PL EN


2014 | 4(12) | 35-48 (14)
Article title

MODEL WSPÓLNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU ZIEMNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ. POSTULATY DE LEGE FERENDA

Content
Title variants
EN
A COMMON SYSTEM OF SECURITY OF NATURAL GAS SUPPLY IN THE EUROPEAN UNION. DE LEGE FERENDA PROPOSALS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Historically, different market conditions of member states of the European Union led to the situation in which the security of supply was within the responsibility of EU members. The 2009 gas crisis resulted in the integration of national polices in this regard through the creation of a framework of common EU mechanisms in case of crisis. Regu-lation 994/2010 has only partly moved towards this aim. It indicated which elements of the system influence the security of supply. Additional regulatory measures should focus on further enhancement of some of the existing measures and enclose new parameters to the assessment of security level. The new model should be more focused on the whole-sale market and the market assessment of security. The purpose of this article is to diagnose market and legal conditions of security of supply in Poland and in the EU, and to propose a common new approach to security of supply and relevant actions in case of gas crisis in the European Union.
Year
Issue
Pages
35-48 (14)
Physical description
Contributors
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, pl. Politech-niki 1, 00-661 Warszawa, e-mail: info@zajdler.eu
 • Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
References
 • Rozporządzenie 994/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchy-lające dyrektywę Rady 2004/67/WE (Dz. Urz. WE L 295 z 12.11.2010, s. 1).
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council onthe short term resilience of the European gas system. Preparedness for a possible disruption of supplies from the East during the fall and winter of 2014/2015, COM (2014)654final.
 • Commission staff working document, Report on the implementation of Regulation (EU) 994/2010 and its contribution to solidarity and preparedness for gas disruptions in the EU, Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the short term resilience of the European gas system, Preparedness for a possible disruption of supplies from the East during the fall and winter of 2014/2015, SWD(2014)325final.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmE 66/11).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pa-liwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. 2012, 1190).
 • Le Coqa Ch., Paltsevab E., 2009, Measuring the security of external energy supply in the Euro-pean Union, Energy Policy Volume 37, Issue 11, November 2009, Pages 4474–4481.
 • Macintosh A., 2010, Security of Europe’s Gas Supply: EU Vulnerability, CEPS Policy Brief, No 222/November 2010.
 • Ruszel M., 2013, Infrastrukturalne możliwości dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski w perspektywie 2020, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Humanities and Social Science, vol. XVIII (3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
 • Ruszel M., 2014, Security in the natural gas supplies to the countries of the Visegrad Group, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, 3–9 September 2014, Bulgaria (ISSN: 2367-5659), Conference Proceedings, Volume 1, Albena 2014.
 • Umbach F., 2010, Global energy security and the implications for the EU, Energy Policy 38 (2010) 1229–1240.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3f9e7edc-3694-4f46-aeb6-8c132646acc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.