PL EN


Journal
2016 | 20 | 3(44) | 123-140
Article title

Żarliwy chwały Boskiej promotor – ks. Sebastian Jan Piskorski (1636–1707)

Content
Title variants
EN
A Zealous of God’s Glory Promoter – Rev. Sebastian Jan Piskorski (1636–1707)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 650-letnie dzieje Akademii Krakowskiej – Uniwersytetu Jagiellońskiego wpisało się wielu wspaniałych kapłanów. Jednym z nich był ks. Sebastian Jan Piskorski (1636–1707). Artykuł przedstawia cztery pola działalności, na których zasłużył się ten wielki skawinianin. Zasłynął on jako profesor i rektor Akademii Krakowskiej, budowniczy kolegiaty św. Anny, literat (poeta, panegirysta, hagiograf, tłumacz) i kaznodzieja. Trwałą pamięć i wdzięczność u potomnych przyniosła Piskorskiemu funkcja budowniczego kolegiaty św. Anny. W jej ramach zabiegał nie tylko o fundusze, odpowiedni budulec, sprawną organizację pracy murarzy i kamieniarzy, ale także o sprowadzenie wybitnych artystów, zdolnych nadać wyjątkowy charakter powstającej świątyni. Takimi byli: znakomity sztukator i kontynuator Berniniego – Baltazar Fontana, twórca polichromii – Karol Dankwart oraz związany z dworem króla Jana III Sobieskiego malarz Jerzy Eleuter‑Siemiginowski. Również sam Piskorski był autorem szczegółowych programów ideowych i artystycznych tej świątyni. Należał też do grupy profesorów, którzy w 1689 roku zadecydowali o zmodyfikowaniu nakreślonego przez Tylmana z Gameren planu nowego kościoła, przyjmując do realizacji układ rzymskiego kościoła San Andrea della Valle. Ksiądz Piskorski był postacią barwną, przejawiającą wieloraką aktywność, a wszystkie pola swej działalności włączył w szerzenie jeszcze większej chwały Bożej.
EN
A number of great priests have become a part of the 650 history of the Krakow Academy – Jagiellonian University. One of them was Rev. Sebastian Jan Piskorski (1636–1707). The article presents four areas of the activity the Great Skawinian. He became known as a professor and rector of the Krakow Academy, a builder of St. Anne’s Collegiate Church, a writer (a poet, a panegyrist, a hagiographer and a translator) and a preacher. He earned the permanent memory and gratitude of the future generations by being a builder of St. Anne’s Collegiate Church. While performing the function, he made great endeavours to obtain funds, the right building material, efficient organization of the work of bricklayers, stonemasons and also to bring over distinguished artists who were able to make the shrine of an exceptional character. Those were: the great stucco and Bernini’s follower – Balthazar Fontana, the creator of polychrome – Karl Dankwart and the painter connected with the court of Jan III Sobieski – Jerzy Eleuter‑Siemiginowski. Piskorski himself was also the author of detailed ideological and artistic programmes of the shrine. He belonged to a group of professors who in 1689 decided on modification of the plan of the new church designed by Tylman of Gameren accepting for realization the model of Sant Andrea della Valle Church in Rome. Rev. Piskorski was a colourful character performing manifold activities and all areas of his activity were included in diffusing even bigger glory of God.
Journal
Year
Volume
20
Issue
Pages
123-140
Physical description
Contributors
References
 • Baczkowska W., Piskorski Sebastian Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26, z. 3, s. 559–561.
 • Dawni pisarze polscy od początku piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 3, Warszawa 2002, s. 261.
 • Kobielus S., Idea Niebiańskiej Jerozolimy w dekoracji monumentalnej kościoła św. Anny w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 53 (1987), s. 63–64.
 • Kozak A., Związki literacko­obrazowe w utworze S. Piskorskiego „Flores vitae B. Salomeae”, [w:] Słowo i obraz, pod red. A. Morawińskiej, Warszawa 1982, s. 115–128.
 • Kracik J., Wspaniałe Bogu wystawione dzieło. Jak w Krakowie kościół świętej Anny budowano, Kraków 2003.
 • Kurzej M., Ksiądz Sebastian Piskorski a sztuka i historia, [w:] Sztuka po Trydencie, red. K. Kuczman, A. Witko, Kraków 2014, s. 415–428.
 • Leclercq J., La figura della donna nel medioevo, Milano 1994.
 • Mossakowski S., Charakterystyka i geneza formy architektonicznej kościoła Św. Anny w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 37 (1965), s. 37–62.
 • Natoński B., Piskorski Sebastian Jan, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski OFM, t. 3, Warszawa 1982, s. 373–376.
 • Panuś K., Od świątyni z kamienia do świątyni duchowej. „Kazanie na dedykacyją kościoła świętej Anny” ks. Sebastiana Piskorskiego, [w:] Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie – 310 rocznica konsekracji kolegiaty, red. T. Panuś, Kraków 2014, s. 53–65.
 • Pelc J., Słowo i obraz – na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.
 • Pruszcz P. H., Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego przez… krótko opisane, wydanie K. J. Turowskiego, Kraków 1861.
 • Zawadzki M., Staropolski konterfekt świętego Jana z Kęt, Kraków 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fce6d6d-9615-4f14-ab8b-b1a656e2475c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.