PL EN


2012 | 3 | 8-35
Article title

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski

Content
Title variants
EN
The Impact of Shale Gas Extraction on Poland's Economic Security
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wpływu wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Przedstawiono zarówno specyfikę wydobycia gazu łupkowego w Polsce, jak i międzynarodowe efekty tej sytuacji dla Rosji, Europy Środkowej i Unii Europejskiej. Duża część artykułu poświęcona jest ekonomicznym aspektom eksploatacji gazu łupkowego. Kwestie środowiska naturalnego oraz działania innych państw mogą być postrzegane jako zagrożenia dla realizacji idei wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Wydobycie gazu z łupków może wzmocnić bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i jej pozycję międzynarodową.
EN
This paper examines the impact of shale gas on Poland’s economic security. It presents peculiarity of the shale gas extraction in Poland as well as international implication of this fact for Russia, Central Europe and European Union. The big part of paper is focused on economic aspects of shale gas exploitation. The natural environment and politics of other countries could be perceived as threats to the project of shale gas exploitation in Poland. Shale gas could reinforce Polish economic security and strengthen Poland’s position in international relations.
Year
Issue
3
Pages
8-35
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, ul. Żurawia 4, 00-503
References
 • Al. T, Butler. K, Cunjak. R, MacQuarrie. K, Potential Impact of Shale Gas Exploitation on Water Resources, April 2012
 • American Gas Association, Identifying key economic impacts of recent increases in U.S. natural gas production, 22.05.2012, EA 2012-03
 • Bloomberg, Shale-Gas Drilling Cost in Poland Triple US, Schlumberger Says, November 29, 2011.
 • BP, Statistical Review of World Energy, June 2011
 • Budnikowski, Międzynarodowe Stosunki Gospodarce, wyd. 3 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
 • Cable. V, What is International Economic Security, „International Affairs”
 • Collins. A, Contemporary Security Studies
 • De Souza. P, Economic Strategy and National Security, Boulder 2000
 • EIA, World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, April 2011
 • Eurogas, Statistical Report, 2011
 • Geny. F, Can Unconventional Gas be a Game Changer In European Gas Markets?, Oxford 2010
 • Hadro. J, Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach, „Przegląd Geologiczny”, vol. 58, nr 3, 2010
 • Hill. D, Lombardi. T, Martin. J, J.P., Fractured Shale Gas Potential in New York, “Northeastern Geology And Environmental Sciences”, nr 26
 • IHS CERA, The economic contributions of shale gas in the United States, December 2011
 • International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries  Poland, France 2011
 • International Energy Agency, World Energy Outlook 2011
 • Kozłowski. M, Drop. K, Rola geofizyki wiertniczej w określeniu zasobów gazu w łupkach. Wystąpienie na konferencji pt.: Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce – gaz w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas), Warszawa, styczeń 2010.
 • Księżopolski. K.M, Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Księżopolski. K.M, Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej, a jej polityka zagraniczna w relacjach z Unią Europejską, [w:] J. Tymanowski, Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, Warszawa 2011
 • Księżopolski. K.M, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa: metody i środki przeciwdziałania
 • Mazza. R. L., Liquid-Free Stimulations  CO2/Sand Dry-Frac, Petroleum Consulting Services, http://www.mde.state.md.us/programs/Land/mining/marcellus/Documents/Liquid_free_stimilations.pdf, 6.10.2012.
 • Ministerstwo Gospodarki ,Obroty towarowe z zagranicą po I kwartale 2012 r. (wg wstępnych danych GUS), , 30.05.2012
 • National Petroleum Council, Topic paper no. 29 Unconventional gas
 • Neu. C.R., Wolf. Ch, The Economic Dimensions of National Security, Santa Monica
 • Państwowy Instytut Geologiczny, Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko-Lubelski), Warszawa 2012.
 • PGNiG S.A., http://www.pgnig.pl/pgnig/gaz-z-lupkow/26052, 6.10.2012.
 • Philippe & Partners, Final report on unconventional gas in Europe, 8.11.2011.
 • Polityka Energetyczna Polski do 2030, Ministerstwo Gospodarki, 10.11.2009,
 • Poprawa. P, Kiersnowski. H., Perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w skałach ilastych (shale gas) oraz gazu ziemnego zamkniętego (Wight gas) w Polsce, Biuletyn PIG
 • Sadowski. M, Ocena potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych zmian klimatu w Polsce, Warszawa, http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/analiza_zmiany_klimatu_polska.pdf, s. 4, 6.10.2012.
 • Wywiad z Szcześniakiem. A z dnia 12 grudnia 2011 roku, Nie będziemy druga Norwegią, w: „Polska Zbrojna”, 51/52-2011.
 • Siemek. J., Kaliski. M, Rychlicki. S, Janusz. P, Sikora. S., Szurlej. A., Wpływ shalegas na rynek gazu ziemnego Polsce, 2011.
 • Sperling. J, Kirchner. E , Economic Security and the Problem of Cooperation in Post-Cold War Europe, „Review of International Studies”
 • Stern. N (red.), The Economics of Climate Change The Stern Review, Cambridge 2007
 • Thakur. R, The United Nations, Peace and Security: from Collective Security to the Responsibility to Protect
 • Tymanowski. J Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, Warszawa 2011.
 • U.S. Energy Information Administration (EIA), World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, Washington D.C.
 • U.S. Energy Information Administration (EIA), World Shale Gas Resources…
 • Walewska. D, Gaz z łupków może przynieść rewolucję cen energii, „Rzeczpospolita”, 29.05.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/883327-Gaz-z-lupkow-moze-przyniesc-rewolucje-cen-energii.html, 6.10.2012.
 • Written Declaration on shale gas and oil exploration, No. PE464.467v01-00,
 • http://www.naturalgas.org/overview/background.asp, 11.07.2012.
 • http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf, s. 4, 6.10.2012.
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf, 6.10.2012.
 • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2011-0032+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN, 6.10.2012.
 • http://www.parkiet.com/artykul/7,1242521-Petrolinvest-mial-24-62-mln-zl-straty-netto-w-I-kwartale-2012-r-.html, 6.10.2012.
 • http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-outlook, 6.10.2012.
 • http://www.gasfrac.com/proven-proprietary-process.html, 6.10.2012.
 • http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/n2000.pdf Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory art. 6, w:
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31992L0043:PL:PDF
 • http://www.shell.com/home/content/media/news_and_media_releases/2012/cnpc_shell_shale_gas_psc_china_20032012.html, 6.10.2012.
 • http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/638053,15-mld-na-poszukiwanie-lupkow-Konsorcjum-rosnie
 • oraz http://www.kghm.pl/index.dhtml?module=articles&id=4748, 6.10.2012.
 • http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gaz;lupkowy;wymaga;badan;za;miliard;zlotych,66,0,1122626.html, 6.10.2012.
 • http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Energy-and-Natural-Resources/Central-and-Eastern-European-Shale-Gas-Outlook.pdf, 6.10.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fa54764-8f2d-4da3-a4bd-faf5887ffabe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.