PL EN


2010 | 1(15) | 55-65
Article title

Podsystem psychospołeczny organizacji w świetle badań empirycznych motywów i postaw pracowników Służby Zdrowia

Content
Title variants
EN
Psychosocial subsystem of an organisation in the light of empirical studies of the motives and attitudes of employees in health care
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każda placówka Służby Zdrowia (szpital, przychodnia etc.) funkcjonująca w obecnej sytuacji gospodarczej ukierunkowanej marketingowo, podlega wpływom środowiska, silnej konkurencji innych jednostek tego samego typu oraz rosnącym wymaganiom ze strony społeczeństwa. Szczególnie widoczne stało się to w ostatnich latach, a zwłaszcza od momentu realizacji założeń nowej reformy zdrowia. Istotnego znaczenia nabiera aktualnie koncentracja na niematerialnych zasobach organizacji i kierowaniu nimi poprzez efektywnych pod wieloma względami pracowników. Niniejszy artykuł wśród swych wielorakich celów teoretycznych, poznawczych i aplikacji praktycznych ma za zadanie uzmysłowić kadrom zarządzającym samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, iż kluczem do sukcesu rynkowego w dobie marketingowej rywalizacji jest rozwój potencjału społecznego, jako strategicznego czynnika przewagi konkurencyjnej.
EN
Each healthcare facility (hospital, clinic, etc.) functioning in the current economic situation, oriented on marketing, is subject to the influence of the environment, strong competition from other units of the same type and the growing demands of society. It has became particularly evident in the recent years, especially since the delivery of the new health reform. Focus on the intangible assets of organizations and managing them through efficient workers in many respects is gaining special importance now. This article among its many objectives, theoretical, cognitive and practical applications, is designed to illustrate the faculties managing autonomous bodies in Health Care that the key to market success in the era of marketing competitiveness is the development of social potential as a strategic factor of competitive advantage.
Year
Issue
Pages
55-65
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Armstrong M. 2005. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-58-2.
 • Bandura A. 1986. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory, Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
 • Bandura A. 1991. Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive mechanisms. In: R.A. Dienstbier (ed.). Perspectives on motivation: Nebraska symposium on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press. Vol. 38, pp. 69–164.
 • Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G. 1999. The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources. "European Management Journal" no 17(4), pp. 391–402.
 • Borkowska S. 1985. System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN. ISBN 83-01-06566-4.
 • Dollard J., Miller N.E. 1967. Osobowość i psychoterapia. Warszawa: PWN.
 • Rotter J.B. 1954. Social learning and clinical psychology. Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
 • Cantor N., Kihlstrom J.F. 1987. Personality and social intelligence. Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
 • Hilgard E. R. 1967. Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: PWN.
 • Hilgard E. R., Marquis D.G. 1968. Procesy warunkowania i uczenia się, Warszawa: PWN.
 • Jakubowski W. 1999. Społeczna natura człowieka. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Januszek H., Sikora J. 1993. Wybrane problemy socjologii organizacji i kierowania w zakładzie pracy. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Januszek H., Sikora J. 1998. Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu. ISBN 83-87152-45-5.
 • Kast F.E., Rosenzweig J.E. 1970. Organization and Management: Systems Approach. New York: McGraw Hill.
 • Kozioł L., Tyrańska M. 2002. Motywowanie pracowników w teorii i praktyce. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-88616-26-9.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. 2007. Zarządzanie: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15142-3.
 • Leavitt H.J. 1965. Applied organizational change in industry: structural and humanistic approaches. In: J.G. March, H.A. Simon (red). Handbook of organizations, Chicago: Rand McNally.
 • Manstead A.S.R., Hewstone M. 1996. Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella. Warszawa: Jacek Santorski. ISBN 83-88875-00-0.
 • Michoń F. 1981. Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Mika S. 1975. Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa: PWN.
 • Mrozowicz K. 2005. Rola społeczno-zawodowa ratownika Służby Górskiej. "Kultura Fizyczna" nr 5–6, s. 15–21. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • Mrozowicz K. 2007. Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego). W: S. Lachiewicz (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie
 • Politechniki Łódzkiej. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-214-6.
 • Mrozowicz K. 2009. Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 573: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 45.
 • Nowak S. (red.). 1973. Teorie postaw. Warszawa: PWN.
 • Pszczołowski T. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
 • Rosenthal T.L., Zimmerman B.J. 1978. Social learning and cognition. New York: Academic Press.
 • Schein E. 1992. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jassey Bass.
 • Schultz T. W. 1961. Investment in human capital. "American Economic Review" vol. 51, March, pp. 1–17.
 • Schultz T.W. 1986. Investing in people: the economics of population quality. University of California Press.
 • Skinner B.F. 1995. Zachowanie się organizmów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11121-6.
 • Snyder M. 1981. On the self-perpetuating nature of social stereotypes. In: D.L. Hamilton (ed.). Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.Jr. 2001. Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-208-1295-X.
 • Tillmann K.J. 1996. Teorie socjalizacji: społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12103-3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fba2732-e2cb-467a-9377-60d4b25f4dd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.