PL EN


2014 | 10 | 2 | 60-80
Article title

Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej

Content
Title variants
EN
The Application of Atlas.ti and NVivo Software in Conducting Researches Based on Grounded Theory Methodology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę zastosowania specjalistycznego oprogramowania wspomagającego analizę danych jakościowych w badaniach opartych na procedurach metodologii teorii ugruntowanej (MTU ). Celem artykułu jest pokazanie, jakie związki istnieją pomiędzy procedurami metodologii teorii ugruntowanej a dwoma popularnymi programami z rodziny CAQDAS: NVivo oraz Atlas.ti. Artykuł ma wskazać, w jaki sposób można wykorzystać funkcje dostępne w obu programach do prowadzenia analizy opartej na MTU. W artykule pokazano zarówno techniczne, jak i aplikacyjne możliwości oprogramowania NVivo i Atlas.ti. Wskazano także na stopień zgodności rozwiązań technicznych stosowanych w obu programach do wymogów metodologii teorii ugruntowanej oraz na pewne ograniczenia i bariery, które napotkać może badacz wykorzystujących dany program komputerowy w badaniach opartych na MTU.
EN
This article raises a topic of special software applied to support the analysis of qualitative data in research which is based on the procedures of grounded theory methodology (GTM). The purpose of this article is to demonstrate what kind of relations occur between the methodology procedures of grounded theory and two popular programs of CAQDA group: NVivo and Atlas.ti. This article is intended to show in what ways these two programs can be used to provide a GT-based analysis. In the article, there is a demonstration of both technical and applicable possibilities of NVivo and Atlas.ti software. Moreover, this article points out a degree of adequacy of technical solutions applied in both programs in order to meet the requirements of grounded theory methodology, as well as some restrictions and barriers which can be encountered by a researcher who uses a particular computer program in GT-based research.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
60-80
Physical description
Contributors
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Bringer Joy D., Johnston Lynne H., Brackenridge Celia H. (2004) Maximizing Transparency in a Doctoral Thesis1: The Complexities of Writing About the Use of QSR*NVIVO Within a Grounded Theory Study. „Qualtative Research”, vol. 4, no. 2 s. 247–265 [dostęp 10 października 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://qrj.sagepub.com/content/4/2/247›.
 • Bringer Joy D., Johnston Lynne H., Brackenridge Celia H. (2006) Using Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software to Develop a Grounded Theory Project. „Field Methods”, vol. 18, no. 3 s. 245–266 [dostęp 10 października 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://fmx.sagepub.com/content/18/3/245›.
 • Brosz Maciej (2012) Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1 s. 98–125 [dostęp 20 listopada 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej. org›.
 • Budziszewska Magdalena (2010) Możliwości i wykorzystanie programu Atlas.ti w psychologicznych badaniach narracyjnych [w:] Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko, red., Badania narracyjne w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury, s. 83-100.
 • Fielding Nigel (2007) Computer Applications in Qualitative Research [w:] Paul Atkinson et al., eds., Handbook of Ethnography. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, s. 453–467.
 • Gibbs Graham (2011) Analizowanie danych jakościwych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Glaser Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press.
 • Glaser Barney G., Holton Judith (2004) Remodeling Grounded Theory. „Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 5, no. 2, Art. 4.
 • Glaser Barney G., Holton Judith (2010) Przemodelowywanie teorii ugruntowanej. Przełożyli Marek Gorzko i Łukasz Pyfel. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2, s. 81–102 [dostęp 15 września 2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume13/PSJ_6_2_Glaser_Holton.pdf›.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1967) The dis¬covery of grounded theory. Strategies for qualitative re¬search. Chicago: Aldine Publishing Company.
 • Gorzko Marek (2008) Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Jones Michael, Diment Kieren (2010) The CAQDA Paradox: A divergence between research method and analytical tool. „The International workshop on Computer-Aided Qualitative Research Asia: (CAQRA2010)”. The Netherlands: Merlien Institute.
 • Kelle Udo (2005) Komputer-Assisted Qualitative Data Analysis [w:] Clive Seale et al., eds., Qualitative Research Practise. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, s. 473-489.
 • Konecki Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lewins Ann, Christian Silver (2004) Choosing CAQDAS software. CAQDAS Networking Project. Guildford: University of Surrey.
 • Lonkila Markku (1995) Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis [w:] Udo Kelle, ed., Computer-Aided Qualitative Data Analysis. London: Sage, s. 41-51.
 • Miles Matthew B., Huberman Michael A. (2000) Analiza danych jakościowych. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Transhumana.
 • Niedbalski Jakub (2013) Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Niedbalski Jakub (2014) Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2012) Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1 s. 126–165 [dostęp 20 listopada 2012 r.[. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsocjologiija¬kosciowej.org›.
 • Saillard Elif K. (2011) Systematic Versus Interpretive Analysis with Two CAQDAS Packages: NVivo and MAX¬QDA. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 września 2012 r.]. Dostępny w Interne¬cie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/ fqs/article/view/1518›.
 • Salinger Stephan, Plonka Laura, Prechelt Lutz (2007) A Coding Scheme Development Methodology Using Grounded Theory for Qualitative Analysis of Pair Programming, “Human Technology”, vol. 4, no. 1, s. 9–25 Schönfelder Walter (2011) CAQDAS and Qualitative Syllogism Logic—NVivo 8 and MAXQDA 10 Compare. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 września 2011 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/ article/view/1514›.
 • Seale Clive (2008) Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych [w:] David Silverman, red., Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 233-256.
 • Silverman David (2008) Interpretacja danych jakościowych. Przełożyła Joanna Ostrowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.Strauss Anselm L. (1987), Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: University Press Cambridge.
 • Strauss Anselm. L., Corbin Juliet (1990), Basics of Qualitative Research. London–New Delhi: Sage.
 • Wiltshier Fiona (2011) Researching With NVivo. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 września 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/ issue/view/36›.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fb1edc1-5214-4c22-ae4e-51ae38004b19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.