, Warszawa 1989, s. 77–101.
 • Rothery M.A., Rules and Metarules in Script Theory, „Transactional Analysis Journal” 1978, vol. 8, nr 3, s. 198–200.
 • Schneider J., Vor Freude weinen, „Zeitschrift für Transaktionsanalyse” 2003, nr 1, s. 36–56.
 • Schneider J., Von der Kunst erwachsen zu handeln: Die Ethos-, Pathos- und Logosqualitäten der Erwachsenenichzustände und die Auflösung und Transformation von Eltern- und Kindichzuständen, „Zeitschrift für Transaktions Analyse in Theorie und Praxis” 2001, nr 4, s. 148–164.
 • Schlegel L., Berührungspunkte zwischen TA und heutiger kognitiver Therapie, „Zeitschrift für Transaktionsanalyse” 2003, nr 3, s. 207–220.
 • Słowińska A., Wpływ rodzicielskiego programowania (script life) na wybór szkoły oraz zawodu przez uczniów klas czwartych liceum ogólnokształcącego, [w:] Jagieła J. (red.), Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1997, s. 165–166.
 • Stapleton R.J., Murkison G., Scripts and Entrepreneurship, „Transactional Analysis Journal” 1990, vol. 20, nr 3, s. 193–197.
 • Steiner C., Script People Live, Grove Press, New York 1990.
 • Steiner C., Scripts Revisited, „Transactional Analysis Journal” 1972, vol. 2, nr 2, s. 83–86.
 • Steiner C.M., Script and Counterscript, „Transactional Analysis Bulletin” 1966, nr 5, s. 133–135.
 • Steiner C., Wie man Lebenspläne verändert. Die Arbeit mit Skripts in Transaktionsanalyse, Junfermann Verlag, Padeborn 2009.
 • Stewart I., Joines V., TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis, Lifespace Publishing, Nottingham and Chapel Hill 1987, s. 99–116.
 • Tomkiewicz A., Kształtowanie się skryptu życiowego dziecka w środowisku rodzinnym w świetle analizy transakcyjnej, „Rocznik Teologiczny”, t. 52, z. 6, s. 141–156.
 • Tryjarska B., Skrypty życiowe a konflikty jawne i ukryte w małżeństwie, Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
 • White J.D., White T., TA Psychohistory: Adapting Scripting, and Cultural Scripting, „Transactional Analysis Journal” 1974, vol. 4, nr 3, s. 5–17.
 • White M., White J., Scripts and Marathons, „Transactional Analysis Journal” 1986, vol. 16, nr 1, s. 47–49.
 • Woollams S.J., Formation of the Script, „Transactional Analysis Journal” 1973, vol. 3, nr 1, 1973, s. 31–37.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f9a64f3-98d8-43e6-bb81-d90394343f9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.