PL EN


2015 | 2(16) | 45-61
Article title

Między gramatyką a słownikiem – słowotwórstwo w perspektywie glottodydaktycznej

Content
Title variants
EN
Between grammar and vocabulary – word formation in glottodidactics
Languages of publication
Abstracts
EN
Knowledge of word formation is an important element of the grammatical competencies of native speakers. Studying forms and functions of derivates and practising using them is also extremely important for foreigners studying Polish. This article contributes to the discussion about the position and function of word formation in the process of education. The authors claim that a specific system of derivation must determine the way in which it is taught. Critical analysis of solutions that have been used in glottodidactics, suggest a new approach, which would place the didactics of word formation ‘between’ grammar and vocabulary.
Contributors
author
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
References
 • Aitchison J., 1994, Words in the Mind. An Introduction to Mental Lexicon, Oxford.
 • Bauer L., Nation I.S.P., 1993, Word families, „International Journal of Lexicography”, No. 6/3.
 • Bartmiński J., red., 2001, Wpółczesny język polski, Warszawa.
 • Cetnarowska B., 2001, On inherent inflection feeding derivation in Polish, „Yearbook of Morphology 1999”.
 • Gairns R., Redman A., 1986, Working with Words. A Guide to Teaching and Learning Vocabulary, Cambridge.
 • Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1998, Problemy ogólne słowotwórstwa, w: Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., red., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa.
 • ten Hacken P., Abel A., Knapp J., 2006, Word formation in electronic learners’ dictionary ELDIT, „International Journal of Lexicography”, No. 16 (3).
 • Heinz A., 1961, Fleksja a derywacja, „Język Polski”, nr 5.
 • Honowska M., 1979, Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego (w dziesięcioleciu 1967–1977), Wrocław.
 • Janowska A., 2007, O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji, w: Achtelik A., Tambor J., red., Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, Katowice.
 • Janowska A., 2010, Z pogranicza słowotwórstwa. O „podstawach związanych”, w: Achtelik A., Kita M., Tambor J., red., Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice.
 • Janowska A., 2013, Złożoność derywacji czasownikowej z punktu widzenia glottodydaktyki (na materiale czasowników odczasownikowych), w: Tambor J., Achtelik A., red., Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice.
 • Janowska I. i in., red., 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
 • Kleszczowa K., 2002, Słowotwórstwo w świetle historii, „Postscriptum”, nr 2–3.
 • Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa.
 • Nagy W. i in., 1989, Morphological families in the internal lexicon, „Reading Research Quarterly”, No. 4.
 • Nation I.S.P., 2001, Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge.
 • Nattinger J., 1988, Some current trends in vocabulary teaching, w: Carter R., McCarthy M., eds., Vocabulary and Language Teaching, London, New York.
 • Pastuchowa M., 2007a, O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej, w: Achtelik A., Tambor J., red., Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, Katowice.
 • Pastuchowa M., 2007b, Dlaczego słowotwórstwo leksykalistyczne? Ogląd faktów diachronicznych, „LingVaria”, nr 2.
 • Pastuchowa M., 2010, Rola słowotwórstwa w kształtowaniu kompetencji językowej cudzoziemców, w: Achtelik A., Kita M., Tambor J., red., Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice.
 • Pastuchowa M., 2013, Słowotwórstwo – sposób na nazywanie świata czy część systemu gramatycznego, w: Tambor J., Achtelik A., red., Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice.
 • Rabiega-Wiśniewska J., 2006, Formalny opis derywacji w języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki, niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Rabiega-Wiśniewska J., 2008, Wpływ fleksji na derywację – dyskusja nad podziałem morfologii, „LingVaria”, nr 2.
 • Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków.
 • Skarżyński M., 1989, Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.
 • Skarżyński M., 1999, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Kraków.
 • Synowiec H., 1995, Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży, Katowice.
 • Szpiczakowska M., 1991, Słownictwo rzadkie w języku telewizji polskiej, w: Kurzowa Z., red., Badania nad językiem telewizji polskiej. Ilościowy opis słownictwa, Kraków.
 • Taft M., 1994, Interactive-activation as a framework for understanding morphological processing, w: Sandra D., Taft M., eds., Morphological structure, lexical representation and lexical access, Erlbaum, East Sussex.
 • Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata – wprowadzenie, w: Bartmiński J., red., Współczesny język polski, Lublin.
 • Tyler A., Nagy W., 1989, The acquisition of English derivational morphology, „Journal of Memory and Language”, No. 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fb22443-a2aa-49aa-a83a-5a5f7cbd22e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.