PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 378-390
Article title

Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców. Konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective

Content
Title variants
EN
Perspective Determinants of Entrepreneurship in the Perspective of Teachers and Entrepreneurs. Conclusions and Practical Guidelines from Perspective Program
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Program Perspective (Leonardo da Vinci), realizowany w latach 2013−2015 przez ośmiu partnerów europejskich, poświęcony był udoskonalaniu metod kształcenia nauczycieli pod kątem przedsiębiorczości. W artykule zaprezentowano efekty finalnego etapu projektu, jakim było przeprowadzenie czterech grup fokusowych, w których wzięli udział nauczyciele, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, trenerzy oraz dyrektorzy szkół. W grupach tych poszukiwano czynników, które mogą sprzyjać rozwojowi postaw przedsiębiorczych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Próbowano również diagnozować przeszkody i trudności, które należy pokonać, aby tworzyć środowisko edukacyjne bardziej przyjazne budowaniu postaw przedsiębiorczych. Kolejnym celem tych spotkań było określenie warunków sprzyjających szkoleniu facylitatorów przedsiębiorczości. Z badań tych wyłania się obraz szeregu postulatów dla zmian w systemie edukacji, w szczególności dotyczących doboru i szkolenia kadry nauczycielskiej. W artykule przedstawiono listę rekomendacji zgłaszanych przez nauczycieli i przedsiębiorców, jak również komentarz autora
EN
Perspective (Leonardo da Vinci) program, implemented in 2013−2015 by eight European partners, was devoted to improving methods of teachers’ education for entrepreneurship. The article presents the results of the final phase of the project which comprised four focus groups. They were attended by teachers, entrepreneurs, representatives of local authorities, coaches and principals. Participants of these groups looked for factors that may favor the development of entrepreneurial attitudes of pupils and teachers. There were also attempts made to diagnose the obstacles and difficulties that must be overcame to create more friendly learning environment supporting building entrepreneurial attitudes. Another objective of these meetings was to determine the conditions that foster trainings of entrepreneurship facilitators. The outcome of these studies draws a picture of series of demands for changes in the education system, particularly in the area of selection and trainings of teachers. The article presents a list of recommendations reported by teachers and entrepreneurs, as well as the author’s comment.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki
References
  • Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Blank, G. (2015, 20 marca). Conducting a focus group. Pozyskano z: www.cse.lehigh.edu/~glennb/mm/ FocusGroups.htm
  • Eliot & Associates (2015, 17 lipca). Guidelines for conducting a focus group. Pozyskano z: https://assessment.trinity.duke.edu/documents/How_to_Conduct_a_Focus_Group.pdf
  • Gregorczyk, S., Romanowska, M., Sopińska, A., Wachowiak, P. (2007). Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
  • Morgan, D.L. (1998). The focus group guidebook. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
  • Strona programu Perspective (2015, 4 października). Pozyskano z: http://www.perspectiveproject.eu/pl
  • Szeliga, P. (2007). Chwasty na polu przedsiębiorczości, czyli czego w szkole nie uprawiać. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
  • Wypych, M. (2012). Warunki skuteczności osób proaktywnych w organizacjach. W: M. Motyka, J. Pawlak (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fa05d0c-5eaf-4c1b-b2e1-ace1d05119ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.