PL EN


2015 | 3(33) | 41-55
Article title

Struktura ryzyk w reformie wybranych elementów polityki rynku pracy

Authors
Content
Title variants
EN
The structure of risk in selected elements of labour-market policy reform
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tekst ma charakter analizy reformy polityki rynku pracy, która jest wdrażana w Polsce od połowy 2014 r. Autor koncentruje się na związanej z nią strukturze ryzyk, zwłaszcza ryzyk widocznych w tej części reformy, która zakłada powierzenie prywatnym kontraktorom (agencjom zatrudnienia) produkcji usług aktywizacji zawodowej dla długoterminowo bezrobotnych. Autor wyróżnia tradycyjne ryzyka występujące w tego typu reformach, spotykane w wielu krajach, które wdrażają je już od wielu lat. Należą do nich: creaming („spijanie śmietanki), parking („parkowanie” bezrobotnych) i gaming („ogrywanie” regulacji prawnych). Siła oddziaływania powyższych ryzyk warunkowana jest tym, jak skonstruowane zostały quasi-rynki, na których działają kontraktorzy. Autor stawia tezę, iż powodzenie reformy w Polsce zależy od opanowania – trudnych z natury – umiejętności zarządzania powyższymi ryzykami. Wskazuje na trudności wynikające między innymi z przyjętego modelu quasi-rynku, ale także z funkcjonującego u nas modelu zarządzania publicznego w obrębie polityki rynku pracy.
EN
The text analyses labour-market policy reforms implemented in Poland since mid-2014. The author focuses on their attendant structure of risks, particularly those seen in the part of the reform that envisages the delivery of professional activation services for the long-term unemployed by private contractors (employment agencies). The author discusses the traditional risks inherent in this type of reform found in a number of countries that have implemented it for a long time. These are: ‘creaming’ (selection by service providers of which clients to serve), ‘parking’ (less effort put into working with beneficiaries who are harder to place) and ‘gaming’ (exploitation of loopholes in programme design). The impact of these risks depends on the construction of quasi-markets in which the providers operate. The author argues that the success of reforms in Poland depends on the capacity to manage such risks, which, due to its very nature, is a skill that is hard to develop, and identifies a range of attendant difficulties. They arise, among others, from the adopted quasi-market model and from the current model of public management in the area of labour market policy.
Contributors
 • Katedra Administracji Publicznej, Szkoła Główna Handlowa
References
 • Andretta M. (2014), „Some considerations on the definition of risk based on concepts of systems theory and probability”, Risk Analysis, t. 34, nr 7.
 • Audit Commission (2001). Worth The Risk? London: UK Government.
 • Aven T. (2012). „The risk concept – historical and recent development trends”, Reliability Engineering and System Safety, nr 99.
 • Bradbury J.A. (1989). „The policy implications of differing concepts of risk”, Science, Technology & Human Values, t. 14, nr 4.
 • Bredgaard T., Larsen F. (2008). „Quasi-markets in employment policy: Do they deliver on promises?”, Social Policy & Society, t. 7.
 • Cabinet Office. Strategy Unit. (2002). Risk: Improving Government’s Capability to Handle Risk and Uncertainty. Strategy Unit Report. London: Strategy Unit.
 • Carter E., Whitworth A. (2015). „Creaming and parking in quasi-marketised welfare-to-work schemes: Designed out of or designed in to the UK work programme?”, Journal of Social Policy, t. 44, nr 2.
 • Considine M., Lewis M.J. (2003). „Bureaucracy, network, or enterprise? Comparing models of governance in Australia, Britain, the Netherlands, and New Zealand”, Public Administration Review, t. 63, nr 2.
 • Davies S. (2008). „Contracting out employment services to the third and private sectors: A critique”, Critical Social Policy, t. 28, nr 2.
 • Department for Work & Pensions (2014). „Quarterly Work Programme National Statistics to Sept 2014”. Newcastle-upon-Tyne: Press Office.
 • DGP (2014). „Wymogi odstraszają agencje zatrudnienia”, Dziennik. Gazeta Prawna, 24.11.
 • Dolny E. (2010). „Pomoc w poszukiwaniu pracy” w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wojewódzki Urząd Pracy.
 • ERSA (2012). „Policy briefing: Preventing fraud and error in welfare to work programmes”, file:///C:/Users/hp/Downloads/ERSA%20Policy%20Briefing%20-%20Preventing%20fraud%20and%20error%20in%20welfare%20to%20work%20programmes_0.pdf [dostęp: ????].
 • Finn D. (2007). Contracting out Welfare to Work in the USA: Delivery Lessons. Department for Work and Pensions, Research Report No 466.
 • Finn D. (2008). The British ‘Welfare Market’ Lessons from Contracting out Welfare to Work Programmes in Australia and the Netherlands. Portsmouth: University of Portsmouth.
 • Finn D. (2011). Sub-contracting in Public Employment Services. Review of Research Findings on Recent Trends and Business Model. Brussels: The European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion.
 • Fisher E. (2012). „Risk and governance”, w: Oxford Handbook of Governance (red. D. Levi-Faur). Oxford: Oxford University Press.
 • Heyman B. (2012), „Risk and culture”, w: Oxford Handbook of Culture and Psychology (red. J. Valsiner). Oxford: Oxford University Press.
 • Hill J.G. (2013). „The marketization of employment services and the British Work Programme”, Competition and Change, t. 17, nr 2.
 • HM Treasury (2003). Green Book. Appraisal and Evaluation in Central Government. London: TSO.
 • House of Commons (2013). Can the Work Programme work for all user groups? First Report of Session 2013–14 Work and Pensions Committee. London: Stationery Office.
 • House of Commons, Committee of Public Accounts (2013). Work Programme Outcome Statistics. Thirty-third Report of Session 2012–13. London: Stationery Office.
 • Hryniewicz J. (2007). Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Instytut Polityk Publicznych (2014). Prawidłowości w procesie formułowania polityk publicznych w Polsce. Raport z badań. Warszawa: Collegium Civitas.
 • Jelonek M., Keler K., Worek B. (2010). „Dane – ich gromadzenie, integracja i jakość”, w: J. Górniak, S. Mazur (red.), W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach. Warszawa: Pracodawcy RP.
 • Kolarska-Bobińska L. (2000). „Wstęp”, w: Cztery reformy Od koncepcji do realizacji (red. L. Kolarska- --Bobińska).Warszawa: Oficyna Naukowa, Instytut Spraw Publicznych.
 • Koning P., Heinrich C.J. (2013). „Cream skimming, parking, and other intended and unintended effects of high-powered, performance-based contracts”, Journal of Policy Analysis and Management, t. 32, nr 3.
 • Kryńska E. (2001). Dylematy polskiego rynku pracy. Warszawa: IPISS.
 • Larsen F., Wright S. (2014). „Interpreting the marketization of employment services in Great Britain and Denmark”, Journal of European Social Policy, t. 24, nr 5.
 • Mazur S. (2008). Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej w:. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Męcina J. (2013). Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2012). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku. Warszawa: Departament Funduszy.
 • National Audit Office (2012a). Introducing the Work Programme. London: Stationery Office.
 • National Audit Office (2012b). Preventing Fraud in Contracted Employment Programmes. London: Stationery Office.
 • OECD (2014). Connecting People with Jobs. Activation Policies in the United Kingdom. Paris: OECD Publishing.
 • Poliwczak I. (2011). „O lepszą jakość usług wsparcia! Urzędy pracy otrzymały lepsze narzędzia diagnozowania sytuacji na rynkach pracy”, Dialog, nr 3.
 • PSDB (2012). Centra Aktywizacji Zawodowej. Pierwsze doświadczenia. Warszawa: WYG.
 • Ramalingam B., Jones H., Reba T., Young J. (2008). Exploring the Science of Complexity: Ideas and Implications for Development and Humanitarian Efforts. London: Overseas Development Institute.
 • Reesa J., Whitworth A., Carter E, (2014). „Support for all in the UK work programme? Differential payments, same old problem”, Social Policy & Administration, t. 48, nr 2.
 • Regulski J. (2014). Życie splecione z historią. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Szczepański J. (1973). Refleksje nad oświatą. Warszawa: PIW.
 • Szczepański J. (1999). Reformy, rewolucje, transformacje, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Sztandar-Sztanderska K. (2013). Nie zrzucajmy całej winy na nieefektywne urzędy pracy i fikcyjnych bezrobotnych. Warszawa: Wrzos EAPN Polska.
 • Van Berkel R. (2014). „Quasi-markets and the delivery of activation – A frontline perspective”, Social Policy & Administration, t. 48, nr 2.
 • Włodarczyk C. (1998). Reforma opieki zdrowot-nej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.
 • Włodarczyk C., (2005). „Międzynarodowe standar-dy a polska reforma zdrowotna”, w: Polityka społeczna. Wybrane problemy (wybór artykułów z lat 1999–2005). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Włodarczyk C. (2014). „Racjonalna polityka zdrowotna sprzyjająca zdrowiu. Uwagi sceptyczne” w: Kryzys jakości życia (Z. Strzelecki, E. Kryńska, J. Witkowski red.). Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fac6b9d-9dff-4176-943a-96369c34858c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.