PL EN


2016 | 16 | 73-86
Article title

Międzykulturowość w refleksyjnym nauczaniu języków na przykładzie polskiego jako obcego. Perspektywa antropologiczna

Content
Title variants
EN
Interculturality in reflective teaching of foreign languages. Polish as an Example. An anthropolgical perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Through quality research and reflective approach we may observe the cultural dimensions of learning/ teaching of foreign languages. In my research on cultural aspect of learning/ teaching of Polish language as the next language I demonstrate the relation between the learner and the teacher in the endolingual environment and their perception of culture(s) as well as the impact on the effectiveness of the didactic processes. Using this perspective I describe the influence of decision making, opinions, stereotypes, choices, unconscious attitudes etc. on learning/ teaching and the possibility of taking these experiences into consideration in order to develop the teacher's reflective attitude, which results in a better and more effective teaching process.
Keywords
Year
Issue
16
Pages
73-86
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Andersen, H. L./ K. Lund/ K. Risager (2006), Culture in Language Teaching, (w:) H.L. Andersen, K. Lund, K. Risager (red.), Culture in Language Learning. Aarhus, 11–27.
 • Atkinson, P./ M. Hammersley (2000), Metody badań terenowych, Poznań.
 • Byram, M. (2010), Linguistic and Cultural Education for Bildung and Citizenship, (w:) The Modern Language Journal (94), 317–321.
 • Coste D./ B. North/ J. Sheils/ J. Trim (2003), Europejski system opisu kształcenia języ-kowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa.
 • Dąbrowska, A./ U. Dobesz/ M. Pasieka (2010), Co warto wiedzieć: poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa.
 • Flick, U. (2011a), O serii Niezbędnik badacza, (w:) B. Gibbs (red.), Analizowanie danych jakościowych. Warszawa, 11–17.
 • Flick, U. (2011b), O tej książce [wstęp], (w:) B. Gibbs (red.), Analizowanie danych jakościowych. Warszawa, 17–18.
 • Garncarek, P. (2006) Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa.
 • Gębal, P.E (2009), Realioznawstwo w nauczaniu języka niemieckiego, (w:) W.T. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne. Kraków, 69–94.
 • Gębal, P.E (2010), Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Podejście porównawcze, Kraków.
 • Gębal, P.E (2013), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i Niem-czech, W stronę dydaktyki porównawczej, Kraków.
 • Gębal, P.E (2014), Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków.
 • Gibbs, G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa.
 • Heidari, A./ S. Ketabi/ R. Zonoobi (2014), The Role of Culture Through the Eyes of Different Approaches to and Methods of Foreign Language Teaching, (w:) Journal of Intercultural Communication (34) 6, [dostęp 09.07.2014].
 • Jaroszewska, A. (2013), Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce, Analiza po-trzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym. Kraków.
 • Kirkebæk, M. J./ Du X(iang-Yun,)/ A.A. Jensen (2013), The Power of Context in Teaching and Learning Culture, (w:) J. M. Kirkebæk/ X.-Y. Du/ A.A. Jensen (red.), Teaching and Learning Culture, Negotiating the Context. Rotterdam-Boston-Taipei, 1–12.
 • Kramsch, C. (2006), Culture in Language Teaching, (w:) H.L. Andersen/ K. Lund/
 • K. Risager (red.), Culture in Language Learning. Aarhus, 11– 27.
 • McLeod, B. (1976), The Relevance of Anthropology to Language Teaching, (w:) TE-SOL Quarterly 2, 211–220.
 • Michońska-Stadnik, A. / W. Wilczyńska W. (2010), Metodologia badań w glottody-daktyce, Kraków.
 • Miodunka, W.T. (2009a), Czy kultura była traktowana po macoszemu w nauczaniu języka polskiego jako obcego? Rozważania na marginesie książki Anny Burzyńskiej, w: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, (w:) W.T. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne. Kraków, 13–35.
 • Miodunka, W.T. (2009b), Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego/ Zarys programu nauczania, (w:) Kultura w nauczaniu języka polskie-go jako obcego stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, w:) W.T. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne. Kraków, 97–117.
 • Piekot, T./ G. Zarzeczny (2010), Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością – polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców, (w:) Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17, 517–528.
 • Piotrowska-Skrzypek, M. (2008), Uczę (się) refleksyjnie, więc jestem... autonomiczny? – podejście refleksyjne na lekcjach języka obcego w gimnazjum, (w:) M. Pawlak (red.), Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań/ Kalisz/ Konin. 245–255.
 • Ruiz de Zarobe, L./ Y. Ruiz de Zarobe (2012), Introduction: Pragmatics across Languages and Cultures, (w:) , L. Ruiz de Zarobe/ Y. Ruiz de Zarobe (red.), Speech Acts and Politeness across Languages and Cultures. Bern, 9–23.
 • Torenc M. (2007) Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław.
 • Wilczyńska, W. (1999), Uczyć się czy być nauczanym?, O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa/ Poznań.
 • Wilczyńska, W. (2007), Wielojęzyczność – przegląd problematyki w ujęciu dydaktycz-nym, (w:) M. Jodłowiec/ A. Niżegorodcew (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków, 27–40.
 • Zarzycka, G. (2000a), Dialog międzykulturowy, Teoria i opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski. Łódź.
 • Zarzycka, G. (2000b), Etnocentryzm, polonocentryzm, wielokulturowość, wielogłosowość... – opis orientacji obecnych w nauczaniu języków obcych, (w:) J. Mazur (red.), Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów za-awansowanych. Lublin, 61–89.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fc4627b-2a11-447b-a4ea-7e56dcef9770
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.