PL EN


2016 | 1(17) | 131-146
Article title

MUZEA JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA I CEL PODRÓŻY. PRZYKŁAD JAPOŃSKIEGO MIASTA NARA

Authors
Content
Title variants
EN
MUSEUMS AS TOURIST ATTRACTION AS WELL AS THE AIM OF JOURNEY. EXAMPLE OF THE JAPANESE CITY OF NARA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne muzea to instytucje powołane do gromadzenia, badania, ochrony, przechowywania oraz udostępniania zbiorów o szczególnej wartości historycznej lub artystycznej. Są również przestrzenią wyrażania i aktywizowania porządków symbolicznych, funkcjonujących w danej kulturze. Dzieła prezentowane na wystawach, ich układ i sposób ekspozycji stanowią de facto metaforyczną narrację o danej kulturze. Dzisiejsze muzea bez względu na swój profil stały się podstawą rozwoju turystyki muzealnej, która jest specjalistyczną formą turystyki kulturowej i ma charakter elitarny. Obejmuje tylko te przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, dla których głównym celem i motywem podjęcia podróży jest wizyta w jednej lub kilku placówkach muzealnych. W aspekcie tych teoretycznych ustaleń podjęto w artykule próbę omówienia przejawów japońskiej kultury symbolicznej widzianych z perspektywy doświadczania muzealnej rzeczywistości miasta Nara. W badaniach przyjęto rolę obserwatora w warunkach naturalnych.
EN
Modern museums are institutions established to collect, study, protect, storage as well as share collections of particular historical or artistic value. They are also a space of expression and activation of symbolic agendas operating in a given culture. Works presented at the exhibition, their arrangement and method of exposure are de facto a metaphorical narrative of the culture. Regardless of their profile today’s museums are the basis of so-called museum tourism development which is a specialized form of cultural tourism and has an elite nature. It covers only that touristic projects whose main aim, and motive to take up the trip, is to visit one or more museums. In the view of these theoretical findings in the article an attempt is undertaken to discuss the manifestations of Japanese symbolic culture seen from the perspective of experiencing the reality of the museum of the Japanese city of Nara. The study assumed the role of observer in natural conditions. It does not aspire to the status of a complete analysis. Its purpose is to call for further, in-depth research in this area.
Keywords
Year
Issue
Pages
131-146
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Alejziak B., Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych obiektów muzealnych w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, nr 2 (19).
 • Angrosino M.V., Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej, [w:] Metodyka badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. nauk. wyd. pol. K. Podemski, PWN, Warszawa 2014.
 • Barańska K., Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wyd. UJ, Kraków 2004.
 • Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Universitas, Kraków 2012.
 • Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań 2008.
 • Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 • Dolińska M., Muzeum Etnograficzne w Krakowie – wierność tradycji, „Lud” 2003, t. 87.
 • Gawlikowski K., Kilka uwag o roli Japonii w Azji Wschodniej i w świecie, [w:] Japonia na początku
 • XXI wieku. Polityka, gospodarka, bezpieczeństwo i stosunki z Polską, red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Toruń 2008.
 • Jęczmyk A., Sammel A., Turystyka muzealna, Zeszyty Naukowe WSTiJ „Turystyka i Rekreacja”
 • 2013, z. 10, nr 1.
 • Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2011.
 • Kazior B., Ekomuzea (otwarte muzea tematyczne) – szansa rozwoju dla terenów cennych przyrodniczo i kulturowo?, [w:] Ludzie i park. Współpraca i rozwój. Społeczne formy ochrony przyrody, budowanie partnerstwa i poparcia społecznego dla parków narodowych, red. D. Zaręba,
 • B. Kazior, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Sekcja Parków Narodowych Polskiego Klubu
 • Ekologicznego, Kraków 2001.
 • Kopczyński W., Artur Immanuel Hazelius (1833–1901) – twórca Nordiska Museet i Skansenu w Sztokholmie.
 • Kształtowanie podstaw instytucjonalnych w muzealnictwie etnograficznym Szwecji w drugiej połowie XIX wieku, „Lud 2003”, t. 87.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
 • Łeńska-Bąk K., Performatywność rytuału i ceremonii, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. T. Smolińska, Wyd. UO, Opole 1999.
 • Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Michera W., Tajemnica butów, czyli pochwała muzeum, „Śląskie Prace Etnograficzne” 1993, nr 2.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.PL, Poznań 2010.
 • Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006.
 • Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, J. Kalicka, Wyd.Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 • Nieroba E., Czerner A., Szczepański M., Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
 • Popczyk M., Przestrzenne praktykowanie muzeum, „Anthropos. Czasopismo Naukowe przy Wydziale
 • Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego” 2010, nr 14–25.
 • Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, seria Metodologia, tłum. A. Gąsior-Niemiec, PWN, Warszawa 2013.
 • Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, tłum. K. Bogusz, ABC a Wolters Kluwer business: współpr. IPS Wydawnictwo, Warszawa 2009.
 • Robotycki C., Nie wszystko jest oczywiste, Wyd. UJ, Kraków 1998.
 • Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa 2010.
 • Rudnicki B., Japonia, red. J. Zaborowska, tłum. A. Wolski, S. Wolska, seria Biblioteka Gazety Wyborczej.
 • Podróże marzeń, Mediaprofit, Warszawa 2006.
 • Stefanik M., Kamel M., Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 8.
 • Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2012.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, tłum. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Tubielewicz J., Nara i Kioto, seria Artystyczne Stolice Świata, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1983.
 • Turner V., Turner E.L.B., Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, tłum. E. Klekot, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Wieczorkiewicz A., Muzeum jako miejsce rytuałów współczesności, [w:] Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999.
 • Żygulski Z. jun ., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fc63782-3e65-466e-8176-99646bdd59d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.